ORDONANTA URGENTA nr. 22 din 26 mai 1997pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 29 mai 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea următorul cuprins:"(3^1) Autorităţile administraţiei publice centrale nu intervin în domeniile care nu ţin de competenţa lor exclusiva, decît dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii nu pot fi realizate de autorităţile administraţiei publice locale datorită dimensiunilor sau efectelor pe care ar urma să le producă."2. Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate."3. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice. Ele au un patrimoniu, un buget propriu şi hotărăsc în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitind, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite."4. Articolul 5 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autorităţi exercita atribuţiile prevăzute la art. 77 alin. (1) şi, respectiv, alin. (3), care se aplică în mod corespunzător."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În fiecare judeţ se alege un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, care coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean alege, din rindul membrilor săi, pe preşedinte, pe vicepreşedinţi şi delegaţia permanenta."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Raporturile dintre administraţia publică organizată la nivelul judeţului şi cea organizată la nivel de comuna şi oraş au la baza principiile autonomiei, legalităţii şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. În relaţiile dintre administraţia publică organizată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale nu exista raporturi de subordonare."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Problemele din unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti se pot supuse, în condiţiile legii, aprobării locuitorilor, prin referendum local."8. Articolul 12 alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Prefectul exercita, în condiţiile legii, controlul legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, putind ataca actele acestora în faţa instanţei de contencios administrativ, în cazul în care considera necesar.""(3) Prefectul răspunde, conform legii, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul în care instanţa de contencios administrativ stabileşte ca actul acestora a fost atacat în mod abuziv sau cu rea-credinţa."9. Articolul 12 alineatul (2) se abroga.10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, precum şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale."11. Articolul 14 alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliul local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de populaţia comunei, oraşului sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, raportată de Comisia Naţionala pentru Statistica la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, după cum urmează:"12. Articolul 15 alineatul (1) literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) calitatea de funcţionar al primăriei comunei, oraşului sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti şi al aparatului propriu al consiliilor judeţene, al prefecturilor, precum şi de conducător al regiei autonome de interes local sau judeţean şi al serviciului public de specialitate al consiliului local sau judeţean;""d) calitatea de deputat, senator, secretar de stat şi alte funcţii asimilate, consilier al Preşedintelui României sau membru al Guvernului."13. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), care va avea următorul cuprins:"(2^1) Incompatibilitatea intervine numai după validarea mandatului, cel în cauza trebuind sa opteze în termen de 10 zile, după care, dacă acesta nu a optat pentru calitatea de consilier, în şedinţa de consiliu următoare se va supuse validării mandatul supleantului acestuia de pe listele partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale."14. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care consilierul ales renunţa la aceasta calitate înainte de şedinţa de constituire, se supune validării mandatul supleantului sau."15. Articolul 17 alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa. Persoana al carei mandat este supus validării sau invalidării nu participa la vot. (5) Consiliul este legal constituit, dacă s-au validat mandatele a cel puţin două treimi din numărul consilierilor."16. Articolul 18 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) După depunerea jurământului, consilierul care a condus şedinţa de constituire declara consiliul legal constituit şi propune alegerea preşedintelui de şedinţa, care preia conducerea lucrărilor."17. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:"(1^1) Mandatul consilierului se suspenda în cazul numirii ca membru al Guvernului. Perioada de suspendare nu poate fi mai mare decît durata mandatului. În situaţia în care încetează calitatea de membru al Guvernului, mandatul de consilier va fi reluat. Pe perioada suspendării mandatului de consilier, locul sau în consiliu rămâne vacant."18. Articolul 20 alineatul (2) literele d), h), i), j), k), m), n), t) şi v) vor avea următorul cuprins:"d) aproba, la propunerea primarului, organigrama, numărul de personal din primărie, statul de funcţii şi salarizarea, în limita mijloacelor financiare de care dispune, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. De asemenea, aproba, la propunerea primarului, organigramele şi numărul de personal la regiile autonome şi la serviciile publice de specialitate aflate sub autoritatea consiliului local;""h) înfiinţează instituţii şi comercianţi de interes local; hotărăşte asupra concesionarii sau închirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum şi asupra participării, cu capital social sau cu bunuri, la societăţi comerciale, pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes public local, în condiţiile legii;""i) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, pe conducătorii comercianţilor şi ai instituţiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea sa;""j) urmăreşte, controlează şi analizează activitatea comercianţilor şi a instituţiilor publice care se afla sub autoritatea sa;""k) instituie norme specifice pentru instituţiile publice şi pentru comercianţii de interes local, care se afla sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;""m) iniţiază, analizează şi aproba, în condiţiile legii, planurile de organizare şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor din componenta unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de amenajare a teritoriului, a celor de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi măsurile necesare realizării acestora; aproba, potrivit competentelor legale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigura condiţiile necesare realizării lor, la termen şi în condiţii de calitate;""n) asigura condiţiile necesare bunei funcţionari a instituţiilor de învăţământ, sanitare, de cultura, de tineret şi sport, potrivit legii; urmăreşte şi analizează activitatea acestora;""t) asigura apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; urmăreşte şi analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formatiunilor de apărare civilă;""v) hotărăşte, în condiţiile legii, colaborarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public;"19. La articolul 20 alineatul (2), după litera m) se introduce litera m^1), care va avea următorul cuprins:"m^1) atribuie sau schimba, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes local;"20. La articolul 20 alineatul (2), după litera r) se introduc literele r^1) şi r^2), care vor avea următorul cuprins:"r^1) asigura protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare;r^2) aproba criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale;"21. La articolul 20 alineatul (2), după litera y) se introduce litera y^1), care va avea următorul cuprins:"y^1) hotărăşte, în condiţiile legii, finanţarea, colaborarea sau asocierea cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes local."22. Articolul 20 alineatul (2) litera x) se abroga.23. Articolul 21 alineatul (3) se abroga.24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Primarul este obligat sa pună la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, conform regulamentului de funcţionare a consiliului local, informaţiile necesare îndeplinirii mandatului."25. Articolul 23 alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin presa locală ori prin alt mijloc de publicitate. În unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate naţionala are o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi în limba acesteia, la cerere."26. După articolul 24 se introduce articolul 24^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 24^1. - Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie în cuantumul stabilit de lege."27. Articolul 25 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În consiliile locale în care consilierii unei minorităţi reprezintă cel puţin o treime din numărul consilierilor, la şedinţele de consiliu, la cerere, se poate folosi şi limba minorităţii respective. În aceste cazuri, primăria va asigura prezenta unui traducător atestat. Documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română."28. La articolul 25, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) şi (3^2), care vor avea următorul cuprins:"(3^1) Dezbaterile din şedinţele consiliului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţa, de secretar şi de cel puţin 3 consilieri.(3^2) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţa, de secretar şi de consilierii prevăzuţi la alin. (3^1), după aprobarea procesului-verbal."29. Articolul 26 alineatele (1) şi (3) se abroga.30. Articolul 26 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul prezintă procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii au dreptul sa conteste conţinutul procesului-verbal şi sa ceara menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. După aprobarea procesului-verbal, secretarul propune alegerea de către consilieri a preşedintelui de şedinţa. Acesta se alege prin vot deschis, cu majoritate simpla, pentru durata unei şedinţe."31. Articolul 28 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Hotărârile privind administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului, organizarea şi dezvoltarea urbanistica a localităţilor şi amenajarea teritoriului şi asocierea cu alte consilii, instituţii publice sau comercianţi din ţara şi din străinătate se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie."32. Articolul 29 alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţa şi se comunică primarului. În cazul în care preşedintele de şedinţa se afla în imposibilitate de a semna sau refuza să semneze, hotărârea va fi semnată de către unul dintre consilierii prezenţi.""(4) În condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (6), hotărârile se aduc la cunoştinţa cetăţenilor şi în limba acelor minorităţi."33. Articolul 29 alineatul (3) se abroga.34. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din primărie, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului."35. Articolul 33 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Consiliul local poate fi dizolvat, dacă a adoptat hotărâri repetate, care au fost anulate irevocabil de către instanţa de judecată întrucît au contravenit intereselor generale ale comunei, ale oraşului, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, ale statului sau au încălcat Constituţia şi legile tarii."36. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) La lucrările consiliului local pot participa, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean, reprezentanţii acestora, secretarul consiliului judeţean, parlamentarii aleşi în judeţ, precum şi persoanele invitate de consiliul local, a căror prezenta este considerată utila. (2) Cetăţenii satelor care nu au consilieri aleşi în consiliile locale vor fi reprezentaţi la şedinţe de către un delegat sătesc. Acesta este ales pe perioada unui mandat al consiliului local de către o adunare sătească, constituită din cîte un reprezentant din fiecare familie, desfăşurată în prezenta primarului sau a viceprimarului. La discutarea problemelor ce privesc satele respective, delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ."37. La articolul 36, după alineatul (6) se introduce alineatul (6^1), care va avea următorul cuprins:"(6^1) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiza şi verificare, pe perioada determinata."38. Articolul 37 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Comunele, oraşele şi municipiile au cîte un primar şi un viceprimar; municipiile reşedinţa de judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti au cîte un primar şi doi viceprimari, iar municipiul Bucureşti are un primar general şi patru viceprimari generali, aleşi în condiţiile legii."39. