HOTĂRÎRE nr. 608 din 25 mai 1990privind stabilirea preţurilor de vînzare ale locuinţelor construite din fondurile statului, recepţionate după 1 ianuarie 1990
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 mai 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990, preţurile de vînzare ale locuinţelor, boxelor şi garajelor realizate din fondurile statului şi recepţionate după 1 ianuarie 1990 se stabilesc pe baza preţurilor de deviz ale acestora, la care se adauga comisionul de 1,5% cuvenit unităţii specializate în vînzarea locuinţelor.În preţurile de vînzare determinate potrivit celor de mai sus se includ corectiile de nivel şi de zona prevăzute în tabelele nr. 2 şi 3 şi, respectiv, la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri ca repartizarea pe zone a locuinţelor care se vînd populaţiei să asigure compensarea globală, la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, a diferenţelor rezultate din aplicarea corectiilor de preţ privind zonarea localităţilor.  +  Articolul 2Preţurile de deviz ale clădirilor de locuit se determina potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului României nr. 449/1990.Preţurile locuinţelor, boxelor, garajelor şi ale spaţiilor cu alta destinaţie din clădirile de locuit şi ale lucrărilor tehnico-edilitare aferente, a căror execuţie a început în anii anteriori şi continua după 1 ianuarie 1990, precum şi ale celor care au documentaţia întocmită sau în curs de elaborare la data prezentei hotărîri, se vor determina ţinînd seama de corectiile prevăzute în anexa, care se vor aplica la valoarea lucrărilor executate după 1 ianuarie 1990.În cazul în care, în perioada execuţiei lucrărilor, se aproba noi preţuri, noi tarife sau noi reţele de salarizare, acestea se vor introduce în documentaţia lucrărilor rămase de executat la data aprobării, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 449/1990, iar preţurile de vînzare se vor recalcula corespunzător, prevazindu-se clauza în acest sens în contractul de vînzare-cumpărare.  +  Articolul 3Pentru locuintele amplasate în zona centrala a municipiului Bucureşti, proiectate şi executate în condiţii derogatorii de la reglementările în vigoare privind alcătuirea, finisarea şi dotarea, indiferent de data recepţiei acestora, preţurile de vînzare se determina pe baza preţurilor de deviz, în care se includ corectiile de nivel şi de zona prevăzute la art. 1 alin. 2 din prezenta hotărîre, la care se adauga comisionul de 1,5% cuvenit unităţii specializate în vînzarea locuinţelor.Preţurile de deviz menţionate la alineatul precedent sînt cele legal aprobate pentru perioada de execuţie a lucrărilor.  +  Articolul 4Metodologia pentru determinarea preţurilor locuinţelor, boxelor şi garajelor, precum şi ale spaţiilor cu alte destinaţii în cadrul valorilor calculate pe obiect, se va elabora de Comisia Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Ministerul Construcţiilor şi se va aviza de Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor - Departamentul pentru preţuri în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărîri.Unităţile specializate în vînzarea locuinţelor vor asigura consultarea acestei metodologii de către cumpărători în vederea perfectarii contractelor de vînzare-cumpărare.  +  Articolul 5Condiţiile de contractare, cumpărare, vînzare, creditare şi celelalte prevederi din Decretul-lege nr. 61/1990 se aplică şi locuinţelor care fac obiectul prezentei hotărîri.Prin unitate specializată, în sensul prevederilor art. 7 din Decretul-lege nr. 61/1990, se înţelege Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 6Prevederile pct. 8 din anexa nr. 6 la Decretul nr. 216/1981 şi orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri nu se aplică.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 CORECTIIce se aplică la valoarea lucrărilor care se executa după 1 ianuarie 1990, ale căror documentaţii tehnico-economice sînt întocmite sau în curs de elaborare la data prezentei hotărîri1. Valoarea materialelor se va corecta cu diferenţa între preţurile de deviz şi preţurile de livrare în vigoare ale acestora, valori ce se vor definitivă pînă la recepţia lucrărilor, pe baza acordului beneficiarului.2. Manopera directa, inclusiv cota pentru maiştri, se va corecta cu un coeficient de 1,40, coeficient care conţine şi efectul saptaminii de lucru cu durata de 5 zile.3. La valoarea utilajelor se va aplica un spor de 10% .4. Pentru asigurări sociale se va aplica cota de 14% la valoarea totală a manoperei.5. Cota de cheltuieli indirecte pentru lucrările de construcţii la clădiri de locuit, inclusiv pentru spaţiile cu alte funcţiuni în cadrul clădirii, va fi de 10,7% .6. Cota pentru tehnica noua va fi de 0,3% .7. Cota de diverse şi neprevăzute va fi de maximum 3,5%, valoare ce se va deconta pe baza documentaţiei justificative elaborate de constructor şi însuşite de beneficiar. Din aceasta cota se vor suporta şi cheltuielile pe timp friguros, spor pentru execuţia lucrărilor pe timp de noapte şi alte sporuri legale care se cuvin constructorului.8. Cota de organizare de şantier ce se aplică la valoarea lucrărilor de construcţii-montaj este de maximum 3,5% .9. Pentru exercitarea inspecţiei de stat asupra calităţii construcţiilor se prevede un comision de 0,1% aplicat la valoarea de construcţii-montaj.-------------------------