DECRET nr. 287 din 12 iunie 1970privind unele măsuri pentru sprijinirea cetatenilor ale caror locuinte au fost distruse sau grav avariate din cauza calamitatilor naturale*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 13 iunie 1970    -------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 38/1970.EXPUNERE DE MOTIVEÎn vederea aducerii la indeplinire a directivelor de partid cu privire la ajutorarea populatiei sinistrate din cauza calamitatilor naturale, care au avut loc în acest an, s-a adoptat alaturatul decret, prin care se stabilesc unele măsuri de sprijinire operativa a cetatenilor din localităţile calamitate.În acest scop, s-au prevăzut pentru comitetele executive ale consiliilor populare posibilitati de atribuire, în proprietatea sau folosinţă cetatenilor, a terenurilor necesare refacerii gospodariilor distruse sau grav avariate şi măsuri pentru folosirea judicioasa a terenurilor proprietate de stat situate în perimetrul construibil al municipiilor şi oraşelor, precum şi în vetrele de sat.Totodata, s-a prevăzut posibilitatea pentru cooperativele agricole de productie de a sprijini în mod asemanator pe membrii cooperatori pentru refacerea gospodariilor.În decret s-a prevăzut de asemenea ca apartamentele care se atribuie cetatenilor ale caror locuinte au fost distruse din cauza calamitatilor naturale devin proprietate personala a cetatenilor respectivi, în baza deciziei comitetului executiv al consiliului popular judetean, dacă ei solicita aceasta şi dacă accepta ca terenul pe care au avut locuinta distrusa sa devina proprietate de stat.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Comitetele executive ale consiliilor populare sînt autorizate sa atribuie cetatenilor ale caror locuinte proprietate personala au fost distruse sau grav avariate din cauza calamitatilor naturale, terenuri în vederea construirii altor locuinte.Atribuirea se face în cazul în care locuintele distruse sau grav avariate se afla pe terenuri amenintate în mod permanent de inundaţii sau alunecari de teren, care nu mai pot fi atribuite conform prevederilor schitei de sistematizare, pentru construirea de locuinte, iar cetatenii nu au în proprietate personala un alt teren corespunzător pentru construirea de locuinte.În cazul în care locuintele distruse sau grav avariate au fost construite pe terenuri proprietate de stat date în folosinţă vesnica, atribuirea terenurilor necesare se face cu acelasi titlu şi fără plata taxei anuale de folosinţă.În celelalte cazuri, atribuirea terenurilor se face în proprietate.Atribuirea terenurilor în folosinţă vesnica sau în proprietate se face, după caz, prin decizie, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene pentru cetatenii ale caror locuinte distruse sau grav avariate au fost situate în comune şi de comitetele executive ale consiliilor populare orăşeneşti sau municipale pentru cetatenii ale caror locuinte au fost situate în aceste unităţi administrativ-teritoriale sau în comunele suburbane.  +  Articolul 2În oraşe şi municipii, terenurile vor fi atribuite în limitele suprafeţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1735/1968, iar în comune suprafetele de teren vor fi de cel mult 400 mp.  +  Articolul 3Comitetele executive ale consiliilor populare sînt autorizate sa preia, prin decizia prevăzută la art. 1 alin. 5, în proprietatea statului, trecindu-le în administrarea, după caz, a municipiului, orasului sau comunei, terenurile pe care au fost situate locuintele distruse sau grav avariate, din proprietatea cetatenilor cărora li s-au atribuit în proprietate terenuri pentru construirea de locuinte.Preluarea se face în suprafete egale cu cele atribuite; cu toate acestea, dacă suprafaţa terenului preluat este mai mica decit cea a terenului atribuit, proprietarul nu va avea pentru diferenţa nici o obligaţie.În cazul în care terenurile pe care au fost situate locuintele distruse sau grav avariate sînt proprietate de stat şi se afla în folosinţă cetatenilor, acestea vor fi preluate integral, trecindu-se în administrarea, după caz, a municipiului, orasului sau comunei.  +  Articolul 4Pentru asigurarea fondului de teren necesar aplicarii prezentului decret, comitetele executive ale consiliilor populare judetene vor prelua terenurile proprietate de stat: a) situate în perimetrul construibil al oraşelor sau municipiilor, precum şi în vetrele de sat, aflate în administrarea organizaţiilor de stat sau în folosinţă organizaţiilor cooperatiste ori a altor organizaţii obstesti, a caror detinere, în continuare, nu este justificata potrivit planurilor de sistematizare sau studiilor de dezvoltare a acestor organizaţii; b) situate în perimetrul construibil al oraşelor sau municipiilor, precum şi în vetrele de sat, care au fost atribuite în folosinţă unor categorii de salariati, pentru loturi de gradina în vederea cultivarii de legume şi zarzavaturi, în conformitate cu prevederile Hotărîrilor nr. 826/1951 şi nr. 266/1954.  +  Articolul 5În cazul în care suprafetele de teren proprietate de stat prevăzute în art. 4 nu sînt suficiente construirii de locuinte, proprietate personala, pentru cei sinistrati, comitetele executive ale consiliilor populare judetene sînt autorizate să efectueze schimb de terenuri proprietate de stat cu terenuri proprietatea organizaţiilor cooperatiste sau a altor organizaţii obstesti.  +  Articolul 6Cooperativele agricole de productie pot sa atribuie, în proprietate, membrilor cooperatori care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1, terenuri, în suprafaţa de cel mult 400 mp, pentru construcţia de locuinte în vetrele de sat şi în perimetrul construibil al oraşelor sau municipiilor, în schimbul terenurilor pe care s-au aflat locuintele distruse sau grav avariate ale acestora.  +  Articolul 7Operaţiile de publicitate imobiliara în legătură cu aplicarea prezentului decret sînt scutite de orice taxe.  +  Articolul 8Cetatenii care primesc apartamente în proprietate personala, potrivit art. 2 alin. 2 din Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 650/1970, devin proprietarii acestora, pe baza deciziei comitetului executiv al consiliului popular judetean, dacă solicita aceasta şi dacă accepta ca terenul pe care au avut locuinta distrusa din cauza calamitatilor sa devina proprietate de stat.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUSESCUBucureşti, 12 iunie 1970.Nr. 287. ------