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea următorul cuprins:"(3^1) Pe toată durata mandatului, calitatea de primar şi de viceprimar este incompatibilă cu: a) funcţiile şi calităţile prevăzute la art. 15, aplicate în mod corespunzător, cu excepţia celei prevăzute la art. 40 alin. (2^1); b) orice alta funcţie de conducere deţinută de aceştia."40. Articolul 38 alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În caz de invalidare a mandatului primarului, se stabileşte data alegerilor în termen de 25 de zile de la invalidare. Organizarea alegerilor se face în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale."41. Articolul 40 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Mandatul încetează, înainte de termen, în caz de: deces; demisie; lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare, consecutive, ale consiliului; neemiterea, fără motive întemeiate, de dispoziţii pe o perioadă de 6 luni; incompatibilitate; schimbare a domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritorială; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni; în cazul în care s-a constatat prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă după validarea mandatelor, ca alegerea s-a făcut prin frauda electorală sau prin orice alta încălcare a Legii privind alegerile locale; în cazul condamnării definitive la o pedeapsă privativă de libertate, precum şi în cazul punerii sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale."42. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), care va avea următorul cuprins:"(2^1) În cazul numirii ca membru al Guvernului, mandatul primarului se suspenda. Perioada de suspendare nu poate fi mai mare decît durata mandatului. În situaţia în care încetează calitatea de membru al Guvernului, mandatul de primar va fi reluat."43. Articolul 41 alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Primarul poate fi demis din funcţie pentru motivele prevăzute la art. 33 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător. De asemenea, demiterea se poate face şi în caz de neîndeplinire sau de refuz repetat al atribuţiilor în exercitarea cărora acţionează şi ca reprezentant al statului.""(3) Hotărârea de demitere poate fi atacată de către primar la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa potrivit alin. (2). În acest caz, procedura prealabilă prevăzută de lege nu se mai efectuează. Introducerea acţiunii nu suspenda executarea măsurii de demitere."44. Articolul 43 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) În exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara, precum şi a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamint, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a legilor, a altor asemenea atribuţii stabilite prin legi, precum şi a celor prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), cu excepţia prevederilor referitoare la hotărârile consiliului judeţean, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, oraşul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care a fost ales."45. Articolul 44 alineatul (1) literele d), i), k), s,), u, v) şi x) vor avea următorul cuprins:"d) prezintă consiliului, anual, de regula în luna decembrie, într-o şedinţa publică, o informare privind starea economică şi socială a comunei, a oraşului sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti;""i) elaborează planuri de apărare împotriva inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase, pe care le supune aprobării consiliului local; ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop, poate mobiliza şi populaţia, comercianţii şi instituţiile publice din comuna sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite;""k) îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;""s,) conduce serviciile publice locale, inclusiv serviciile de stare civilă şi de autoritate tutelara; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţa, ajutor social şi protecţie a drepturilor copilului;""u) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului din primărie, propune structura organizatorică, numărul de personal, statul de funcţii şi salarizarea acestuia şi le supune spre aprobare consiliului local;""v) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din primărie, cu excepţia secretarului; propune consiliului local eliberarea din funcţie a conducătorilor comercianţilor şi ai instituţiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea consiliului local respectiv;""x) controlează activitatea personalului din primărie;"46. La articolul 44 alineatul (1), după litera k) se introduce litera k^1), care va avea următorul cuprins:"k^1) exercita controlul asupra activităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi de prestări de servicii, în condiţiile legii;"47. La articolul 44 alineatul (1), după litera p) se introduce litera p^1), care va avea următorul cuprins:"p^1) repartizează locuintele sociale pe baza criteriilor aprobate de consiliul local;"48. Articolul 46 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Primarul deleagă viceprimarilor, prin dispoziţie emisă în termen de 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atribuţiile ce-i revin potrivit art. 44, cu precădere pe cele prevăzute la lit. k), n), r), s) şi y), cu excepţia celor prevăzute la lit. a)-g), i), j), l), m) şi p^1)."49. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Viceprimarul este ales cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local. Prevederile art. 37 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător. Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar, drepturile şi obligaţiile ce îi revin în calitate de consilier se suspenda. Locul sau în consiliu, pe această perioadă, este ocupat de primul supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale din care face parte, după validarea mandatului acestuia. (2) Demiterea viceprimarului se face de către consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Prevederile art. 41 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."50. Articolul 50 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În cazul în care funcţia de primar devine vacantă, în caz de suspendare din funcţie, precum şi în situaţia prevăzută la art. 40 alin. (2^1), atribuţiile primarului vor fi exercitate, de drept, de către viceprimar până la validarea mandatului noului primar sau, după caz, până la încetarea suspendării. La municipiile reşedinţa de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele acestuia, atribuţiile primarului vor fi exercitate de viceprimarul desemnat de consiliu, cu votul a jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie."51. