HOTĂRÂRE nr. 989 din 2 septembrie 2009pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 1 (E 68) Braşov-Sibiu, km 173+800-km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 1 (E 68) Braşov-Sibiu, km 173+800-km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, prevăzuţi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre._______ Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 2 septembrie 2009.Nr. 989.________