ORDIN nr. 2.351 din 10 august 2009privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 25 august 2009  În conformitate cu prevederile:- art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, republicată;- art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările ulterioare;- art. 80 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;- art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;- art. 12 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor Cultului Mozaic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2002;- art. 38 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată;- art. 9 alin. (3) din Legea monumentelor de for public nr. 120/2006,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni sunt numite prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional sau, după caz, prin decizie a directorului coordonator al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, conform legii.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, utilizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pentru contravenienţii persoane fizice şi, respectiv, pentru contravenienţii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B.  +  Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al înştiinţării de plată, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate menţionate la art. 2 şi 3 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Se aprobă modelul legitimaţiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcţiile şi compartimentele din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi persoanele numite potrivit art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.Ministrul culturii, cultelorşi patrimoniului naţional,Theodor PaleologuBucureşti, 10 august 2009.Nr. 2.351.  +  Anexa 1A MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONALDirecţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţionala Judeţului/Municipiului BucureştiStr. ............................. nr. ....., bl. ..............Nr. .................../................................L.S.Regim specialSeria M.C.C.P.N., nr. .........................PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţieiNr. .............din ................    Încheiat astăzi: ziua .............., luna ............., anul ........, în  localitatea .................................    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., în calitate de .............                            (numele şi prenumele)  la ....................................................,  am constatat că persoana fizică ................................., fiul/fiica                                       (numele şi prenumele)  lui ............ şi al/a .........., născut/născută la data de ........  în ......................., domiciliat/domiciliată în ............,  str. ....................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ...,  sectorul/judeţul ....., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .....nr. ........,  eliberat/eliberată de ............... la data de ..............,  CNP ................ (pentru contravenientul cetăţean străin, persoană fără  cetăţenie sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează şi  următoarele date: paşaport/alt document de trecere a frontierei seria ......  nr. ............, eliberat la data de ............., statul  emitent ..........), având funcţia de ............la ................, se  face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ..............,  săvârşită/săvârşite la data de ..................., ora ........, în  localitatea ......................, în următoarele împrejurări:  .........................................................................    Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie, fiind  prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ....... alin. ...... lit. ......  din ......... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. .....  alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag sancţionarea cu  amendă de la .............. la .............. lei.    Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.  Agent constatator, Martor, Contravenient,  .................. ............... ..........................  Alte menţiuni ...............................................................  Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ............................  Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind  confirmate de martorul ...................................., fiul/fiica  lui ................................. şi al/a ............................,  născut/născută la data de .................... în ........................,  domiciliat/domiciliată în ......................., str. ................  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......,  posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată  de .................. la data de ...................., CNP .................    Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: .......................    Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de  15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de  copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la  judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul  împreună cu înştiinţarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi,  .............../vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de  la data încheierii procesului-verbal.  Agent constatator, Martor, Am primit procesul-verbal  ................... ................... şi înştiinţarea de plată.                                                      Contravenient,                                                  ..........................  +  Anexa 1B MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONALDirecţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţionala Judeţului/Municipiului BucureştiStr. ............................. nr. ....., bl. ..............Nr. .................../................................L.S.Regim specialSeria M.C.C.P.N., nr. .........................PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţieiNr. .............din ..............    Încheiat astăzi: ziua ..........., luna .............., anul ...........,  în localitatea ...........................................    Subsemnatul/Subsemnata, ................................                              (numele şi prenumele)  în calitate de ....................la .....................................,  am constatat că persoana juridică .........................................,                                                (denumire)  cu sediul social în (localitatea) ................, sectorul/judeţul ......,                                    (adresa completă)  CUI ................., din data de ...................    Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie,  fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art. ....... alin. ......  lit. ...... din ......... şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile  art. ..... alin. ..... lit. .... din ........., care atrage/atrag  sancţionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.    Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.  Agent constatator, Martor, Contravenient,  .................. ............... .....................    Alte menţiuni ............................................................    Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: .........................    Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind  confirmate de martorul ....................................,  fiul/fiica lui ............................. şi al/a ......................,  născut/născută la data de ..............................,  în ........................., domiciliat/domiciliată în ...................,  str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,  sectorul/judeţul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. .....,  eliberat/eliberată de .................. la data de ..................,  CNP .................. .    Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: .......................    Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de  15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită  de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se vor depune la  judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul  împreună cu înştiinţarea de plată s-au înmânat contravenientului  astăzi, .............../vor fi comunicate contravenientului în termen de  o lună de la data încheierii procesului-verbal.  Agent constatator, Martor, Am primit procesul-verbal  ................... ................... şi înştiinţarea de plată.                                                      Contravenient,                                                  .........................  +  Anexa 2 MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONALDirecţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţionala Judeţului/Municipiului BucureştiStr. ............................. nr. ....., bl. ..............Nr. .................../................................L.S.Regim specialSeria M.C.C.P.N., nr. .........................ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ    Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a  contravenţiei nr. ............................., încheiat la data  de ................................., aveţi obligaţia să o achitaţi în  termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la  instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare,  urmând să predaţi o copie de pe chitanţă la sediul instituţiei din care  face parte agentul constatator.    În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va  proceda la executarea silită, potrivit legii.         Agentul constatator, Am luat cunoştinţă.        .................... Contravenient,                                 ...........................  +  Anexa 3 CARACTERISTICI DE TIPĂRIREDenumire: a) Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria .................. nr. .................Caracteristici tehnice:- fiecare formular de proces-verbal se tipăreşte, pe faţă, în 3 exemplare;- hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;- format A4;- sistem de înscriere propriu: seria M.C.C.P.N. nr. 0.000.001.;- formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale. b) Înştiinţare de plată pentru debitor:Fiecare formular se tipăreşte în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.Formularele se broşează în carnete, conţinând câte 120 de file fiecare.  +  Anexa 4 LEGITIMAŢIE  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Coperta │ Interior │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ FOTO │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ LEGITIMAŢIE │Legitimaţie nr. ................... │ ├──────────────────────────────────────┤Numele ............................ │ │ │Prenumele ......................... │ │ │Funcţia ........................... │ │ │BI/CI seria ............. nr. ......,│ │ │eliberat/eliberată de .............. │ │ │la data de .............., este │ │ │împuternicit să constate contravenţii│ │ │şi să aplice sancţiuni pentru │ │ │contravenţiile constatate, potrivit │ │ │prevederilor actelor normative │ │ GUVERNUL ROMÂNIEI │indicate prin Ordinul nr. .......... │ │ Ministerul Culturii, Cultelor şi │ │ │ Patrimoniului Naţional │ │ │ │ Conducătorul instituţiei, │ │ │.................................... │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Interior 
  Vize anuale
  2009 2010 2011
  2012 2013 2014
  Emitentul legitimaţiei va fi, după caz, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional sau serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în funcţie de instituţia publică în care este încadrat titularul acesteia.---------