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Fiecare primărie are un secretar, salarizat din bugetul local. Secretarul este funcţionar public, cu studii superioare juridice sau administrative. În mod excepţional, la comunele şi la oraşele având sub 30.000 de locuitori, în funcţia de secretar pot fi numite şi persoane care au alte studii superioare sau bacalaureatul. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formaţiuni politice, sub sancţiunea eliberării din funcţie."52. Articolul 52 alineatele (1), (2), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Numirea secretarului se face de către prefect, la propunerea primarului, pe bază de concurs sau examen.""(2) Concursul sau examenul se organizează de către primar, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare fac parte, în mod obligatoriu, cîte un reprezentant al prefectului, al preşedintelui consiliului judeţean, al consiliului local şi primarul. Ordinul de numire se emite în termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatului din partea comisiei de examinare.""(4) Eliberarea din funcţie a secretarului se face de către prefect, la propunerea primarului sau a consiliului local, adoptată cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie.""(5) Sancţionarea disciplinară a secretarului se face de către prefect, la propunerea primarului, a consiliului local, adoptată cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie, sau pe baza constatărilor făcute de aparatul propriu al prefecturii, în condiţiile legii."53. Articolul 53 alineatul (1) literele a), b), d) şi f) vor avea următorul cuprins:"a) participa la şedinţele consiliului local şi asigura secretariatul tehnic al acestora, inclusiv consultanţa juridică;""b) sprijină buna funcţionare a compartimentelor şi a activităţilor cu caracter juridic din cadrul primăriei;""d) urmăreşte rezolvarea corespondentei în termenul legal;""f) asigura convocarea consiliului local şi aduce la cunoştinţa publică ordinea de zi a şedinţelor;"54. Articolul 53 alineatul (1) litera l) se abroga.55. Titlul secţiunii a 2-a a capitolului IV va avea următorul cuprins:"Serviciile publice ale comunei, ale oraşului, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti şi personalul din cadrul primăriei".56. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Serviciile publice ale comunei, ale oraşului şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti se organizează de către consiliul local, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune. (2) Serviciile publice sunt înzestrate cu mijloace materiale şi băneşti, în scopul satisfacerii intereselor comune ale colectivităţii. Ele sunt încadrate cu personal de specialitate care exercită atribuţiile ce le revin, potrivit competentelor legale."57. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din serviciile publice ale comunei, ale oraşului şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti se fac de către conducătorii acestora, în condiţiile legii. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din primărie se fac de către primar, în condiţiile legii. (3) Consiliul local poate recomanda, motivat, primarului, eliberarea din funcţie a conducătorilor compartimentelor din primărie."58. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea următorul cuprins:"(3^1) În condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (6), în posturile care au, printre atribuţii, întreţinerea de relaţii cu publicul, oral sau în scris, vor fi încadrate, în număr corespunzător, persoane care cunosc şi limba minorităţii respective."59. Articolul 56 se abroga.60. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Condiţiile privind numirea, angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie, drepturile şi obligaţiile personalului din serviciile publice ale comunei, ale oraşului şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, precum şi ale personalului din primărie sunt stabilite prin lege şi regulamente. (2) Funcţionarii primăriei sunt în serviciul colectivităţii locale. Ei se bucura de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor statutului funcţionarului public."61. Articolul 58 alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (6), cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu aparatul de lucru al acestora, se pot adresa, oral sau în scris, în limba lor maternă şi vor primi răspunsul în aceeaşi limba. De asemenea, în aceste localităţi, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii localităţilor, a instituţiilor publice şi a unităţilor proprii, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba minorităţii respective. Actele oficiale se întocmesc în limba română.""(4) În cazul în care reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale sau funcţionarul acesteia nu cunoaşte limba minorităţii respective, se va folosi un traducător atestat, a cărui prezenta va fi asigurata de primărie."62. Articolul 58 alineatul (3) se abroga.63. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu personalul din subordinea ierarhica a primarului, constituie primăria comunei, oraşului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, instituţie publică cu activitate permanenta, care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale în care funcţionează."64. Articolul 60 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, organizat la nivelul judeţului."65. Articolul 63 alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 63. - (1) Consiliul judeţean are următoarele atribuţii principale:"66. Articolul 63 alineatul (1) literele a), c), e), l), n), o), p) şi r) vor avea următorul cuprins:"a) coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;""c) acorda consiliilor locale, primarilor, viceprimarilor, secretarilor şi serviciilor publice ale comunelor şi oraşelor sprijin şi asistenţa tehnica, juridică şi de orice alta natura, la cererea acestora;""e) adopta strategii, programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială a judeţului şi urmăreşte realizarea acestora;""l) aproba organigrama, numărul de personal, statul de funcţii şi salarizarea funcţionarilor din aparatul propriu, în limita mijloacelor financiare de care dispune, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu;""n) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea de instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean;""o) numeşte şi eliberează din funcţie pe conducătorii societăţilor comerciale şi ai instituţiilor publice