ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 octombrie 2009pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 9 octombrie 2009    În condiţiile actuale determinate de criza economică şi de imposibilitatea susţinerii din bugetul actual a tuturor formelor de protecţie socială, este necesară reanalizarea condiţiilor de eligibilitate care să conducă la eficientizarea sistemului şi restrângerea numărului de beneficiari ai prestaţiilor sociale, inclusiv ai ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, şi sprijinirea cu precădere a celor mai vulnerabile familii şi persoane singure.În acest sens, se propune reanalizarea condiţiilor de acordare şi plată a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, având ca rezultat ţintirea mai bună a programului, dar şi diminuarea cheltuielilor bugetare în sensul încadrării acestora în bugetul aprobat pentru anul 2009 şi, respectiv, în bugetul prognozat pentru anul 2010 şi anii ulteriori.Potrivit termenelor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acţiunile pregătitoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au fost deja demarate, respectiv tipărirea şi transmiterea cererilor la beneficiari şi preluarea de către primării a acestor formulare completate. De asemenea, plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri trebuie realizată, în condiţiile prevăzute de legislaţia actuală, până la 1 noiembrie, data la care începe sezonul rece.În acest context se impune modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă după cum urmează: a) în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei; b) în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei; c) în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei; d) în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei; e) în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei; f) în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei."3. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece."4. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei."5. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este, după caz, proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani."6. La articolul 16^11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este, după caz, proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani."7. La articolul 16^12, alineatele (5), (6), (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(5) Situaţia centralizatoare cuprinzând dispoziţiile prevăzute la alin. (2) se transmite lunar agenţiilor teritoriale, pentru luna anterioară. (6) Pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (5), agenţiile teritoriale solicită Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale necesarul de credite bugetare în vederea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale creditele bugetare centralizate. (7) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt transferate de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale agenţiilor teritoriale, iar acestea le transmit bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei. (8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (1), se efectuează de către primar, lunar, pentru fiecare lună a sezonului rece."8. La articolul 16^13, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile alin. (6) se efectuează lunar pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece."  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2009 - 31 martie 2010.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statViceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 7 octombrie 2009.Nr. 106.--------