INSTRUCŢIUNI din 21 iulie 2009de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 13 august 2009  Memorandumurile de finanţare privind aprobarea măsurilor ex-ISPA, Actul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, precum şi Regulamentul (CE) nr. 1.386/2002 al Comisiei din 29 iulie 2002 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/94 al Consiliului privind sistemele de gestionare şi control pentru asistenţa acordată din Fondul de Coeziune şi procedura de efectuare a corecţiilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc cadrul administrativ, legal şi tehnic conform căruia măsurile ex-ISPA se derulează în România.În scopul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008, în ceea ce priveşte alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru articolele de cheltuieli aprobate de către Delegaţia Comisiei Europene în România, prin documentele de licitaţie şi contractare şi ulterior declarate ca neeligibile de către Comisia Europeană/autorităţile naţionale de control şi audit, se stabilesc următoarele:  +  Articolul 1Structuri de implementareInstituţiile reprezentând structuri de implementare a proiectelor ex-ISPA, cu atribuţii în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008, sunt următoarele:● Autoritatea de Certificare şi Plată cu rol de gestionare a fondurilor primite de la Comisia Europeană (ACP);● Autoritatea de Management ex-ISPA (AM ex-ISPA), pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului şi transporturilor;● Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP), pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului;● beneficiarii finali ai proiectelor din domeniul protecţiei mediului;● Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), pentru domeniul transportului rutier;● Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (CN CFR), pentru domeniul transportului feroviar;● Agenţia ISPA din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), pentru proiectele din domeniul transportului naval şi mixt rutier-feroviar.  +  Articolul 2Cheltuieli neeligibilePrin cheltuieli neeligibile pentru articolele de cheltuieli aprobate de către Delegaţia Comisiei Europene în România, prin documentele de licitaţie şi contractare, şi ulterior declarate ca neeligibile de către Comisia Europeană/autorităţile naţionale de control şi audit se înţeleg următoarele categorii de cheltuieli: a) costurile pentru echipamente durabile achiziţionate, care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în memorandumurile de finanţare, dar care au fost incluse în contractele şi/sau amendamentele la contractele andosate de Delegaţia Comisiei Europene; prin echipament durabil "achiziţionat" se înţelege echipamentul durabil cuprins în documentaţia de achiziţie publică, în urma căreia a rezultat atribuirea unui contract; b) costurile pentru consumabile şi întreţinere pentru echipamentele durabile de la lit. a) de mai sus, incluse în contractele andosate de Delegaţia Comisiei Europene; c) costurile pentru oricare alte articole de cheltuieli aprobate de către Delegaţia Comisiei Europene în România, prin documentele de licitaţie şi contractare, şi ulterior declarate ca neeligibile de către Comisia Europeană/autorităţile naţionale de control şi audit.Cheltuielile de mai sus, inclusiv majorările de întârziere aferente, reprezintă debite, în principal, faţă de contul ex-ISPA al fiecărui proiect, care trebuie transferate în contul de disponibil din fonduri rambursate de Comisia Europeană, aferent fiecărui proiect ex-ISPA.Prin majorări de întârziere se înţelege acele sume rezultate din întârzieri la plata facturilor care au avut drept cauză indisponibilităţi temporare de numerar în conturile bancare din care se efectuează plăţile sau alte motive obiective, ce vor fi justificate de la caz la caz, de către autoritatea contractantă şi care sunt aferente categoriilor de cheltuieli menţionate anterior, precum şi acele sume datorate de beneficiari pentru neplata la termenul scadent a debitelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008, stabilite de autoritatea contractantă prin titluri de creanţă.  +  Articolul 3Sistemul de conturi3.1. Pentru finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de la art. 2, vor fi utilizate următoarele conturi: a) contul de recuperări debite lei/euro 264 RD FN deschis la societatea bancară, denumit în continuare 264 RD FN; b) conturile de recuperări debite lei/euro 264RD, ale OPCP, CNADNR, CN CFR şi MTI, deschise la societatea bancară, denumite în continuare 264RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI; c) conturile de disponibil din fonduri ex-ISPA euro 2511xxx, ale OPCP, CNADNR, CN CFR şi MTI, deschise la societatea bancară pentru fiecare măsură ex-ISPA; d) conturile de disponibil din fonduri ex-ISPA euro/lei 2511 PE/PT/PA, ale ACP, deschise la societatea bancară; e) contul 50.94.01 "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de OUG nr. 8/2008" ce se deschide pe numele OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti; f) conturile de disponibil ale OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI deschise la societatea bancară pentru cheltuieli neeligibile de tip lei/euro 264xxx.3.2. Funcţiunea conturilor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 cu privire la aprobarea instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.188/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, se completează după cum urmează: a) Contul de recuperări debite lei 264 RD FNse creditează cu:- sumele în lei transferate din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitol 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008,şi se debitează cu:- sumele în lei supuse schimbului valutar care se transferă în contul euro 264RD FN (pentru situaţia prevăzută la art. 5.1 şi, respectiv, 7.1, când recuperarea se efectuează în euro);- sumele în lei care se transferă în contul lei 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1);- sumele în lei care se transferă în contul de indisponibilităţi temporare (pentru situaţia prevăzută la art. 7.2);- sumele rămase neutilizate la sfârşitul programului ex-ISPA care se transferă în:● contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitol 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), dacă sumele au provenit din finanţarea anului curent;● conturile de cheltuieli bugetare potrivit prevederilor Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, dacă sumele au provenit din finanţarea anilor precedenţi.Sumele rezultate din diferenţele de curs valutar, precum şi dobânda acumulată în cont se utilizează cu destinaţia sumelor care le-au generat. b) Contul de recuperări debite euro 264 RD FNse creditează cu:- sumele rezultate în urma schimbului valutar al sumelor în lei din contul lei 264 RD FN (pentru situaţia prevăzută la art. 5.1)şi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al sumelor în lei din contul lei 264 RD FN în scopul transferului în contul euro 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI (pentru situaţia prevăzută la art. 5.1);- sumele rezultate din schimbul valutar pentru transferul în euro 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, când restituirea sumelor către beneficiar se efectuează în euro).Dobânda acumulată în cont se utilizează cu destinaţia sumelor care au generat-o. c) Conturile de recuperări debite lei 264RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTIse creditează cu:- sumele în lei transferate