de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea lor, analizînd trimestrial rapoarte ale acestora;""p) instituie norme orientative pentru regiile autonome şi pentru societăţile comerciale de sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;""r) înfiinţează instituţii social-culturale, pentru protecţia drepturilor copilului, sanitare şi asigura buna lor funcţionare."67. La articolul 63 alineatul (1), după litera n) se introduc literele n^1) şi n^2), care vor avea următorul cuprins:"n^1) hotărăşte dobindirea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat şi de servicii publice de interes judeţean, în condiţiile legii;n^2) hotărăşte participarea cu bunuri şi capital social la societăţile comerciale, pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes judeţean, în condiţiile legii."68. La articolul 63 alineatul (1), după litera t) se introduc literele t^1) şi t^2), care vor avea următorul cuprins:"t^1) hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea sau colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, în vederea realizării unor proiecte de interes comun;t^2) coordonează activitatea Corpului gardienilor publici."69. Articolul 63 alineatul (1) literele s,) şi t) se abroga.70. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Consiliul judeţean, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, adopta hotărâri, dispoziţiile art. 28 aplicindu-se în mod corespunzător. Hotărârile se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de vicepreşedintele care a condus şedinţa."71. Articolul 67 alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, precum şi membrii delegaţiei permanente se aleg cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. (4) Eliberarea din funcţie a preşedintelui se poate face de către consiliul judeţean, la propunerea a cel puţin o treime din numărul consilierilor, dacă sunt întrunite cerinţele prevăzute de lege pentru demiterea primarului şi numai cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie."72. La articolul 67, după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1), care va avea următorul cuprins:"(4^1) Eliberarea vicepreşedinţilor şi a celorlalţi membri ai delegaţiei permanente se poate face de către consiliul judeţean, la propunerea a cel puţin o treime din numărul consilierilor şi numai cu votul a două treimi din numărul celor în funcţie."73. Articolul 68 alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Delegaţia permanenta a consiliului judeţean îndeplineşte următoarele atribuţii principale:"74. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:"(1^1) Delegaţia permanenta îndeplineşte, între şedinţele ordinare ale consiliului judeţean, şi atribuţiile acestuia prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. c), i), s) şi t^2)."75. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), care va avea următorul cuprins:"(2^1) În exercitarea atribuţiilor sale, delegaţia permanenta emite decizii, semnate de către preşedinte. Ele devin executorii după ce au fost comunicate celor interesaţi, respectiv după aducerea la cunoştinţa publică."76. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - La şedinţele delegaţiei permanente poate asista, în calitate de invitat, prefectul sau reprezentantul acestuia."77. Articolul 70 alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 70. - (1) Preşedintele consiliului judeţean este şeful administraţiei publice locale, organizată la nivelul judeţului, şi răspunde de buna funcţionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu a consiliului judeţean, precum şi a societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului.""(3) Aparatul propriu al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. Personalul din aparatul propriu se bucura de stabilitate în funcţie şi se supune reglementărilor statutului funcţionarului public."78. Articolul 71 alineatul (1) litera h) va avea următorul cuprins:"h) prezintă consiliului, anual sau ori de cîte ori este necesar, informări cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii."79. La articolul 71 alineatul (1), după litera h) se introduc literele h^1) şi h^2), care vor avea următorul cuprins:"h^1) convoacă, cel puţin o dată pe luna sau ori de cîte ori este necesar, delegaţia permanenta a consiliului judeţean;h^2) propune consiliului judeţean, spre aprobare, organigrama, numărul de personal, statul de funcţii şi salarizarea funcţionarilor aparatului propriu."80. La articolul 71, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:"(1^1) Preşedintele consiliului judeţean, în situaţii deosebite, când este în imposibilitatea exercitării unora dintre atribuţiile sale, le poate delega unui vicepreşedinte."81. Articolul 73 alineatele (1), (2), (5), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Fiecare consiliu judeţean şi Primăria Municipiului Bucureşti au cîte un secretar, respectiv un secretar general, salarizat din bugetul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Secretarul este funcţionar public şi are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi membru al vreunui partid politic sau formaţiune politica, sub sancţiunea eliberării din funcţie.""(2) Numirea secretarului consiliului judeţean şi a secretarului general al Primăriei Municipiului Bucureşti se face de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe bază de concurs sau de examen, organizate potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare va face parte şi un reprezentant al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.""(5) Eliberarea din funcţie a secretarului consiliului judeţean şi a secretarului general al Primăriei Municipiului Bucureşti se face de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, la propunerea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, adoptată cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie, la iniţiativa preşedintelui acestuia, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, sau a unei treimi din numărul consilierilor.""(6) Secretarului consiliului judeţean şi secretarului general al Primăriei Municipiului Bucureşti le sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul primăriei comunei sau a oraşului.""