ORDIN nr. 1.030 din 20 august 2009privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 1 septembrie 2009  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de control în sănătate publică nr. I.B. 7.173 din 20 iulie 2009,având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, republicată,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel: a) autoritatea competentă este reprezentată de servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, precum şi serviciile din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie; b) personalul de specialitate desemnat este reprezentat de personalul desemnat din cadrul serviciului/biroului/compartimentului, conform atribuţiilor specifice stabilite; c) riscul reprezintă probabilitatea unor efecte negative asupra sănătăţii ca urmare a expunerii la factori fizici, chimici, biologici şi sociali din habitatul uman, cunoscuţi sau identificaţi prin activităţi specializate, în condiţii specifice; d) neconformitatea reprezintă nerespectarea unei prevederi legale specifice domeniului; e) certificarea conformităţii este procedura prin care autoritatea competentă atestă, în scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activităţi cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă şi sănătate publică specifice domeniului; f) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară care condiţionează, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii în obiective de interes public de conformarea la normele de igienă şi de sănătate publică; g) autorizaţia sanitară de funcţionare reprezintă un act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente ori de punere în funcţiune a unei activităţi în obiective de interes public.  +  Articolul 2 (1) Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situaţiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populaţiei. (2) Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele: a) autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere; b) autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare; c) certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legale specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activităţilor; d) asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice.  +  Articolul 3 (1) Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere este procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declaraţia pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului şi este înştiinţată şi solicitată pentru verificarea conformităţii. (2) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmeşte referatul de evaluare şi eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare sau notificarea de respingere a acesteia. (3) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este procedura administrativă prin care, la cererea titularului activităţii, se efectuează evaluarea conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei. (4) Asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică, la amplasarea, amenajarea, construirea şi pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei.  +  Articolul 4 (1) Tarifele de autorizare sanitară în baza referatului de evaluare, certificare a conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară". (2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare se constituie în venit la bugetul statului de către autoritatea competentă. (3) Sumele încasate din activitatea de certificare a conformităţii şi asistenţa de sănătate publică rămân la nivelul autorităţilor competente, constituind venituri proprii ale acestora. (4) Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife. (5) Sunt exceptate de la plata tarifelor unităţile publice de asistenţă medicală, unităţile publice de învăţământ, unităţile de ocrotire socială şi medico-sociale, precum şi alte situaţii, conform prevederilor legale. (6) Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare şi certificarea conformităţii se percepe solicitantului un tarif special, conform prevederilor anexei nr. 1. (7) Eliberarea în regim de urgenţă se realizează în termen de 48 de ore.  +  Capitolul II Autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere  +  Articolul 5Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului.  +  Articolul 6 (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere sunt: a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) declaraţia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), după caz. (2) Documentaţiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (3) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în termen de 30 de zile personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale. (4) Dacă se constată neconformităţi, în funcţie de gravitatea acestora şi, implicit, riscul pentru starea de sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile şi se comunică acest lucru solicitantului. (5) După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul şi orice neconformitate se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Pentru autorizarea sanitară a unităţilor publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele documente: a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) declaraţia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), după caz; c) programul activităţilor în derulare pentru conformarea la reglementările legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire şi responsabilităţi, semnat de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii; d) dovada existenţei surselor de finanţare pentru activităţile cuprinse în programul de conformare; e) după caz, solicitare de asistenţă de specialitate de sănătate publică, pentru a stabili programul de măsuri în vederea conformării la prevederile legale. (2) Documentaţiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (3) Personalul de specialitate desemnat analizează documentaţia şi, după caz, efectuează evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de măsuri în vederea conformării şi propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei sau a notificării privind respingerea acesteia. (4) Modelul notificării de respingere a autorizaţiei sanitare este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 8Termenul pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere este de maximum 20 de zile lucrătoare.  +  Capitolul III Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare  +  Articolul 9 (1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităţilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activităţilor, persoane fizice şi juridice. (2) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: a) tratarea şi distribuţia apei potabile; b) zone naturale amenajate de îmbăiere; c) asistenţă medicală spitalicească; d) activităţile şi practicile nucleare; e) alte activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, solicitantul depune la autoritatea competentă următoarea documentaţie: a) cerere semnată de titularul activităţii/administrator; b) dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare; c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz; d) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu; e) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului. (2) Dacă documentaţia nu este completă şi corect întocmită din punctul de vedere al informaţiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute. (3) Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării. (4) Rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare. Conţinutul-cadru al referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7. (5) În urma verificării conformării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, autoritatea competentă va emite autorizaţia sanitară de funcţionare. (6) Modelul autorizaţiei sanitare de funcţionare emise în baza referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8. (7) În cazul constatării de neconformităţi, pentru obiectivele aflate în funcţiune, în urma evaluării riscului pentru sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-înfiinţate care nu desfăşoară încă activităţi, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activităţii. (8) Dacă la reevaluarea obiectivului se constată că nu au fost remediate neconformităţile semnalate, se respinge autorizarea sanitară. (9) Procedura de autorizare sanitară se poate relua după remedierea neconformităţilor.  +  Articolul 11 (1) În cazul unităţilor sanitare publice cu paturi se poate elibera autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare în următoarele situaţii: a) funcţionarea nu implică riscuri majore pentru mediu şi comunitate; b) neconformităţile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective. (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei sanitare de funcţionare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea costurilor şi surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului de conformare. (3) Autoritatea competentă analizează proiectul, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. (4) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele: a) constatările autorităţii competente cu ocazia evaluării efectuate; b) concluziile privind riscul pentru starea de sănătate a populaţiei rezultat din funcţionarea obiectivului; c) rezultatele monitorizărilor anterioare. (5) Autoritatea competentă acceptă programul de conformare numai dacă solicitantul: a) dovedeşte că modificările pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic; b) îşi asumă responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuţi şi identificaţi în perioada derulării lucrărilor în vederea conformării şi aplicarea acţiunilor corective în vederea limitării efectelor acestora, după caz; c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse. (6) Durata programului de conformare nu poate depăşi 6 luni. (7) Pentru unităţile sanitare publice cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă de până la 5 ani şi un program operaţional pentru anul în curs. După această perioadă, unităţile sanitare care nu se conformează normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare se închid. (8) Autorizaţia sanitară cu program de conformare are caracter temporar, urmând ca la expirarea termenului, în condiţiile realizării integrale a măsurilor programului de conformare, să se elibereze autorizaţia sanitară de funcţionare definitivă. (9) Termenele de conformare pentru neconformităţile constatate, care sunt condiţii pentru autorizarea sanitară a funcţionării unităţii, se acordă corelat cu angajamentele obiective, documentate.  +  Articolul 12 (1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care îşi desfăşoară activitatea în mai multe locaţii se eliberează o singură autorizaţie sanitară de funcţionare. (2) Pentru fiecare locaţie se va întocmi câte o anexă la autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii sanitare, care va cuprinde următoarele date: denumirea unităţii sanitare, secţia/secţiile, adresa, structura funcţională, după caz, activităţile administrative, numărul de angajaţi. (3) În cazul în care autorizarea sanitară se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitară se va elabora un singur program de conformare.  +  Articolul 13Termenul de soluţionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.  +  Articolul 14 (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare este valabilă atât timp cât nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii ei sau, după caz, cât precizează reglementările legale specifice în vigoare. (2) Cu 20 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul autorizaţiei sanitare solicită prelungirea acesteia, dacă nu au fost modificate elementele care au stat la baza emiterii ei.  +  Articolul 15Revizuirea autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează atunci când există o schimbare a condiţiilor care au stat la baza emiterii ei sau a cerinţelor reglementate legal, aplicabile domeniului şi în cazul expirării termenului de valabilitate. Titularul autorizaţiei sanitare de funcţionare va informa în scris autoritatea competentă şi va relua procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sanitare de funcţionare.  +  Articolul 16 (1) Anularea autorizaţiei sanitare se face în următoarele situaţii: a) funcţionarea în alte condiţii decât cele existente la data autorizării; b) neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere şi nerespectarea termenelor programului de conformare; c) neremedierea deficienţelor care pot aduce atingere sănătăţii publice; d) funcţionarea unităţilor cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă. (2) Anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare este efectuată de personalul de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul IV Certificarea conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică  +  Articolul 17 (1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. (2) Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din: a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate; c) dovada achitării tarifului de certificare. (3) Documentaţia se depune la autoritatea competentă, fiind soluţionată de personalul de specialitate desemnat. (4) Pentru soluţionarea cererii de certificare a conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentaţia depusă şi s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă. (5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. (6) Dacă sunt constatate neconformităţi, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.  +  Articolul 18 (1) Documentaţia necesară pentru asistenţa de specialitate de sănătate publică se compune din: a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz; c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz; d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz; e) dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică. (2) Cererile de asistenţă de specialitate de sănătate publică se soluţionează de către personalul de specialitate desemnat. (3) Personalul de specialitate analizează şi evaluează conformarea proiectului la normele de igienă şi sănătate publică şi/sau la alte reglementări legale, efectuează evaluarea obiectivului, după caz, şi eliberează notificarea privind respectarea legalităţii, inclusiv propuneri de modificare şi recomandări pentru asigurarea conformităţii.  +  Articolul 19 (1) Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii şi asistenţă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile de la înregistrarea acestora. (2) Notificarea va fi semnată de conducerea autorităţii competente.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările ulterioare, art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 22 august 2007, art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 21Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 23Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 20 august 2009.Nr. 1.030.  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară
  Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tariful (lei)
  1. Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 200
  2. Certificarea conformităţii 200
  3. Asistenţă de specialitate de sănătate publică 200
  4. Rezolvarea în regim de urgenţă 250
  NOTĂ:Tariful de urgenţă se aplică numai pentru certificarea conformităţii şi consultanţă.
