LEGE nr. 298 din 28 septembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/19952. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul ILegea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:3. La articolul I se introduc două noi puncte, punctele 2 și 3, cu următorul cuprins:2. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) În cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România se înființează, se organizează și funcționează Institutul Notarial Român, entitate cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin statutul propriu, aprobat de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.(2) Institutul Notarial Român asigură perfecționarea activității notariale, pregătirea notarilor stagiari, precum și pregătirea profesională continuă a notarilor publici și a altor specialiști licențiați în drept, având dreptul de a elibera diplome recunoscute de instituțiile abilitate.(3) Institutul Notarial Român are ștampilă și siglă proprii și se înființează, se organizează și funcționează fără îndeplinirea altor formalități.(4) Statutul Institutului Notarial Român, Regulamentul de organizare și funcționare, precum și modalitățile de formare profesională continuă a notarilor publici și a notarilor stagiari se vor aproba prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.3. La articolul 35, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) desfășurarea unei activități salarizate sau de executor judecătoresc, avocat ori consilier juridic, cu excepția:– activității didactice universitare;– activității literare și publicistice;– calității de deputat sau senator ori a celei de consilier în consiliile județene sau locale, pe durata mandatului;– calității de membru în organele de conducere sau în alte organisme ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Camerelor Notarilor Publici ori în alte organizații interne și internaționale la care Uniunea Națională a Notarilor Publici și Camerele Notarilor Publici sunt afiliate sau cu care colaborează.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 28 septembrie 2009.Nr. 298.----