(7) Secretarul consiliului judeţean şi secretarul general al Primăriei Municipiului Bucureşti exercita, potrivit legii, atribuţiile care revin judeţului, respectiv municipiului Bucureşti, în domeniile stării civile, autorităţii tutelare şi protecţiei drepturilor copilului, sprijinind compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean sau, după caz, al Primăriei Municipiului Bucureşti, în al căror obiect de activitate intra aceste atribuţii, precum şi din instituţiile de specialitate subordonate acestora."82. Articolul 73 alineatul (3) se abroga.83. La articolul 73, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1), care va avea următorul cuprins:"(5^1) Sancţionarea disciplinară a secretarului consiliului judeţean şi a secretarului general al Primăriei Municipiului Bucureşti se face de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală pentru abaterile constatate de acesta sau la propunerea consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcţie, după cercetarea prealabilă."84. Articolul 74 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dizolvarea de drept a consiliului judeţean, în cazul în care nu se întruneşte timp de 6 luni consecutiv, precum şi în situaţia în care numărul consilierilor s-a redus sub jumătate plus unul şi nu se poate completa prin supleanţi, se comunică prefectului şi Guvernului de către secretar. După efectuarea verificărilor necesare, Guvernul emite o hotărâre prin care ia act de dizolvarea consiliului judeţean."85. Articolul 77 alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 77. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercita următoarele atribuţii principale: a) aleg, din rindul consilierilor, pe viceprimari; b) aproba regulamentul de funcţionare a consiliului pe baza regulamentului-cadru orientativ, aprobat de Guvern; c) elaborează studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socială, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti; d) aproba, la propunerea primarului, organigrama, numărul de personal din primărie, statul de funcţii şi salarizarea, în limita mijloacelor financiare de care dispune, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a primăriei. De asemenea, aproba, la propunerea primarului, organigramele şi numărul de personal la serviciile publice ale sectoarelor; e) aproba bugetul local, formarea, administrarea şi executarea acestuia; aproba virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; f) stabilesc taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; g) administrează domeniul public şi privat al sectorului; h) înfiinţează instituţii de interes local şi comercianţi; hotărăsc asupra concesionarii sau închirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum şi asupra participării, cu capital social sau cu bunuri, la societăţi comerciale, pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes public local, în condiţiile legii; i) numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, pe conducătorii comercianţilor şi ai instituţiilor publice de interes local, care se afla sub autoritatea lor; j) urmăresc, controlează şi analizează activitatea comercianţilor şi a instituţiilor publice, care se afla sub autoritatea lor; k) instituie norme specifice pentru instituţiile publice şi comercianţii de interes local, care se afla sub autoritatea lor, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege; l) organizează servicii publice de gospodărie comunală şi altele, în condiţii de eficienta şi operativitate, şi asigura buna funcţionare a acestora; m) aproba, în condiţiile legii, planurile urbanistice de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului General al Municipiului Bucureşti; n) asigura condiţiile necesare bunei funcţionari a instituţiilor de învăţământ, sanitare, de cultura, de tineret şi sport, potrivit legii; urmăresc şi analizează activitatea acestora; o) iau măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigura desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement; p) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale; r) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţa socială; s) asigura protecţia drepturilor copilului, în condiţiile legii;s,) aproba criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, în condiţiile legii; t) asigura libertatea comerţului şi a concurentei loiale şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;t,) înfiinţează şi asigura funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local; u) asigura apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; v) organizează tîrguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi asigura buna funcţionare a acestora; x) hotărăsc, în condiţiile legii, colaborarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public; y) sprijină activitatea cultelor religioase, în condiţiile legii; z) hotărăsc, în condiţiile legii, colaborarea sau asocierea cu organizaţii neguvernamentale, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes local.""(3) Primării şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru primării şi viceprimarii comunelor şi oraşelor şi exercită atribuţiile stabilite prin prezenta lege pentru primării şi viceprimarii comunelor şi oraşelor, cu excepţia celei prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. l), care se exercită numai de către primarul general al municipiului Bucureşti."86. La articolul 77, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:"(1^1) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) şi x) vor putea fi exercitate numai pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti se aproba de către consiliile locale ale acestora, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti."87. La articolul 77, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), care va avea următorul cuprins:"(3^1) Secretarilor primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti le sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 51-53."88. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - Dispoziţiile art. 106-121 privind pe prefectul judeţului şi Comitetul director teritorial se aplică în mod corespunzător şi prefectului municipiului Bucureşti, respectiv Comitetului director teritorial, organizat pe lângă prefectura."89. După articolul 78 se introduce un nou capitol, care devine capitolul VII "Colaborări, cooperări, asocieri şi infratiri", cuprinzând articolele 78^1-78^5, care vor avea următorul cuprins:"Art. 78^1. - Consiliile locale şi judeţene au dreptul sa hotărască stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare, asociere şi înfrăţire a unităţii administrativ-teritoriale cu unităţi sau asociaţii administrativ-teritoriale similare din străinătate, în scopul promovării unor interese comune, respectînd legislaţia în vigoare.Art. 78^2. - Consiliile locale judeţene au dreptul sa hotărască aderarea la asociaţii internaţionale care reunesc autorităţi ale administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.Art. 78^3. - Acordurile de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, realizate de către consiliile locale sau judeţene, se încheie în condiţiile prezentei legi.Art. 78^4. - Proiectul de acord va fi comunicat prefectului judeţului respectiv şi Ministerului Afacerilor Externe, pentru consultare.Art. 78^5. - Consiliile locale şi judeţene au dreptul sa hotărască stabilirea legăturilor de colaborare şi asociere cu comercianţi din ţara sau din străinătate, în scopul realizării unor proiecte de interes public."90. Capitolul VII "Bunuri şi lucrări" devine capitolul VIII.91. Articolul 82 alineatul (3) devine articolul 84 alineatul (1^1).92. Articolul 84 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Consiliile locale şi judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea societăţilor comerciale de interes local, respectiv judeţean, şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori închiriate. De asemenea, ele hotărăsc cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. (2) Vînzarea, concesionarea, închirierea şi utilizarea în sistem de leasing a bunurilor aparţinând domeniului privat se fac prin licitaţie publică, în condiţiile legii."93. Articolul 85 devine articolul 86.94. Articolul 86 devine articolul 85 şi va avea următorul cuprins:"Art. 85. - Comisiile locale şi judeţene pot da în folosinţă gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, şi serviciilor publice de interes local, în scopul îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din comuna, oraş sau judeţ."95. Capitolul VIII "Administrarea finanţelor publice" devine capitolul IX.96. Articolul 92 va avea următorul cuprins:"Art. 92. - Veniturile locale la nivel de unitate administrativ-teritorială sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul acesteia şi din alte surse, în conformitate cu dispoziţiile legale."97. Articolul 98 va avea următorul cuprins:"Art. 98.- Constatarea, aşezarea şi urmărirea încasării veniturilor bugetelor locale se realizează prin compartimentele de specialitate ale primăriilor, respectiv ale consiliilor judeţene, în condiţiile legii."98. Articolul 99 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) În bugetele locale se înscriu, la capitolul lt; lt;Cheltuieli gt; gt;, sumele destinate activităţilor care se finanţează de la aceste bugete, în condiţiile legii."99. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - În bugetele locale se înscriu, la capitolul lt; lt;Cheltuieli gt; gt;, şi sumele necesare pentru salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, a primarilor, viceprimarilor, secretarilor, precum şi pentru acordarea indemnizaţiilor pentru consilieri, în condiţiile stabilite prin regulamentele acestor consilii pentru plata funcţionarilor primăriei şi ai aparatului propriu al consiliului judeţean, precum şi pentru reprezentare şi protocol."100. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - În fiecare buget local se va prevedea distinct fondul de rezerva din care se pot acorda credite suplimentare, potrivit legii, care se utilizează în cazul în care creditele deschise prin buget pentru necesitaţi curente nu sunt suficiente."101. Capitolul IX "Prefectul" devine capitolul X.102. La articolul 110 alineatul (1), după litera a) se introduce litera a^1), care va avea următorul cuprins:"a^1) asigură realizarea strategiei şi a obiectivelor din programul Guvernului;"103. Articolul 110 alineatul (1) literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizate la nivel de unitate administrativ-teritorială; c) avizează numirea sau eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale; în situaţii bine motivate, prefectul poate retrage avizul acordat. Avizul are caracter consultativ;"104. Articolul 111 va avea următorul cuprins:"Art. 111. - (1) În exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autorităţilor administraţiei publice locale, prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, actele acestora, precum şi pe cele ale preşedintelui consiliului judeţean şi ale delegaţiei permanente, cu excepţia celor de gestiune curenta, dacă le considera ilegale. Actul atacat este suspendat de drept. (2) Cu 10 zile înaintea introducerii acţiunii, prefectul va solicita autorităţilor administraţiei publice locale, cu motivarea necesară, sa reanalizeze actul socotit ilegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia. (3) În situaţia modificării sau revocării actului în cauza, secretarul va comunică prefectului, de îndată, soluţia adoptată. (4) În cazul în care acţiunea prefectului a fost respinsă, suspendarea actului atacat încetează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Acţiunea este scutită de taxa de timbru."105. După articolul 114 se introduce articolul 114^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 114^1. - (1) În lipsa prefectului, subprefectul îndeplineşte atribuţiile ce revin acestuia, în toate cazurile prevăzute de actele normative în vigoare. (2) Subprefectul urmăreşte activitatea privind realizarea programului şi a strategiilor guvernamentale şi teritoriale. (3) Subprefectul asigura, la nivelul judeţului, organizarea, funcţionarea şi conducerea Comisiei consultative de dialog social între administraţia publică, sindicate şi patronat. (4) Subprefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Guvern."106. Articolul 115 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 115. - (1) Prefectura are un aparat propriu, ale cărui structura şi atribuţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."107. La articolul 115, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2), (1^3), (1^4), (1^5) şi (1^6), care vor avea următorul cuprins:"(1^1) În judeţele cu o suprafaţa întinsă, cu localităţi amplasate la mari distanţe de reşedinţa judeţului sau în mari aglomerari urbane, prefectul poate organiza, cu aprobarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, oficii prefecturale.(1^2) Oficiile prefecturale sunt componente ale structurii aparatului propriu al prefecturii, în subordinea directa a prefectului, şi sunt conduse de un director, ale cărui numire şi eliberare se fac de către prefect.(1^3) Conducerea operativă a aparatului propriu al prefecturii este asigurata de un secretar general, care are studii superioare, de regula juridice sau administrative. Acesta face parte din aparatul propriu, se bucura de stabilitate în funcţie şi, împreună cu personalul din aparatul propriu, se supune reglementărilor cuprinse în statutul funcţionarului public.