ORDONANŢĂ nr. 25 din 29 august 2009pentru modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul adopţiei, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;".2. La articolul 6 alineatul (1), după litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) şi s), cu următorul cuprins:"p) asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organismele private şi propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate; q) monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne; r) ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul adopţiei, la care România este parte; s) sprijină copiii adoptaţi în demersurile lor de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private."3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În îndeplinirea atribuţiilor de control care îi revin, Oficiul are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţia personalului Oficiului în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Oficiul Român pentru Adopţii va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Român pentru Adopţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIILegea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Oficiul Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian Panait,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuViceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 29 august 2009.Nr. 25.----------