HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 23 septembrie 2009privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti, în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 8 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti, în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilelor de la data transmiterii.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Ploieşti are obligaţia de a realiza lucrări de modernizare la aceste obiective în termen de 2 ani de la data preluării şi de a menţine destinaţia imobilelor pentru desfăşurarea competiţiilor sportive şi educative pe o perioadă de 99 de ani. (2) În situaţia în care nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) sau nu se realizează investiţiile necesare la intervalul stabilit, imobilele revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. (3) Lucrările de modernizare la imobilele preluate, ce urmează a fi realizate de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, vor fi menţionate în cuprinsul protocolului de predarepreluare prevăzut la art. 2.  +  Articolul 4Ministerul Tineretului şi Sportului este împuternicit să verifice respectarea dispoziţiilor art. 3 şi să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Sorina Luminiţa PlăcintăViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 23 septembrie 2009.Nr. 1.072.  +  Anexa
                               DATELE DE IDENTIFICARE
                ale imobilelor care se transmit din domeniul public
                   al statului şi din administrarea Ministerului
                   Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv
               Petrolul Ploieşti, în domeniul public al municipiului
                   Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local
                     al Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteris- ticile tehnice ale imobilului
  1. 26585 8.29.06 Municipiul Ploieşti, str. Vega nr. 8, judeţul Prahova Statul român, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti Municipiul Ploieşti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti Două bazine acoperite, cu tribună de 600 de locuri Bazin de recuperare, sală de forţă şi anexe
  2. 144711 1.6.2 Municipiul Ploieşti, Str. Sta- dionului nr. 26, judeţul Prahova Statul român, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti Municipiul Ploieşti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti Clădire cu 7 birouri, două săli de şah, sală de gimnastică, poligon de tir, sală de lupte, cantonament cu 35 de locuri
  -------