din contul lei 264RD FN (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, când recuperarea se efectuează în lei),şi se debitează cu:- sumele în lei care se transferă în contul beneficiarilor finali/contractorilor (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, dacă recuperarea s-a efectuat în lei) şi comisioanele bancare aferente.Dobânda acumulată în cont se utilizează cu destinaţia sumelor care au generat-o. d) Conturile de recuperări debite euro 264RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTIse creditează cu:- sumele în euro transferate din contul euro 264RD FN (pentru situaţia prevăzută la art. 5.1);- sumele în euro transferate din contul euro 264 RD FN pentru plăţi la beneficiarii finali/contractori (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, dacă recuperarea se face în euro)şi se debitează cu:- sumele în euro care se transferă în conturile euro 2511xxx ale fiecărei măsuri ex-ISPA (pentru situaţia prevăzută la art. 5.1);- sumele în euro care se transferă în contul beneficiarilor finali/contractorilor (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, dacă recuperarea s-a efectuat în euro) şi contravaloarea comisioanelor aferente.Dobânda acumulată în cont se utilizează cu destinaţia sumelor care au generat-o. e) Conturile de disponibil din fonduri ex-ISPA euro 2511xxx ale OPCP, CNADNR, CN CFR şi MTI, deschise la societatea bancară pentru fiecare măsură ex-ISPA,se creditează cu:- sumele în euro reprezentând sumele prevăzute la art. 2 transferate din contul euro 264RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI (pentru situaţia prevăzută la art. 5.1.)şi se debitează cu:- sumele în euro reprezentând sumele prevăzute la art. 2 transferate din contul euro 264RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI, din care vor efectua în continuare numai plăţi eligibile către contractori. f) Conturile de disponibil din fonduri ex-ISPA euro 2511 PE/PT/PA ale FNse creditează cu:- sumele în euro reprezentând sumele prevăzute la art. 2 reconsiderate eligibile şi rambursate de Comisia Europeană (pentru situaţia prevăzută la art. 6.2)şi se debitează cu:- sumele în euro reprezentând sumele prevăzute la art. 2 reconsiderate eligibile şi rambursate de Comisia Europeană, care se supun schimbului valutar şi se transferă în contul lei 2511 PE/PT/PA. g) Conturile de disponibil din fonduri ex-ISPA lei 2511 PE/PT/PA ale FNse creditează cu:- sumele în lei rezultate în urma schimbului valutar al sumelor prevăzute la art. 2 reconsiderate eligibile şi rambursate de Comisia Europeană, transferate din contul euro 2511 PE/PT/PA (pentru situaţia prevăzută la art. 6.2),şi se debitează cu:- sumele în lei rezultate în urma schimbului valutar al sumelor prevăzute la art. 2, reconsiderate eligibile şi rambursate de Comisia Europeană, care se transferă astfel:● sumele provenite din finanţarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al sumelor rambursate de Comisia Europeană în contul euro 2511 PE/PT/AT, aferente sumelor prevăzute la art. 2, reconsiderate eligibile, se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitol 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);● sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, rezultate în urma schimbului valutar al sumelor rambursate de Comisia Europeană în contul euro 2511 PE/PT/AT, aferente sumelor prevăzute la art. 2, reconsiderate eligibile, se transferă în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008. h) Contul 50.29 - "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA ale Uniunii Europene"se creditează cu:- sume în lei de la bugetul de stat, provenite din contul lei 264 RD FN (pentru situaţia prevăzută la art. 7.2.). i) Contul 50.94.01 "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de OUG nr. 8/2008", deschis pe numele OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti,se creditează cu:- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2 la care se adaugă sumele pentru finanţarea costurilor bancare şi a diferenţelor nefavorabile de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 84.01.03 "Transport rutier" sau 84.01.04 "Transport feroviar" ori 84.01.05 "Transport pe apă", după caz, titlul 55 "Alte transferuri", pentru autorităţile contractante din domeniul transporturilor, sau de către Ministerul Finanţelor Publice din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;- sumele de la bugetul de stat folosite pentru finanţarea costurilor prevăzute la art. 2, rămase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate din conturile de disponibil în lei 264xxx ale fiecărei măsuri ex-ISPA;- dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil 264 xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor exISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPAşi se debitează cu:- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor prevăzute la art. 2 la care se adaugă sumele pentru finanţarea costurilor bancare şi a diferenţelor de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aferente fiecărei măsuri;- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de OPCP în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX) şi de CNADNR, CNCF "CFR" SA şi MTI în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi" al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008. j) Contul în lei 264xxx "Disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA"se creditează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata articolelor de la art. 2 la care se adaugă sumele pentru finanţarea costurilor bancare şi a diferenţelor de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate din contul de disponibil 50.94.01;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din contşi se debitează cu:- sumele în lei care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali şi costurile bancare aferente;- sumele în lei supuse schimbului valutar pentru plata costurilor de la art. 2 la care adaugă sumele pentru finanţarea costurilor bancare şi a diferenţelor de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în contul 264xxx "Disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA";- sumele în lei neutilizate, care se transferă în contul 50.94.01;- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul 50.94.01. k) Contul în euro 264xxx "Disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA"se creditează cu:- sumele în euro reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264xxx pentru plata costurilor de la art. 2 la care se adaugă sumele pentru finanţarea costurilor bancare;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din contşi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al sumelor din contul 264xxx în lei, alocate de la bugetul de stat pentru plata costurilor de la art. 2, care se transferă contractorilor, şi sumele aferente costurilor bancare;- sumele în euro neutilizate, care se transferă în contul în lei 264xxx;- dobânda bonificată de societatea bancară, care se transferă în contul în lei 264xxx.  +  Articolul 4Programarea bugetară4.1. În vederea elaborării proiectului de buget anual sau a propunerilor de rectificare a acestuia, autorităţile contractante din domeniul transporturilor şi mediului completează şi transmit la AM ex-ISPA formularul de fundamentare a fondurilor de preaderare, inclusiv cu sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2, potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice. Fondurile vor fi fundamentate pe baza unei prognoze de flux financiar pentru fiecare măsură ex-ISPA.4.2 AM ex-ISPA verifică formularele de fundamentare transmise de autorităţile contractante din domeniul transporturilor şi mediului, prevăzute la pct. 4.1, centralizează informaţiile primite şi le transmite împreună cu avizul de principiu la ACP, în vederea cuprinderii acestora în propunerea de cheltuieli întocmită pentru poziţia bugetară globală "Fondul Naţional de Preaderare", în scopul elaborării proiectului de buget.  +  Articolul 5Mecanismul de finanţareMecanismul de finanţare de la bugetul de stat a cheltuielilor neeligibile prevăzute la art. 2 se referă, în principal, la debitele faţă de conturile ex-ISPA prin care se gestionează fondurile de la Comisia Europeană.Inventarierea cheltuielilor care se încadrează în art. 2 trebuie să ia în considerare atât prevederile Instrucţiunii nr. 3/2007 privind tratamentul echipamentului durabil, emisă de ACP şi AM ex-ISPA, cu completările ulterioare, cât şi recomandările rapoartelor de audit emise de Comisia Europeană şi Autoritatea de Audit, concluziile rapoartelor de control emise de autorităţile naţionale cu competenţe în controlul proiectelor finanţate din fonduri europene, concluziile rapoartelor AM ex-ISPA aferente misiunilor de verificare a eligibilităţii cheltuielilor, precum şi evaluarea proprie a autorităţii contractante.Cota-parte a cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul de stat reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la art. 2 se consideră în continuare eligibile faţă de contract şi se finanţează din contul de cofinanţare de la bugetul de stat.Cota-parte a cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local sau din împrumuturi de la Instituţii financiare internaţionale, reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la art. 2, se consideră în continuare eligibile faţă de contract şi se finanţează din conturile de cofinanţare aferente.Autorizarea facturilor care conţin cheltuieli neeligibile prevăzute la art. 2 se face în proporţiile stabilite prin contract, defalcând cheltuielile aferente contribuţiei Comisiei Europene în cheltuieli eligibile, conform memorandumului de finanţare, plătibile din contul ex-ISPA, şi cheltuieli neeligibile, conform memorandumului de finanţare, dar eligibile conform contractului, plătibile de la bugetul de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008.5.1. Finanţarea cheltuielilor deja efectuate la data intrării în vigoare a Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008Sumele necesare finanţării cheltuielilor de la art. 2, prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale în poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare", sunt asigurate de către Autoritatea de Certificare şi Plată după cum urmează:5.1.1. Beneficiarii finali ai proiectelor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI determină pentru fiecare proiect ex-ISPA pe care îl gestionează toate cheltuielile neeligibile (inclusiv majorări de întârziere datorate contractorilor), din categoria celor prevăzute la art. 2, care s-au efectuat din conturile aferente măsurilor ex-ISPA, prin care se gestionează fondurile de la Comisia Europeană, având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 3/2007, emisă de ACP şi AMex-ISPA, cu completările ulterioare, precum şi recomandările auditorilor Comisiei Europene şi ai Autorităţii de Audit şi ţinând cont de concluziile misiunilor de urmărire a acestora, după caz, şi întocmesc Lista debitelor de recuperat reprezentând cheltuieli neeligibile care se finanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora prevăzută în anexa nr. 2.1.5.1.2. În scopul reîntregirii conturilor aferente măsurilor ex-ISPA, prin care se gestionează fondurile de la Comisia Europeană, beneficiarii finali ai proiectelor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI transmit la AM ex-ISPA, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a acestor instrucţiuni, următoarele documente: a) lista debitelor de recuperat reprezentând cheltuieli neeligibile care se finanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi realităţii sumelor aferente articolelor de cheltuieli achiziţionate; b) declaraţia pe propria răspundere prin care se confirmă legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea cheltuielilor efectuate, precum şi încadrarea acestor cheltuieli la art. 2 din prezentele instrucţiuni, avizată de către controlorul financiar preventiv (dacă statutul juridic al autorităţii contractante prevede acest tip de control) şi semnată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de acesta (se va anexa împuternicirea) prevăzută în anexa nr. 3.1; pentru situaţia de excepţie prevăzută la pct. 5.1.5 declaraţia va fi certificată şi de către structura cu atribuţii de audit intern care funcţionează la nivelul autorităţilor contractante; c) notificarea de plată către Autoritatea de Certificare şi Plată prevăzută în anexa nr. 1, prin care se solicită transferul fondurilor certificate în Lista debitelor de recuperat, în conturile de recuperări debite euro 264RD ale OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI sau, pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, când recuperarea s-a efectuat în lei, în conturile de recuperări debite lei ale OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI.Notificarea de plată va cuprinde suma totală (inclusiv majorările de întârziere) pentru fiecare proiect ex-ISPA pe care îl gestionează autorităţile contractante, la care se adaugă suma pentru finanţarea costurilor bancare şi a diferenţelor nefavorabile de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%. În situaţia prevăzută la art. 7.1, în care recuperarea sumelor a fost efectuată de la beneficiarul final/contractor în lei, Notificarea de plată va evidenţia valoarea în lei a debitului datorat beneficiarului final/contractorului (inclusiv majorările de întârziere), la care se adaugă suma pentru finanţarea costurilor bancare, în cuantum de 5%. d) documente prin care se face dovada:● obligaţiei contractuale de plată a articolelor de cheltuieli neeligibile, şi anume: dovada faptului că articolele de cheltuieli, prevăzute în listă, sunt incluse în contractele şi/sau amendamentele la contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA, andosate de Delegaţia Comisiei Europene;● încadrării acestor articole de cheltuieli într-o categorie declarată ca neeligibilă de către Comisia Europeană/autorităţile naţionale de control şi/sau audit;● includerii în facturi (certificate de plată) a articolelor de cheltuieli contractuale, prevăzute la art. 2, cu defalcarea articolului contractual plătit;● efectuării plăţilor către contractori (inclusiv a majorărilor de întârziere) din conturile de cheltuieli aferente măsurilor ex-ISPA prin care se gestionează fondurile de la Comisia Europeană, în vederea reîntregirii acestor conturi cu sumele respective, sau din sursele proprii ale beneficiarului final în vederea rambursării lor;● legalităţii, conformităţii şi obligaţiei contractuale de plată a majorărilor de întârziere plătite, precum şi a modului de calcul al acestora şi a cauzei întârzierilor la plată;● recuperării totale sau parţiale (inclusiv a majorărilor de întârziere) a debitelor stabilite de la beneficiarii finali/contractori, din fondurile proprii ale acestora; e) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, realitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.