HOTĂRÂRE nr. 912 din 12 august 2009privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Vrani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judeţul Caraş-Severin
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Vrani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judeţul Caraş-Severin, în vederea amenajării ca depozite pentru produse alimentare, provenite din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate, în localitatea Vrani, şi amenajării unei case de bătrâni pentru pensionari, în localitatea Ciortea.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Anexa nr. 76 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vrani" la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 4Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 12 august 2009.Nr. 912.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de FrontierăCaraş-Severin, care se transmit în domeniul public al comunei Vranişi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judeţul Caraş-Severin
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Date de identificare Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Localitatea Vrani, comuna Vrani, judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poli- ţiei de Frontieră Caraş-Severin Domeniul public al comunei Vrani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judeţul Caraş- Severin - Denumire: 49-322 fost post de grăniceri; - teren intravilan; - nr. cadastral: 787; - nr. C.F.: 396; - valoarea de inventar = 375.572,51 lei Suprafaţa terenului = 4.126 mp Suprafaţa construită = 507 mp Suprafaţa desfăşurată = 971 mp Nr. construcţii = 6: - suprafaţa C1=232 mp - suprafaţa C2=68 mp; - suprafaţa C3=28 mp; - suprafaţa C4=128 mp - suprafaţa C5=49 mp; - suprafaţa C6=2 mp;
  Localitatea Ciortea, comuna Vrani, judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poli- ţiei de Frontieră Caraş-Severin Domeniul public al comunei Vrani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judeţul Caraş- Severin - Denumire: 49-321 fost post de grăniceri; - teren intravilan; - nr. cadastral: 611; - nr. C.F.: 204; - valoarea de inventar = 747.053,09 lei Suprafaţa terenului = 15.100 mp Suprafaţa construită = 991 mp Suprafaţa desfăşurată = 991 mp Nr. construcţii = 5: - suprafaţa C1=688 mp - suprafaţa C2=95 mp; - suprafaţa C3=153 mp - suprafaţa C4=48 mp; - suprafaţa C5=7 mp;
  --------