HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 23 septembrie 2009privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 8 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Poziţia 26060 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a unor terenuri retrocedate, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile-construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, identificate potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, în condiţiile legii, a construcţiilor prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 3 se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 6Instituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului şi a documentelor de evidenţă cantitativ-valorică, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 23 septembrie 2009.Nr. 1.070.  +  Anexa 1
  *Font 8*
                               DATELE DE IDENTIFICARE
              ale imobilului pentru care se modifică caracteristicile
          tehnice, în conformitate cu rezultatul măsurătorilor cadastrale
  ┌──────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────────────────┬──────┐│Nr. │Cod de │Denu- │ Date de identificare │Anul │Valoa-│ Situaţia juridică │Tip ││M.F.P.│clasi- │mire ├─────────────┬──────────────┬───────┤dobân-│rea de├───────────┬────────┤bun ││ │ficare │ │Descriere │Vecinătăţi │Adresa │dirii/│inven-│Baza legală│În admi-│ ││ │ │ │tehnică │(după caz, pe │ │dării │tar │ │nistrare│ ││ │ │ │(pe scurt) │scurt) │ │în │(în │ │/conce- │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │lei) │ │siune │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├──────┼───────┼───────┼─────────────┼──────────────┼───────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤│26060 │8.29.06│Clădire│Suprafaţa │N - drum │Oraşul │1970 │ 1 │PVR 1966; │în admi-│imobil││ │ │birou +│construită │judeţean │Horezu,│ │ │HG nr. 739/│nistrare│ ││ │ │anexe │= 11,57 mp │S - izlaz │judeţul│ │ │9.07.2003; │ │ ││ │ │ │Suprafaţă │E - Tudoroiu A│Vâlcea │ │ │HG nr. 250/│ │ ││ │ │ │curţi- │V - Baciu I. │ │ │ │2006; │ │ ││ │ │ │construcţii │ │ │ │ │PV 4121/ │ │ ││ │ │ │= 6.230,37 mp│ │ │ │ │10.10.2008 │ │ │└──────┴───────┴───────┴─────────────┴──────────────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴────────┴──────┘
   +  Anexa 2
  *Font 9*
                               DATELE DE IDENTIFICARE
           ale bunurilor imobile care se scot din inventarul centralizat
               al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare
                        a retrocedării, în condiţiile legii
  Nr. M.E.F. Persoana juridică care administrează imobilul Denumirea imobilului Adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoa- rea de inven- tar - lei -
  26060 (parţial) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea Clădire birou Oraşul Horezu, judeţul Vâlcea Suprafaţă curţi-construcţii = 6.230,37 mp 1,44
  154473 (parţial) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Local Horezu Oraşul Horezu, judeţul Vâlcea Teren aferent clădirii cu suprafaţa construită = 111,15 mp Suprafaţă curte = 150 mp 3,56
   +  Anexa 3
  *Font 9*
                               DATELE DE IDENTIFICARE
             ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului
              Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care trec
           din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea
           scoaterii din funcţiune şi valorificării, în condiţiile legii
  Nr. M.E.F. Persoana juridică care administrează imobilul Denumirea imobilului Adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoa- rea de inven- tar - lei -
  26060 (parţial) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea Clădire birou Oraşul Horezu, judeţul Vâlcea Suprafaţa construită = = 11,57 mp 1,44
  154473 (parţial) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Local Horezu Oraşul Horezu, judeţul Vâlcea Suprafaţa construită = 111,15 mp 3,56
  -------