HOTĂRÂRE nr. 904 din 5 august 2009privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj şi în administrarea consiliilor locale respective
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj în domeniul public al comunei Rast şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rast, judeţul Dolj, în vederea înfiinţării unui centru social - azil.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj în domeniul public al municipiului Calafat şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Calafat, judeţul Dolj, în vederea înfiinţării unui azil de bătrâni.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la numerele de inventar M.F.P. 106149, respectiv 106146.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 5 august 2009.Nr. 904.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţieide Frontieră Dolj în domeniul public al unor unităţiadministrativ-teritoriale din judeţul Dolj şiîn administrarea consiliilor locale respective
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
  1. Comuna Rast, Str. Dispensarului nr. 1 bis, judeţul Dolj Statul român, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj Comuna Rast, judeţul Dolj, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rast Nr. cadastru M.A.I. - 49-91 Suprafaţă teren - 6.278 mp Suprafaţă construită - 473,06 mp Valoarea imobilului - 548.997,26 lei Nr. M.F.P. - 106149
  2. Comuna Ciupercenii Vechi, T176, P1628, judeţul Dolj Statul român, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj Municipiul Calafat judeţul Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Calafat Nr. cadastru M.A.I. - 49-85 Suprafaţă teren - 15.005 mp Suprafaţă construită - 429,60 mp Valoarea imobilului - 718.102,72 lei Nr. M.F.P. - 106146
  ------