În cazul în care OPCP a procedat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la constatarea şi recuperarea debitelor datorate conturilor ex-ISPA, ca urmare a declarării de către Comisia Europeană ca neeligibile a sumelor de la art. 2 şi a aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 3/2007, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va efectua un inventar cuprinzând sumele de recuperat, precum şi cele recuperate total sau parţial (inclusiv majorările de întârziere), pe care îl va transmite AM ex-ISPA, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestor instrucţiuni.5.1.3. După primirea documentelor menţionate la art. 5.1.2, AM ex-ISPA are obligaţia să verifice legalitatea, regularitatea, realitatea şi conformitatea cu art. 2 din instrucţiuni a cheltuielilor confirmate în listele transmise de către autorităţile contractante.Verificarea se va face pe bază de eşantion, selectându-se, cu prioritate, articolele cu valori mari de tipul mijloacelor fixe; eşantionul selectat va cuprinde cel puţin 60% din totalul sumei solicitate pentru articolele incluse în lista aferentă fiecărui proiect.Verificările efectuate de către serviciile specializate ale AM ex-ISPA, în scopul obţinerii asigurării privind legalitatea, regularitatea, realitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate, se vor realiza în două etape: a) verificarea administrativă a documentelor transmise; b) verificarea prin misiuni de verificare la faţa locului.Pentru a putea fi emisă o opinie referitoare atât la eligibilitatea/neeligibilitatea sumelor plătite, cât şi la încadrarea articolelor de cheltuieli în categoriile prevăzute la art. 2, documentele justificative transmise de către beneficiarii finali ai proiectelor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI trebuie să cuprindă şi o defalcare a articolului contractual plătit, furnizată de către inginer/beneficiarul final.În cazurile în care, în timpul verificărilor de la faţa locului, există neclarităţi cu privire la sumele plătite care au fost indicate prin defalcarea articolului contractual plătit, se pot solicita beneficiarului final/inginerului şi alte documente justificative suplimentare.De asemenea, aceste cheltuieli se supun regulilor de verificare, control, audit ex-post şi recuperare stabilite prin legislaţia în vigoare.5.1.4. Cheltuielile care reprezintă debite faţă de contul ex-ISPA al fiecărui proiect vor fi verificate de către AM ex-ISPA cu ocazia misiunilor de verificare a eligibilităţii cheltuielilor efectuate în activitatea curentă, dar nu mai târziu de data finalizării proiectelor, cu excepţia situaţiilor în care în cadrul listei sunt cuprinse cheltuieli a căror legalitate, regularitate şi realitate a fost verificată şi confirmată cu ocazia unor misiuni anterioare de verificare la faţa locului; pentru situaţia de excepţie, va fi indicată misiunea respectivă (organismul de control, data efectuării misiunii, data raportului de verificare).AM ex-ISPA va confirma sumele din Notificarea de plată aferentă fiecărui proiect, ulterior efectuării misiunilor proprii de verificare a cheltuielilor cuprinse în liste, pe baza raportului misiunii şi a declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarilor finali ai măsurilor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR şi MTI, prevăzută în anexa nr. 3.1.5.1.5. Prin excepţie de la prevederile pct. 5.1.4, pentru cheltuielile care se încadrează în situaţia prezentată la art. 7.1, respectiv cele recuperate parţial sau integral (inclusiv cu majorări de întârziere), din fonduri proprii ale beneficiarilor finali/contractorilor, iar întârzierea în returnarea fondurilor ar conduce la dificultăţi financiare cu repercusiuni asupra implementării proiectului, AM ex-ISPA va efectua verificarea administrativă a cheltuielilor cuprinse în lista completată de beneficiar, pe baza documentelor furnizate de acesta, iar, în cazul în care nu există neconcordanţe, va confirma sumele din Notificarea de plată, certificate prin declaraţia beneficiarilor finali, urmând ca o verificare exhaustivă să fie efectuată ulterior, cu ocazia misiunilor de verificare a eligibilităţii cheltuielilor din activitatea curentă, dar nu mai târziu de data finalizării proiectului.În cazul în care în urma verificărilor administrative vor fi identificate neconcordanţe, sumele corecte se stabilesc de comun acord şi se reconfirmă de către autorităţile contractante, revizuind în mod corespunzător sumele cuprinse în notificările de plată.În cazul în care, ulterior restituirii, prin raportul misiunii de verificare la faţa locului se constată sume plătite necuvenit, acestea vor fi recuperate fie prin diminuarea transferurilor ulterioare ce urmează a fi efectuate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008, fie prin procedurile legale de recuperare stabilite de cadrul normativ în vigoare.5.1.6. Notificarea de plată din anexa nr. 1, confirmată de către AM ex-ISPA, însoţită de Lista debitelor de recuperat reprezentând cheltuieli neeligibile care se finanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2.1, de declaraţia beneficiarilor finali ai măsurilor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI din anexa nr. 3.1 şi de raportul misiunii de verificare la faţa locului al AM ex-ISPA (pentru situaţia prezentată la punctul 5.1.4), se transmite la ACP, în termen de 5 zile de la data aprobării raportului. Pentru situaţia de excepţie, în care notificarea cuprinde exclusiv sume pentru cheltuieli care au fost verificate în misiuni anterioare, notificarea se va transmite la ACP în termen de 20 de zile de la primirea acesteia de către AM ex-ISPA; în această situaţie, vor fi anexate copii ale paginilor relevante din rapoartele de verificare anterioare.Pentru situaţia prezentată la pct. 5.1.5, documentele menţionate la pct. 5.1.6, cu excepţia raportului misiunii de verificare, se transmit la ACP în termen de 20 de zile de la data primirii acestora, spre verificare, de către AM ex-ISPA. Raportul misiunii de verificare la faţa locului, prin care fie se confirmă corectitudinea sumei transferate, fie se constată o sumă diferită, se transmite la ACP în termen de 5 zile de la data aprobării raportului.5.1.7. ACP verifică dacă sumele reprezentând cheltuieli neeligibile prevăzute la art. 2, care s-au efectuat din conturile de cheltuieli aferente măsurilor ex-ISPA, prin care se gestionează fondurile de la Comisia Europeană, au fost certificate şi ulterior deduse/necertificate până la data de raportare a ultimei Declaraţii de cheltuieli şi aplicaţii de plată transmise de ACP la Comisia Europeană şi urmăreşte ca acelaşi tip de cheltuieli, efectuate din conturile ex-ISPA, aferente facturilor încă neincluse în declaraţii de cheltuieli la CE, să fie necertificate cu ocazia viitoarelor aplicaţii de plată; cu aceste sume trebuie creditat fiecare cont de disponibil din fonduri ale Comisiei Europene euro 2511xxx aferent fiecărei măsuri ex-ISPA.5.1.8. Pe baza notificărilor de plată primite, în termen de 5 zile, ACP întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare potrivit metodologiei în vigoare, pe baza următoarelor documente: cererea de deschidere de credite bugetare, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale aprobate pentru anul curent, angajamentul bugetar, propunerea de angajare, nota de lichidare, însoţite de ordonanţarea de plată. Documentele se supun vizei de control financiar preventiv propriu şi se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite - pentru finanţarea