HOTĂRÂRE nr. 1.055 din 23 septembrie 2009privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii a unor imobile transmise în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 5 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei suprafeţe de teren, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 423/2009, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi în administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi".  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei suprafeţe de teren, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 85/2009, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Consiliului Judeţean Brăila în administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi".  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 23 septembrie 2009.Nr. 1.055.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţei de teren trecute în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea Consiliului Localal Municipiului Galaţi în administrarea Ministerului Sănătăţii,în vederea realizării obiectivului de investiţii"Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi"
  Locul unde este amplasată suprafaţa de teren care se transmite Persoana juridică de la care se transmite suprafaţa de teren Persoana juridică la care se transmite suprafaţa de teren Caracteristicile tehnice ale suprafeţei de teren care se transmite
  Tarlaua 14 Extravilanul comunei Vădeni, judeţul Brăila Consiliul Local al Municipiului Galaţi Ministerul Sănătăţii 7,5 ha
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţei de teren trecute în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea Consiliului JudeţeanBrăila în administrarea Ministerului Sănătăţii,în vederea realizării obiectivului de investiţii"Spital Regional de Urgenţă Brăila-Galaţi"
  Locul unde este amplasată suprafaţa de teren care se transmite Persoana juridică de la care se transmite suprafaţa de teren Persoana juridică la care se transmite suprafaţa de teren Caracteristicile tehnice ale suprafeţei de teren care se transmite
  Tarlaua 14 Extravilanul comunei Vădeni, judeţul Brăila Consiliul Judeţean Brăila Ministerul Sănătăţii 7,65 ha
  ------------