   +  Anexa 2 LISTAactivităţilor care se autorizează în bazadeclaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN)1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri)1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor1052 - Fabricarea îngheţatei1061 - Fabricarea produselor de morărit1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice1102 - Fabricarea vinurilor din struguri1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare1105 - Fabricarea berii1106 - Fabricarea malţului1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase3812 - Colectarea deşeurilor periculoase3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere5590 - Alte servicii de cazare5610 - Restaurante5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor8510 - Învăţământ preşcolar8520 - Învăţământ primar8531 - Învăţământ secundar general8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional8541 - Învăţământ superior nonuniversitar8542 - Învăţământ superior universitar8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ8620 - Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică8621 - Activităţi de asistenţă medicală generală8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.9311 - Activităţi ale bazelor sportive9312 - Activităţi ale cluburilor sportive9319 - Alte activităţi sportive9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare9604 - Activităţi de întreţinere corporală  +  Anexa 3 Autoritatea competentă .................Nr. .........../................./200...CERERESubsemnatul (a), ........................, cu domiciliul în localitatea .............., judeţul ................, str. ..............., bl./sc./et./ap. ..................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. .........., eliberat de ................. la data de ..........., în calitate de ........... al ..............., cu sediul în ......................, telefon ............., fax .............., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din .............., solicit pentru ...................., situat la (adresa): ........................, având ca obiect de activitate (cod CAEN): ......................., structura funcţională: ............................................................ .Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume: a) memoriul tehnic; b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă; c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate; d) hotărârea judecătorească de înfiinţare; e) declaraţia privind deţinerea legală a spaţiului; f) chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/consultanţă nr. .............. din data de .............., în valoare de .............. lei.Data (completării) ................... Semnătura ......................  +  Anexa 4 a) Anexă la ASF nr. .............Nr. înregistrare autoritate competentă Nr. înregistrare solicitant.............................. ................................DECLARAŢIEreferitoare la condiţiile igienico-sanitareSubsemnatul (a), .................., în calitate de ................. al ................, cu sediul în localitatea ......................., str. .............. nr. ......., sectorul ....., având codul fiscal ............, declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii:În sediul din localitatea ..................., str. ..................., sectorul/judeţul ..................., se desfăşoară activitatea/activităţile (cod CAEN) ............................... .Sunt asigurate următoarele:1. Obiectivul are structura funcţională conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. ...... (se enumeră spaţiile/încăperile, destinaţia acestora, suprafaţa):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Posed următoarele dotări şi echipamente specifice activităţii desfăşurate:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Deţin acordul asociaţiei de proprietari şi al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu4. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilităţi:4.1. apă potabilă - în sistem centralizat;- din sursă proprie (puţ forat, fântână cu hidrofor, buletin de analiză apă potabilă nr. ....... din data ..............4.2. apă caldă: - Da/Nu .................4.3. canalizare: - racord la sistem public;- alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.5. Evacuarea deşeurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu .....6. Nr. angajaţi .........7. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.Data .................. Semnătura .....................  +  Anexa 4 b) Anexă la ASF nr. .............Nr. înregistrare autoritate competentă Nr. înregistrare solicitant.............................. ...............................DECLARAŢIEreferitoare la condiţiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medicalSubsemnatul (a), ....................., domiciliat(ă) în ................., str. ........................ nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul ......, având CNP .................., medic ..................., cu Certificatul de membru nr. ..................., valabil până în data de ....................., având cod parafă ........., în calitate de titular al Cabinetului medical situat în .............., str. .............. nr. ......, sectorul/judeţul ............., cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:1. Cabinetul medical este cu forma de organizare:..........................................................................2. Deţin acordul asociaţiei de proprietari şi al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu3. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilităţi:3.1. apă potabilă - în sistem centralizat;- din sursă proprie (puţ forat, fântână cu hidrofor);3.2. apă caldă;3.3. canalizare sau alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.4. Colectarea şi evacuarea deşeurilor rezultate în urma actului medical se fac conform reglementărilor sanitare în vigoare (Contract pentru transport şi neutralizare nr. ......... din data ............., încheiat cu .................)5. Evacuarea deşeurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu ......6. Obiectivul are structura funcţională conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. ...... (se enumeră spaţiile/încăperile, destinaţia acestora, suprafaţa):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Posed următoarele dotări şi echipamente specifice activităţii desfăşurate:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Nr. personal încadrat .........., din care:................ personal medical cu studii superioare;................ personal medical cu studii medii;................ personal auxiliar.9. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.Data ..................Semnătura şi parafa.........................  +  Anexa 5 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIAutoritatea competentăAUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONAREîn baza declaraţiei pe propria răspundere- model -La cererea .................., în calitate de ............... al ..................., cu sediul în ......................, cod fiscal ................., având în vedere declaraţia pe propria răspundere nr. ........./........... referitoare la condiţiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. .............. şi a ......................,se acordă:AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARENr. ......../............./.........pentru obiectivul: ...................., situat în ..........................., având ca obiect de activitate (cod CAEN) ....................., având structura funcţională menţionată în declaraţia pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte integrantă din aceasta.Director,...............................................Semnătura şi ştampila autorităţii competenteNOTĂ:Titularul autorizaţiei este obligat:- să anunţe orice modificare în structura unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;- să aplice şi să respecte normele antiepidemice şi de igienă în vigoare.  +  Anexa 6 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIAutoritatea competentăNOTIFICARE DE RESPINGERE A AUTORIZAŢIEI SANITARE- model -Către...........................................................................Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la ................/(se specifică autoritatea competentă).......... cu nr. ........ din data ........./........., privind autorizarea sanitară a obiectivului ......................., cu sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. .........., judeţul/sectorul ......................, având activitatea ..............................., vă comunicăm că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de reglementările sanitare în vigoare, datorită următoarelor neconformităţi:................................................................................................................................................................................................................................,(precizarea lor şi a prevederilor legale cu care nu se conformează)menţionate în Procesul-verbal de constatare a conformităţii/Referatul de evaluare nr. ....................... din data de .................., întocmit de către .............../(numele, prenumele şi specialitatea medicului).................. .După remedierea neconformităţii/neconformităţilor veţi reveni cu o nouă solicitare de evaluare.Conducerea autorităţii competente,....................................  +  Anexa 7 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIAutoritatea competentăREFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea sanitarăNr. ...../....../200....Subsemnatul(a), ..................., în calitate de ................, însoţit/însoţită de ....................... din cadrul ................./(se specifică autoritatea competentă)..................., serviciul/biroul/compartimentul ..........................., am efectuat la solicitarea ............../(denumirea solicitantului)..........., cu sediul în ................., înregistrată la ................. nr. ...../......./200.., în prezenţa domnului/doamnei ................. în calitate de ................, evaluarea obiectivului ............, cu sediul în localitatea ..................., str. ................ nr. ......., judeţul/sectorul ..................., cu activitatea/activităţile (cod CAEN) .............................................................................1. S-au evaluat condiţiile de desfăşurare a activităţii/activităţilor:......................................................................................................................................................(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale sunt conforme prevederilor:...........................................................................(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)3. Tehnologia de fabricaţie şi dotările cu echipamente, instalaţii, utilaje şi mobilier sunt conforme prevederilor:...........................................................................4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind: a) iluminatul ............................................. |___DA_|__NU__| b) asigurarea ventilaţiei ................................. |___DA_|__NU__| c) asigurarea încălzirii (microclimat) .................... |___DA_|__NU__| d) accesibilitate la apa potabilă ......................... |___DA_|__NU__| e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ............. |___DA_|__NU__| f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere ........ |___DA_|__NU__| g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase ............ |___DA_|__NU__|(activităţile de asistenţă medicală) h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă) ..... |__DA__|___NU_|Concluzii:1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare:...........................................................................(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu program de conformare anexat:...........................................................................3. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi privind obiectivul supus autorizării (anexa).NOTĂ:În cazul obiectivelor pentru care prevederile legale în vigoare stabilesc cerinţe suplimentare, referatul se completează cu evaluarea cerinţelor specifice.Medic specialist/primar,...........................  +  Anexa 8 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIAutoritatea competentăAUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONAREîn baza Referatului de evaluare- model -La cererea ......................, cu sediul în ....................., înregistrată sub nr. .............., în urma examinării documentaţiei prezentate şi a evaluării obiectivului ...................... din ................. str. ............., judeţul .............., de către ............../(numele şi prenumele specialistului)................, care a întocmit Referatul de evaluare nr. ...... din ..../200...., a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare:...........................................................................În baza Legii nr. ....../..... şi a ......................................,se acordă:AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARENr. ....... din ............/200...pentru obiectivul: .........................................., situat în ..........................., având ca obiect de activitate (cod CAEN): ......................., structura funcţională .................................... .Autoritatea competentă,..........................Semnătura şi ştampilaNOTĂ:Titularul autorizaţiei este obligat:- să anunţe orice modificare în structura unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;- să aplice şi să respecte normele de igienă şi sănătate publică în vigoare.--------