din poziţia bugetară "Fond Naţional de Preaderare". Suma se calculează pornind de la echivalentul în euro al sumei din Notificarea de plată la cursul de schimb al societăţii bancare de la data întocmirii documentelor, inclusiv 5% pentru finanţarea costurilor bancare şi a eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar. La calculul sumei din deschiderea de credite bugetare, se va ţine cont şi de sumele în lei din Notificarea de plată, inclusiv 5% pentru finanţarea costurilor bancare (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, în care recuperarea sumelor a fost efectuată de la beneficiarul final/contractor în lei), şi de soldurile conturilor lei 264 RD FN şi euro 264 RD FN.5.1.9. ACP transmite documentaţia prevăzută la pct. 5.1.8 la Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, şi în vederea emiterii ordinului de plată pentru transferul sumelor din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX) în contul lei 264RD FN.5.1.10. În termen de 5 zile de la creditarea contului lei 264RD FN, ACP efectuează schimbul valutar şi transferă sumele în euro din Notificarea de plată în contul euro 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI.În situaţia precizată la pct. 7.1, pentru returnarea la contractori/beneficiari a sumelor recuperate în lei, în termen de 5 zile de la creditarea contului lei 264RD FN, ACP transferă sumele în lei din Notificarea de plată în contul lei 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI, în vederea efectuării plăţii la contractori/beneficiari.5.1.11. În termen de 3 zile de la creditarea conturilor, OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI transferă fondurile din contul euro 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI în contul specific al măsurii ex-ISPA euro 2511xxx, din care vor efectua în continuare numai plăţi eligibile către contractori sau în contul beneficiarilor finali/contractorilor (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1, dacă recuperarea s-a efectuat în euro).În situaţia precizată la pct. 7.1, în termen de 3 zile de la creditarea conturilor, OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI-Agenţia ISPA transferă fondurile din contul lei 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI în conturile beneficiarilor finali/contractorilor.5.1.12. În termen de 3 zile de la efectuarea operaţiunilor prevăzute la pct. 5.1.10, ACP va informa AM ex-ISPA, OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI în ceea ce priveşte creditarea conturilor euro/lei 264 RD cu sumele din notificarea de plată.5.1.13. După efectuarea operaţiunilor de la pct. 5.1.11, OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI vor informa ACP privind creditarea conturilor euro 2511xxx şi a conturilor beneficiarilor finali/contractorilor cu sumele din notificarea de plată.5.1.14. După efectuarea operaţiunii de la pct. 5.1.11, AM ex-ISPA, CNADNR, CN CFR, MTI actualizează rapoartele de nereguli aferente cheltuielilor neeligibile de la art. 2 şi închid cazurile respective, iar raportarea recuperării debitelor se va face în cadrul Raportului trimestrial de nereguli imediat următor.5.2. Finanţarea cheltuielilor neefectuate la data intrării în vigoare a Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/20085.2.1. Pentru cheltuielile aferente categoriilor prevăzute la art. 2, care urmează a fi efectuate după data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, sumele necesare (inclusiv majorările de întârziere), prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale în poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare", sunt asigurate de către Autoritatea de Certificare şi Plată după cum urmează:5.2.2. Beneficiarii finali ai proiectelor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI determină, pentru fiecare proiect ex-ISPA pe care îl gestionează, toate cheltuielile prevăzute la art. 2 care urmează a fi efectuate (inclusiv majorările de întârziere datorate), având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 3/2007, emisă de ACP şi AM ex-ISPA, cu completările ulterioare, precum şi recomandările auditorilor Comisiei Europene şi ale autorităţilor naţionale de control şi/sau audit şi ţinând cont de concluziile misiunilor de urmărire ale acestora, după caz, şi întocmesc Lista cheltuielilor neeligibile care se finanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2.2. Suma aferentă cheltuielilor prevăzute la art. 2 se va stabili ca diferenţă între valoarea contractată şi cea deja plătită, menţionată în anexa nr. 2.1 "Lista debitelor de recuperat", la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, la care se adaugă eventualele majorări de întârziere. La stabilirea sumei aferente majorărilor de întârziere, beneficiarii finali ai proiectelor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI vor ţine cont de valoarea majorărilor deja datorate la care se va adăuga valoarea estimativă a majorărilor ce vor fi datorate până la data plăţii către contractor.Lista cheltuielilor prevăzute la art. 2, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii sumelor aferente articolelor de cheltuieli prevăzute la art. 2 din anexa nr. 2.2, se transmite la ACP şi AM ex-ISPA, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni.5.2.3. Pentru autorităţile contractante din domeniul transporturilor:5.2.3.1. Autorităţile contractante din domeniul transporturilor îşi stabilesc, temeinic şi fundamentat, necesităţile trimestriale de sume de la bugetul de stat necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2 (inclusiv majorări de întârziere), pe baza prognozei fluxului de numerar determinat ca urmare a contractelor încheiate şi a obligaţiilor de plată estimate, prevăzute în anexa nr. 5, şi întocmesc o notă de fundamentare conform anexei nr. 4.1, pe care o supun controlului financiar preventiv propriu.5.2.3.2. În vederea obţinerii avizului de conformitate şi legalitate privind sumele solicitate, CNADNR, CN CFR, MTI-Agenţia ISPA transmit la AM ex-ISPA, în primele 5 zile ale lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, următoarele documente-suport: a) nota de fundamentare, conform anexei nr. 4.1; b) prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 pentru perioada corespunzătoare, conform anexei nr. 5; c) lista cheltuielilor neeligibile care se finanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii sumelor aferente articolelor de cheltuieli prevăzute la art. 2, conform anexei nr. 2.2; în cazul în care nu se solicită integral suma din listă, în cadrul listei vor fi evidenţiate sumele care compun suma solicitată în nota de fundamentare; d) declaraţia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat, precum şi încadrarea acestor cheltuieli la art. 2, avizată de controlorul financiar preventiv şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea) prevăzută la anexa nr. 3.2; e) documente care atestă:● obligaţia contractuală de plată a articolelor de cheltuieli neeligibile, şi anume dovada faptului că articolele de cheltuieli sunt incluse în contractele şi/sau amendamentele la contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA, andosate de Delegaţia Comisiei Europene;● încadrarea acestor articole de cheltuieli intr-o categorie declarată ca neeligibilă de către Comisia Europeană/autorităţile naţionale de control şi audit;● legalitatea, conformitatea şi obligaţia contractuală de plată a majorărilor de întârziere, precum şi modul de calcul al acestora şi cauza întârzierilor la