ORDONANTA nr. 24 din 21 august 1997pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 25 august 1997    În temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 31 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 30 mai 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 22 alin. 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Lucrările de evidenta, studii, cercetări - inclusiv documentarea şi publicarea rezultatelor acestora - expertizare, proiectare, conservare, consolidare, reparare, restaurare, urmărirea comportării în timp, construcţii de protecţie, amenajări în zona de protecţie, reabilitarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, precum şi lucrările de demontare, restaurare şi reamplasare a unor monumente istorice pot fi proiectate şi executate numai de specialiştii înscrişi în Registrul specialiştilor în domeniul construcţiilor şi restaurarii monumentelor istorice şi numai pe baza normelor de conservare şi restaurare, avizate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice."2. După alineatul 1 al articolului 22 se introduc trei alineate care vor avea următorul cuprins:" Prin lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice se înţelege: a) amenajări de cai de acces, pietonale şi carosabile, la monumente în perimetrul zonei de protecţie a acestora; b) efectuari de lucrări şi dotări pentru iluminatul interior şi exterior, de siguranţă şi decorativ; c) lucrări pentru restaurarea şi remodelarea fatadelor; d) amenajări peisagistice; e) dotări interioare; f) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare-condiţionare, siguranţa la foc, antiefractie şi urmărirea comportării în timp; g) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea necesarului de apa şi pentru evacuarea apelor pluviale şi menajere; h) utilităţi anexe, de natura parcajelor, grupurilor sanitare, reclamelor şi indicatoarelor, spaţiilor comerciale de interes cultural, şi altele asemenea; i) spaţii pentru organizarea de manifestări cultural-ştiinţifice, spaţii destinate cazarii specialiştilor, alte lucrări specifice necesare, stabilite cu avizul Ministerului Culturii.Pentru monumentele istorice aflate în administrarea instituţiilor publice centrale sau locale, finanţarea lucrărilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se poate efectua de la bugetul de stat, bugetele locale sau din veniturile extrabugetare constituite potrivit legii.Pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosinţă unor persoane fizice sau juridice, altele decât instituţiile publice, finanţarea lucrărilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se poate efectua şi din sume alocate de la bugetul de stat, potrivit criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului."3. Alineatul 2 al articolului 22 devine alineatul 5.  +  Articolul 2Pentru anul 1997, finanţarea de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la art. 22, astfel cum a fost completat prin prezenta ordonanţă, se asigura din sumele alocate cu aceasta destinaţie Ministerului Culturii.  +  Articolul 3Orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul culturii,Ion Caramitrup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statMinistrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Nicolae Noica----------------