HOTĂRÂRE nr. 887 din 5 august 2009privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa poziţia M.F.P. 106507 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, coloana 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: "170.223,50 lei".  +  Articolul IISe aprobă trecerea unor construcţii, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul IIITrecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul IVDupă scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 5 august 2009.Nr. 887.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţeanal Poliţiei de Frontieră Galaţi, care trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia
    Adresa construcţiilor Persoana juridică ce administrează construcţiile Caracteristicile tehnice ale construcţiilor Numărul M.F.P.
    Municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 52 judeţul Galaţi, Carte funciară nr. 55.499 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi Pavilion nr. 49-115-01 Suprafaţa construită = 161,20 mp Valoarea contabilă = 73.213,40 lei Pavilion nr. 49-115-02 Suprafaţa construită = 220 mp Valoarea contabilă = 52.366,20 lei Pavilion nr. 49-115-03 Suprafaţa construită = 58,00 mp Valoarea contabilă = 5.921,93 lei Pavilion nr. 49-115-04 Suprafaţa construită = 2,00 mp Valoarea contabilă = 612,91 lei Drumuri, alei, platforme Valoarea contabilă = 20.315,70 lei Împrejmuire Valoarea contabilă = 1.647,80 lei Reţele exterioare Valoarea contabilă = 15.994,20 lei 106.507 -parţial-
    -----------