ORDIN nr. 415 din 16 septembrie 2009pentru completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 8 octombrie 2009    Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1^1, după a cincea liniuţă se introduc două noi liniuţe, liniuţele a 6-a şi a 7-a, cu următorul cuprins:"- planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conţine limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral după recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial.- tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri etc."2. După capitolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul 11^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL 11^1Procedura privind atribuirea numerelor cadastraleimobilelor din planul parcelar în vederea înscrieriiîn cartea funciarăArt. 21^1Prezenta procedură stabileşte modalitatea de recepţie a planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale imobilelor situate în extravilan retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 21^2Planul parcelar se întocmeşte de către persoane autorizate, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare, la solicitarea autorităţilor publice locale şi centrale sau a altor persoane interesate.Art. 21^3 (1) Planul parcelar se realizează în format analogic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi în format digital fişier .dxf şi fişiere .cp, astfel încât informaţiile să poată fi transferate în baza de date cadastrale a oficiului teritorial. (2) Tabelul parcelar se va întocmi în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls, conform anexei nr. 2.Art. 21^4Dacă în cadrul tarlalei există imobile cu numere cadastrale atribuite anterior care nu pot fi integrate în planul parcelar nou-întocmit, se vor aplica prevederile art. 26 şi 27.Art. 21^5Pentru planurile parcelare existente în arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare, directorul oficiului teritorial poate declanşa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor, în baza referatului întocmit de şeful serviciului arhivă şi informatică şi de inginerul-şef.Art. 21^6În vederea declanşării procedurii menţionate la art. 21^5 se întocmeşte un dosar tehnic pentru fiecare tarla, care va conţine: a) referatul aprobat de directorul oficiului teritorial prin care se confirmă că planul parcelar respectă normele şi regulamentele tehnice în vigoare; b) planul parcelar existent în arhiva oficiului teritorial; c) tabelul parcelar care conţine ordinea imobilelor în cadrul tarlalei şi numerele cadastrale aferente, conform anexei nr. 2; d) fişiere .cp pentru imobilele care nu au avut alocate numere cadastrale.Art. 21^7După întocmirea dosarului tehnic se atribuie numere cadastrale imobilelor care nu au avut alocate numere cadastrale.Art. 21^8Dosarul tehnic completat cu dovada transmiterii la primărie a documentelor menţionate la art. 21^6 lit. b) şi c), în copie, se arhivează la oficiul teritorial, în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, la solicitarea proprietarilor.Art. 21^9Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declanşată şi în cazul întocmirii planului parcelar de către persoane autorizate, la cererea autorităţilor publice locale şi centrale sau a altor persoane interesate, în condiţiile legii.Art. 21^10În vederea atribuirii numerelor cadastrale prin utilizarea noului plan parcelar întocmit în condiţiile art. 21^9, oficiul teritorial va proceda astfel: a) pune la dispoziţia executantului, cu titlu gratuit, informaţiile disponibile necesare, pentru tarlaua în care s-a declanşat procedura de întocmire a planului parcelar (lista titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale PAD-urilor recepţionate, fişiere .cp, .dxf, copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, planuri parcelare existente etc.); b) verifică şi recepţionează planul parcelar şi atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.Art. 21^11Documentaţia cadastrală pentru atribuirea numerelor cadastrale pe baza planului parcelar se întocmeşte în două exemplare şi va cuprinde: a) cererea de informaţii întocmită conform anexei nr. 3; b) cererea de recepţie; c) documentele furnizate de oficiul teritorial în faza de documentare; d) planul parcelar la scara 1:500-1:5.000, conform anexei nr. 1, analogic şi digital; e) tabelul parcelar, întocmit conform anexei nr. 2, analogic şi digital; f) planul de încadrare în zonă, cu evidenţierea tarlalei pentru care s-a întocmit planul parcelar; g) fişierele .cp pentru imobilele cărora li se vor atribui numere cadastrale; h) memoriul tehnic, conform anexei nr. 4.Art. 21^12 (1) După încheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunică primăriei unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine tarlaua în cauză următoarele documente: a) planul parcelar recepţionat cu numere cadastrale, în copie; b) tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, în copie. (2) Documentele menţionate la alin. (1) vor fi utilizate în activităţile administrative specifice, precum şi pentru informarea proprietarilor în vederea demarării, individual, a procedurii de înscriere în cartea funciară.Art. 21^13 (1) Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la bază procese-verbale de punere în posesie eliberate conform legilor proprietăţii. (2) Titlurile de proprietate ce se vor emite în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, în baza planului parcelar recepţionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se înscriu din oficiu în cartea funciară, înaintea transmiterii acestora către proprietari."3. După articolul 26 se introduc două noi articole, articolele 26^1 şi 26^2, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. -(1) Prin excepţie de la prevederile art. 26, la recepţia documentaţiilor cadastrale pentru imobile situate în extravilan unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei, acesta va fi înlocuit cu un "plan de încadrare în tarla", pe care sunt reprezentate limitele tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi orice alte detalii fixe din teren. (2) Planul de încadrare în tarla va fi întocmit în format analogic şi digital, va fi semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de deţinătorul legal şi vizat de preşedintele comisiei locale de fond funciar. (3) Planul de amplasament şi delimitare întocmit în condiţiile art. 26^1 va purta menţiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar". (4) Menţiunea "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar" se va nota din oficiu în cartea funciară. (5) Proprietarul va da o declaraţie pe propria răspundere că a fost informat cu privire la consecinţele ulterioare ale lipsei planului parcelar.Art. 26^2 (1) În aplicarea art. 26^1, oficiile teritoriale vor pune la dispoziţia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informaţii, următoarele: a) limitele tarlalei în format .dxf, determinate prin măsurători (dacă există în arhivă) sau digitizate de pe ortofotoplan; b) geometriile imobilelor anterior recepţionate în format .dxf; c) lista titlurilor de proprietate aferente tarlalei. (2) Informaţiile analogice furnizate de către oficiile teritoriale vor fi anexate cererii de recepţie şi înscriere în cartea funciară."4. După anexa nr. 19 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 20, 21, 22 şi 23, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezentul ordin.Art. IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Art. IIIPrezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al Agenţiei Naţionalede Cadastru şi Publicitate Imobiliară,Mihai BusuiocBucureşti, 16 septembrie 2009.Nr. 415.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 20 la regulament)Plan parcelar--------NOTĂ (CTCE)Planul parcelar se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 8 octombrie 2009, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 2 (Anexa nr. 21 la regulament)Tabel parcelar(include toate imobilele din tarla)*Font 7* ┌──────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────┬─────────┬─────┬───────┬────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────────┐ │Nr. │Nr. crt. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Suprafaţă│Cate-│Supra- │Supra- │Numele şi │Act de │Codul │Desti-│Supra-│ │ │tarla │(ordinea │cadastral│carte │parcelă/│ca- │parcelă │goria│faţa │faţa │prenumele │propri-│con- │naţia │faţa │Observaţii│ │ │în tarla)│iniţial │funciară│(nr. │dra- │din act │de │totală │totală │proprie- │etate │struc-│con- │la sol│ │ │ │ │ │ │topogra-│stral│ (mp) │folo-│imobil │imobil │tarului │(nr./ │ţiei │struc-│a con-│ │ │ │ │ │ │fic) │Nr. │ │sinţă│din act│determi-│ │data) │ │ţiei │struc-│ │ │ │ │ │ │ │CF*) │ │din │ (mp) │nată │ │****) │ │ │ţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │act │ │ (mp) │ │ │ │ │ (mp) │ │ ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ 1 │ 234 │ 457 │189/2/1 │ _ │ 8212 │ A │ 8212 │ 8211 │Popescu │TP 342/│ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │6.04. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2006 │ │ │ │ │ ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ 2 │ - │ - │189/2/2 │ │ 10328 │ P │ 10328 │ 10327 │Vasile Ion│TP.....