plată;● disponibilităţile aflate în conturi (reconcilieri bancare, extrase de cont); f) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.5.2.3.3. AM ex-ISPA verifică documentele din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile art. 2 şi, în cazul în care nu există neconcordanţe, acordă avizul prealabil prin care confirmă legalitatea şi conformitatea sumelor solicitate pe baza declaraţiei beneficiarului final şi a verificării administrative, urmând ca verificarea legalităţii, regularităţii şi realităţii cheltuielilor efectuate să fie realizată cu ocazia misiunilor de verificare a eligibilităţii cheltuielilor la faţa locului efectuate în activitatea curentă, dar nu mai târziu de finalizarea măsurii.Verificarea se va face pe bază de eşantion, selectându-se cu prioritate articolele cu valori mari de tipul mijloacelor fixe; eşantionul selectat va cuprinde cel puţin 60% din totalul sumei solicitate pentru articolele incluse în lista aferentă fiecărui proiect.Pentru a se asigura cu privire la legalitatea, regularitatea şi realitatea cheltuielilor efectuate aferente articolelor de cheltuieli prevăzute la art. 2, serviciul specializat din cadrul AM ex-ISPA va verifica documentele ce însoţesc facturile în care se regăsesc articolele de cheltuieli din liste. Pentru a putea fi emisă o opinie referitoare atât la eligibilitatea/neeligibilitatea sumelor plătite, cât şi la încadrarea articolelor de cheltuieli în categoriile prevăzute la art. 2, documentele justificative transmise de către beneficiarii finali ai proiectelor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI trebuie să cuprindă şi o defalcare a articolului contractual plătit, furnizată de către inginer/beneficiarul final.În cazurile în care, în timpul verificărilor de la faţa locului, există neclarităţi cu privire la sumele plătite care au fost indicate prin defalcarea articolului contractual plătit, se pot solicita beneficiarului final/inginerului şi alte documente justificative suplimentare.În cazul în care există neconcordanţe, sumele corecte se stabilesc de comun acord şi se reconfirmă de către autorităţile contractante.De asemenea, aceste cheltuieli se supun regulilor de verificare, control, audit ex-post şi recuperare stabilite prin legislaţia în vigoare.5.2.3.4. După obţinerea avizului AM ex-ISPA, autorităţile contractante prezintă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în prima decadă a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, nota de fundamentare prevăzută la anexa nr. 4.1, însoţită de documentele justificative menţionate la pct. 5.2.3.2.5.2.3.5. Pe baza documentelor justificative primite de la autorităţile contractante, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii solicită Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Direcţiei generale de programare bugetară, până la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, suplimentarea bugetului propriu cu sumele de la bugetul de stat necesare acoperirii plăţii sumelor necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2. Cererea de suplimentare a bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, vizată de controlul financiar preventiv propriu şi semnată de ordonatorul principal de credite, va fi însoţită de documentele menţionate la pct. 5.2.3.2 lit. a)-d) şi va purta avizul de oportunitate al AM ex-ISPA.5.2.3.6. Direcţia generală de programare bugetară transmite cererea de suplimentare a bugetului MTI însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 5.2.3.5 lit. a)-d) la ACP, care o verifică din punct de vedere al încadrării în prevederile bugetare, o avizează, o supune controlului financiar preventiv propriu pentru viză şi o retransmite Direcţiei generale de programare bugetară.5.2.3.7. Pe baza acestei solicitări, Direcţia generală de programare bugetară întocmeşte documentaţia necesară, pe care o supune spre aprobare conducerii Ministerului Finanţelor Publice, respectiv secretarului de stat coordonator al Direcţiei generale de programare bugetară.5.2.3.8. În baza documentaţiei întocmite de Direcţia generală de programare bugetară, Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.14 "Fond Naţional de Preaderare", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare" şi în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolele 84.01.03 "Transport rutier" sau subcapitolul 84.01.04 "Transport feroviar" ori subcapitolul 84.01.05 "Transport pe apă", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.09 "Programe ISPA".5.2.3.9. După introducerea modificărilor în bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de programare bugetară, până la data de 25 a lunii curente, cererea de deschidere de credite bugetare necesare acoperirii de la bugetul de stat a plăţii sumelor necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2 în baza prognozelor fluxului de numerar pentru luna următoare, aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante. Cererea de deschidere de credite bugetare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se supune controlului financiar preventiv.5.2.3.10. La solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în limita sumelor transferate, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează lunar deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor de la bugetul de stat, necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2, cu avizul Direcţiei generale de programare bugetară, conform metodologiei în vigoare, până la data de 10 a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.5.2.3.11. După deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate efectua cheltuieli de la bugetul de stat pentru acoperirea plăţii sumelor necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri".5.2.3.12. În baza sumelor solicitate de autorităţile contractante la deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii întocmeşte ordinele de plată prin care se virează, în limita creditelor bugetare deschise, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", sumele de la bugetul de stat, necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2 în contul 50.94.01 "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de OUG nr. 8/2008", deschis pe numele autorităţilor contractante. Ordonanţarea acestor plăţi se semnează de către ordonatorul principal de credite, cu viza prealabilă de control financiar preventiv.5.2.3.13. Autorităţile contractante transferă fondurile aferente continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA din contul 50.94.01 în contul bancar 264xxx în lei, aferent măsurii ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro şi transferă fondurile către contractori.5.2.4. Pentru autorităţile contractante din domeniul mediului5.2.4.1. Autorităţile contractante îşi stabilesc temeinic şi fundamentat necesităţile trimestriale de sume de la bugetul de stat necesare finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2 (inclusiv majorări de întârziere), bazate pe prognoza fluxului de numerar, determinat ca urmare a contractelor încheiate şi a obligaţiilor de plată estimate conform anexei nr. 5, şi pe previziuni privind evoluţia cursului leu/euro al societăţii bancare şi întocmesc o notă justificativă conform anexei nr. 4.2, pe care o supun controlului financiar preventiv propriu.5.2.4.2. În vederea obţinerii avizului de conformitate al AM ex-ISPA, la momentul execuţiei bugetare a acestor sume, autorităţile contractante transmit către aceasta, până