(1^4) Numirea secretarului general se face de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, la iniţiativa prefectului. Aceasta se face pe bază de concurs sau de examen, organizat, potrivit legii, de către prefect, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare va face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. Emiterea dispoziţiei de numire se va face în termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.(1^5) Eliberarea din funcţie a secretarului general se face de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, la iniţiativa prefectului, în condiţiile legii.(1^6) Sancţionarea disciplinară a secretarului general se face de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, din proprie iniţiativă sau la propunerea prefectului."108. Articolul 115 alineatul (3) se abroga.109. Titlul secţiunii a 2-a "Comisia administrativă" din capitolul X se modifica şi va avea următorul cuprins:"Comitetul director teritorial"110. Articolul 116 va avea următorul cuprins:"Art. 116. - (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează, pe lângă prefecturi, Comitetul director teritorial. (2) Comitetul director teritorial este compus din: prefect - ca preşedinte -, subprefect, secretarul general de prefectura şi conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, directorii regiilor autonome cu sediul în judeţ, precum şi directorii sucursalelor autonome de interes naţional din judeţele respective. (3) În lipsa prefectului, lucrările comisiei vor fi conduse de subprefect."111. Articolul 117 va avea următorul cuprins:"Art. 117. - Comitetul director teritorial se convoacă de către prefect, din proprie iniţiativă, trimestrial şi ori de cîte ori este necesar. La lucrările comisiei vor fi invitaţi preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, primarul general al municipiului Bucureşti, primarul municipiului reşedinţa de judeţ, primari ai localităţilor din judeţ, precum şi oricare alte persoane a căror prezenta este apreciată ca necesară."112. Articolul 118 va avea următorul cuprins:"Art. 118. - (1) Comitetul director teritorial elaborează, anual, pe baza programului de guvernare, propriul program al judeţului sau al municipiului Bucureşti, pe care îl comunică serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, regiilor autonome de interes naţional şi sucursalelor acestora din judeţul respectiv, precum şi, spre informare, autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Comitetul director teritorial sprijină serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, activitatea regiilor autonome de interes naţional sau a sucursalelor acestora cu activităţi pe teritoriul judeţului, precum şi serviciile publice ale administraţiei publice locale."113. Articolul 119 va avea următorul cuprins:"Art. 119. - (1) În activitatea sa, Comitetul director teritorial adopta, prin vot deschis, hotărâri care se semnează de către preşedinte şi sunt obligatorii pentru serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţe şi în municipiul Bucureşti. (2) Lucrările Comitetului director teritorial se realizează prin aparatul prefecturii."114. Articolul 120 va avea următorul cuprins:"Art. 120. - Divergenţele dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţe sau în municipiul Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţului se mediază de către Guvern."115. Articolul 121 va avea următorul cuprins:"Art. 121. - Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa comunice prefecţilor şi autorităţilor administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţelor ordinele, instrucţiunile şi îndrumările pe care le transmit serviciilor publice descentralizate."116. Articolul 122 va avea următorul cuprins:"Art. 122. - Asigurarea îndeplinirii atribuţiilor care revin Guvernului cu privire la administraţia publică locală, inclusiv controlul exercitării de către primar a atribuţiilor delegate, se realizează de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, prin personalul propriu, care va fi sprijinit, la cerere, de specialişti din aparatul ministerelor, al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi de şefii serviciilor publice descentralizate din judeţ. Departamentul pentru Administraţie Publică Locală propune Guvernului luarea măsurilor corespunzătoare."117. Capitolul X "Dispoziţii tranzitorii şi finale" devine capitolul XI.118. Articolul 124 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 124. - (1) Primării şi viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii, secretarii şi personalul din primării şi din aparatul propriu al consiliilor judeţene răspund, după caz, material, civil, administrativ sau penal, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor care le revin, în condiţiile legii."119. Articolul 126 va avea următorul cuprins:"Art. 126. - (1) Până la noua reorganizare administrativ-teritorială a tarii, sectorul agricol Ilfov va avea statut de judeţ, cu denumirea judeţul Ilfov, având reşedinţa în municipiul Bucureşti. (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale aferente judeţului Ilfov se organizează şi funcţionează conform legii."120. Articolul 128 va avea următorul cuprins:"Art. 128. - (1) Până la intrarea în vigoare a statutului funcţionarilor publici, secretarul poate contesta, la instanţa de contencios administrativ, actele privind eliberarea din funcţie sau sancţionarea sa disciplinară. (2) Secretarii comunei, oraşului, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, respectiv ai judeţului, în funcţie la data prezentei legi, devin secretari ai primăriei, respectiv ai consiliului judeţean, în care funcţionează, fără vreo alta formalitate. Secretarul municipiului Bucureşti, în funcţie la data prezentei legi, devine secretar general al Primăriei Municipiului Bucureşti, fără vreo alta formalitate. (3) Directorii generali ai prefecturilor, în funcţie la data prezentei legi, devin secretari generali ai prefecturilor în care funcţionează, fără vreo alta formalitate."121. Articolul 129 alineatul (2) se abroga.122. Articolul 131 va avea următorul cuprins:"Art. 131. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României."  +  Articolul 2Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dîndu-se capitolelor, secţiunilor, articolelor şi alineatelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegatpe lângă primul-ministru pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus Opris --------------