│ - │ - │ - │ │ ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ │ │ │189/2/3 │ │ 3179 │ V │ │ │ │ │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├─────────┼─────┤ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ 3 │ - │ - │189/2/4 │ │ 4946 │ L │ 11981 │ 11988 │Dumitru │TP.... │ - │ - │ - │ │ │ 189 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├─────────┼─────┤ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ │ │ │189/2/5 │ │ 3856 │ F │ │ │ │ │ - │ - │ - │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ 4 │ 1743 │ - │189/2/6 │ │ 4951 │ A │ │ │ │ │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ ├────────┤ - ├─────────┼─────┤ 8451 │ 8450 │Ionescu │CVC456/├──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ │ │ │189/2/7 │ │ 3500 │ L │ │ │Gheorghe │15.12. │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2006 │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ 5 │ - │ - │189/2/8 │ │ 7061 │ A │ 7061 │ 7060 │Constantin│Proces-│ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Elena │verbal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │punere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │posesie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. ...│ │ │ │ │ ├──────┼─────────┴─────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────────┤ │ │TOTAL SUPRAF. TARLA│ │ │ │ 46033 │ │ 46033 │ 46036 │ │ └──────┴───────────────────┴────────┴────────┴─────┴─────────┴─────┴───────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┘    Vizat comisia locală de fond funciar**)           Preşedinte, OCPI (recepţie) Întocmit***) Executant,**)     ......................... .............................. .............................. ...................................              Data Semnătura şi parafa inspectorului (numele angajatului OCPI) (semnătură şi ştampilă)     .........................                                         Ştampila OCPI    Valabil doar însoţit de planul parcelar recepţionat.-------- Notă *) Se va completa la recepţia cadastrală. Notă **) În cazul în care planul parcelar este întocmit de o persoană fizică/juridică autorizată, la solicitarea autorităţilor locale, centrale sau a persoanelor interesate. Notă ***) Doar în cazul în care procedura este demarată de OCPI. Notă ****) Se va trece procesul-verbal de punere în posesie, în cazul în care nu s-a eliberat titlul de proprietate.  +  Anexa 3 (Anexa nr. 22 la regulament)    Către    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...........    Nr. de înregistrare .........../...../..../..............                              CERERE DE INFORMAŢII                 pentru întocmirea planului parcelar în vederea                        atribuirii numerelor cadastrale    Prin prezenta vă rugăm să ne furnizaţi informaţiile necesare întocmirii  planului parcelar al tarlalei nr. ........./UAT............., în vederea  atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate în această tarla.    Planul parcelar va fi întocmit de:    [ ] persoana fizică/juridică autorizată, posesoare a certificatului de  autorizare ..........., eliberat de .....................................  la data ........................, conform contractului ....................  (se va indica numărul contractului încheiat).    Solicităm următoarele informaţii:    [ ] plan cadastral la scara ................;    [ ] plan topografic la scara ..............;    [ ] ortofotoplan;    [ ] lista titlurilor de proprietate aflate în arhiva OCPI;    [ ] coordonate ale planurilor de amplasament şi delimitare (PAD)  recepţionate, fişiere.cp,.dxf, copii ale planurilor de  amplasament şi delimitare pentru imobilele anterior recepţionate;    [ ]...................................................... .    Termenul de execuţie a documentaţiei este de ....... zile, începând  cu data .................... .                   Primar, Secretar,     .................................. .................................           (numele, prenumele, (numele, prenumele, semnătura)          semnătura şi ştampila)                                   Executant,                   .........................................                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)                         Data .........................  +  Anexa 4 (Anexa nr. 23 la regulament)MEMORIUL TEHNIC● metode şi aparatura folosite la măsurători● sistemul de coordonate - STEREO 70● puncte geodezice de sprijin vechi şi noi folosite● starea punctelor geodezice vechi● măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice sau prin tehnologia GPS (format digital)● calculul suprafeţelor (format digital)● descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare (format digital)● inventare de coordonate (format digital)Executant,........................................(semnătura şi ştampila)Data întocmirii ...............................-------