la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, următoarele documente-suport: a) nota justificativă privind solicitarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009 pentru măsurile ex-ISPA din domeniul mediului pe trimestrul (corespunzător) anul (corespunzător), conform anexei nr. 4.2; b) prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 din Instrucţiunile pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009 pentru trimestrul (corespunzător) anul (corespunzător) prevăzută în anexa nr. 5; c) lista cheltuielilor neeligibile care se finanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, certificată de către reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii sumelor aferente articolelor de cheltuieli prevăzute la art. 2 conform modelului de la anexa nr. 2.2; în cazul în care nu se solicită integral suma din listă, în cadrul listei vor fi evidenţiate sumele care compun suma solicitată în nota de fundamentare; d) declaraţia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat, precum şi încadrarea acestor cheltuieli la art. 2 din prezentele instrucţiuni, avizată de controlorul financiar preventiv (dacă statutul juridic al autorităţii contractante prevede acest tip de control) şi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), conform modelului de la anexa nr. 3.2; e) documente care atestă:● obligaţia contractuală de plată a articolelor de cheltuieli neeligibile, şi anume: dovada faptului că articolele de cheltuieli sunt incluse în contractele şi/sau amendamentele la contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA, andosate de Delegaţia Comisiei Europene;● încadrarea acestor articole de cheltuieli într-o categorie declarată ca neeligibilă de către Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de audit şi/sau control;● legalitatea, conformitatea şi obligaţia contractuală de plată a majorărilor de întârziere, precum şi modul de calcul al acestora şi cauza întârzierilor la plată;● disponibilităţile aflate în conturi (reconcilieri bancare, extrase de cont); f) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea şi conformitatea sumelor solicitate.5.2.4.3. AM ex-ISPA verifică documentele din punct de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile art. 2 şi, în cazul în care nu există neconcordanţe, centralizează informaţiile primite de la autorităţile contractante, sub forma unei note justificative, supusă controlului financiar preventiv propriu conform modelului de la anexa nr. 4.2, şi acordă avizul prealabil prin care confirmă legalitatea şi conformitatea sumelor solicitate pe baza declaraţiei beneficiarului final şi a verificării administrative, urmând ca verificarea legalităţii, regularităţii şi realităţii cheltuielilor efectuate să fie realizată cu ocazia misiunilor la faţa locului efectuate în activitatea curentă, dar nu mai târziu de finalizarea măsurii.Verificarea se va face pe bază de eşantion, selectându-se cu prioritate articolele cu valori mari de tipul mijloacelor fixe; eşantionul selectat va cuprinde cel puţin 60% din totalul sumei solicitate pentru articolele incluse în lista aferentă fiecărui proiect.Pentru a se asigura cu privire la legalitatea, regularitatea şi realitatea cheltuielilor efectuate aferente articolelor de cheltuieli prevăzute la art. 2, serviciul specializat din cadrul AM ex-ISPA va verifica documentele ce însoţesc facturile în care se regăsesc articolele de cheltuieli din liste. Pentru a putea fi emisă o opinie referitoare atât la eligibilitatea/neeligibilitatea sumelor plătite, cât şi la încadrarea articolelor de cheltuieli în categoriile prevăzute la art. 2, documentele justificative transmise de către beneficiarii finali ai proiectelor ex-ISPA din domeniul mediului, CNADNR, CN CFR, MTI trebuie să cuprindă şi o defalcare a articolului contractual plătit, furnizată de către inginer/beneficiarul final.În cazurile în care, în timpul verificărilor de la faţa locului, există neclarităţi cu privire la sumele plătite care au fost indicate prin defalcarea articolului contractual plătit, se pot solicita beneficiarului final/inginerului şi alte documente justificative suplimentare.În cazul în care există neconcordanţe, sumele corecte se stabilesc de comun acord şi se reconfirmă de către autorităţile contractante.De asemenea, aceste cheltuieli se supun regulilor de verificare, control, audit ex-post şi recuperare stabilite prin legislaţia în vigoare.După acordarea avizului de conformitate şi legalitate, AM ex-ISPA transmite ACP nota justificativă însoţită de documentele menţionate la pct. 5.2.4.1 lit. b)-d), în a doua decadă a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele.5.2.4.4. Pe baza documentelor primite de la AM ex-ISPA, ACP întocmeşte următoarele documente: cererea de deschidere de credite bugetare necesare finanţării de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la art. 2, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale aprobate pentru anul curent şi ţinând cont de soldul contului OPCP şi angajamentul bugetar, propunerea de angajare, nota de lichidare, însoţite de ordonanţarea de plată. Documentele se supun vizei de control financiar preventiv propriu şi se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, ordonatorului principal de credite pentru finanţarea din poziţia bugetară globală "Fondul Naţional de Preaderare".5.2.4.5. ACP transmite documentaţia prevăzută la pct. 5.2.4.4 la Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, până la data de întâi a primei luni a trimestrului pentru care se solicită deschiderea creditelor şi emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ 99923540155XXXXX) în contul 50.94.01 "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de OUG nr. 8/2008" deschis pe numele OPCP.5.2.4.6. OPCP transferă fondurile din contul de disponibil 50.94.01 în contul bancar 264xxx în lei, aferent fiecărei măsuri ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro şi transferă fondurile către contractori.5.3. La sfârşitul programului ex-ISPA, sumele rămase neutilizate în contul 264 RD FN se returnează în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitol 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), dacă sumele au provenit din finanţarea anului curent sau se virează în contul de cheltuieli bugetare corespunzător, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008, dacă sumele au provenit din finanţarea anilor precedenţi, pe baza ordonanţării de plată vizată de controlorul financiar preventiv propriu şi aprobată de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 6Recuperare6.1. În situaţiile în care, în cadrul unor misiuni de audit/control interne sau externe, se constată că unele cheltuieli din categoria celor prevăzute la art. 2, care au fost deja transferate de ACP în conturile 264RD şi/sau 50.94.01 ale OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI potrivit prevederilor art. 5, sunt reconsiderate eligibile şi, prin urmare, sunt rambursate de Comisia Europeană, sumele respective se returnează la bugetul de stat de către ACP după cum urmează:6.1.1. ACP certifică prin următoarea declaraţie de cheltuieli şi aplicaţie de plată la CE şi sumele deduse/necertificate anterior, aferente celor specificate la art. 2, reconsiderate ca eligibile de auditori interni sau externi şi CE le rambursează.6.1.2. ACP transferă la bugetul de stat sumele rambursate de CE în conturile ACP 2511 PE/PT/PA aferente cheltuielilor de la art. 2 reconsiderate ca eligibile astfel:- sumele provenite din finanţarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al sumelor rambursate de CE în contul euro 2511 PE/PT/AT, aferente sumelor prevăzute la art. 2 reconsiderate eligibile, se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitol 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);- sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, rezultate în urma schimbului valutar al sumelor rambursate de CE în contul euro 2511 PE/PT/AT, aferente sumelor prevăzute la art. 2 reconsiderate eligibile, se transferă în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.6.2. În situaţiile în care, în cadrul unor misiuni de audit/control interne sau externe, se constată că unele cheltuieli din categoria celor prevăzute la art. 2, care au fost deja transferate de ACP în conturile 264RD şi/sau 50.94.01 ale OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI potrivit prevederilor art. 5, sunt reconsiderate ca necuvenite şi, prin urmare, este necesară recuperarea acestora, sumele respective se recuperează fie prin diminuarea transferurilor ulterioare ce urmează a fi efectuate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008, dacă este posibil, fie prin procedurile legale de recuperare stabilite de cadrul normativ în vigoare.  +  Articolul 7Dispoziţii finale7.1. Pentru tratament egal al tuturor beneficiarilor finali/contractorilor, în situaţiile în care, în conturile ex-ISPA ale proiectelor, au fost recuperate sumele prevăzute la art. 2, parţial, integral sau inclusiv cu majorări de întârziere, din fonduri proprii ale beneficiarilor finali/contractorilor, sumele recuperate vor fi returnate acestora. În acest scop, sumele creditate de ACP în contul euro 264RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MT vor fi transferate în contul beneficiarului final/contractorului în cuantumul şi în valută în care au fost recuperate de la acesta: din contul euro 264RD, dacă recuperarea a fost efectuată în euro; respectiv din contul lei 264RD, dacă recuperarea a fost efectuată în lei. Costurile bancare pentru transferurile de fonduri către beneficiarul final/contractor se suportă din contul euro/lei 264 RD OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI, suplimentând sumele din deschiderea de credite, prin aplicarea procentului de 5% pentru finanţarea costurilor bancare şi a eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar.7.2. Pentru proiectele ex-ISPA finalizate, în cadrul cărora cheltuielile neeligibile prevăzute la art. 2 nu au fost certificate la CE, sumele reconciliate conform art. 5 se transferă de către ACP în contul de indisponibilităţi temporare. Documentele pe baza cărora se realizează transferul sunt Situaţia financiară internă şi Nota internă conţinând suma în euro cu al cărei echivalent în lei trebuie reîntregit fondul de indisponibilităţi temporare (în termen de 5 zile de la creditarea contului lei 264 RD FN). După efectuarea transferului, ACP informează AM ex-ISPA, OPCP, CNADNR, CN CFR şi MTI privind această operaţiune, pentru înregistrarea în contabilitate şi închiderea rapoartelor de nereguli.7.3. Pentru categoriile de cheltuieli a căror încadrare în prevederile art. 2 nu este certă la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, existând opinii diferite ale autorităţilor de audit şi/sau control asupra eligibilităţii acestora, AM ex-ISPA, CNADNR, CN CFR şi MTI vor întocmi o listă separată, pe care o vor prezenta ACP în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni. La momentul stabilirii eligibilităţii/neeligibilităţii acestora, pe cale de consecinţă se va stabili şi sursa/mecanismul de finanţare aplicabilă/aplicabil.7.4. AM ex-ISPA, OPCP, CNADNR, CN CFR, MTI şi beneficiarii finali din sectorul mediu vor asigura menţinerea unei piste de audit pentru reconcilierea sumelor aferente cheltuielilor prevăzute la art. 2.7.5. CNADNR, CN CFR, MTI şi beneficiarii finali din sectorul mediu sunt autorităţile responsabile, în condiţiile legii, de corectitudinea sumelor solicitate de la bugetul de stat şi certificate prin declaraţiile pe propria răspundere, conform prezentelor instrucţiuni. Aceste cheltuieli se supun regulilor de verificare, control, audit ex-post şi recuperare stabilite prin legislaţia în vigoare.7.6. În cazul în care organismele de control, audit şi verificare ex-post identifică eventuale cheltuieli care nu sunt în relaţie directă cu obiectivul deciziei de finanţare şi conforme cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008, acestea vor fi suportate din bugetele proprii ale autorităţilor responsabile.  +  Anexa 1
       
    Antet emitent: BF mediu/CNADNR/CFR/MTIAM ex-ISPA
    Către:
    ................................ - Director general - Autoritatea de certificare şi plată
    (nume)Confirmăm legalitatea, realitatea*, regularitatea şi conformitatea sumei.
    Director, .....................................
    (nume, semnătură, ştampilă, dată)
                         NOTIFICARE DE PLATĂ                           Nr. ........
     
    1. Debitul de recuperat reprezintă: articole din contracte/addendumuri la contracte avizate de către Delegaţia Comisiei Europene în România care nu respectă criteriile de eligibilitate din Memorandumul de finanţare şi se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008, şi art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009, conform anexei nr. 2.1.
    2. Constatarea debitului de recuperat: rapoarte de audit ale DG REGIO/rapoarte de audit ale Autorităţii de audit/rapoarte ale auditului intern/rapoarte de control la faţa locului/evaluare proprie (după caz).
               
    Codul şi titlul măsurii ex-ISPACont/Banca (IBAN - contul de recuperări debite lei/euro OPCP/CNADNR/CN CFR/MTI)**Cont corespondent/ Banca (IBAN - contul în care vor fi transferate sumele de către autoritatea contractantă)***Valuta euro/leisumă de plată (debit)Total Sumă de plată (inclusiv 5% pentru costuri bancare şi diferenţe de curs valutar)
     
    Director, ..................................... (nume, semnătură, ştampilă
  -------------* Pentru situaţia prevăzută la art. 7.1 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009, realitatea va fi confirmată ulterior.** Se menţionează contul de recuperări debite lei/euro, după caz, pentru fiecare dintre autorităţile contractante pentru care se solicită plata.*** Se menţionează, după caz, contul de disponibil din fonduri ex-ISPA euro 2511xxx ale OPCP/CNADNR/CFR/MTI pentru fiecare proiect ex-ISPA pentru care se solicită plata/contul beneficiarilor finali/contractorilor (pentru situaţia prevăzută la art. 7.1).Notificarea va purta viza controlorului financiar preventiv propriu al autorităţii contractante (dacă statutul juridic al acesteia prevede acest tip de control) şi al AM ex-ISPA.
   +  Anexa 2.1 LISTAdebitelor de recuperat reprezentând cheltuieli neeligibile care sefinanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţade urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilornerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană,precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestoraBF mediu/ CNADNR/CN CFR/ MTIConfirmăm legalitatea, regularitatea şi realitatea sumelor aferente articolelor de cheltuieli achiziţionate şi plătite.Director,...............................(nume, semnătură, ştampilă)
                                                   
    Nr.Ar- ticol chel- tu- ieli achi- zi- ţio- nateVa- loare to- tală arti- col (con- form con- tract) (euro)Va- loare to- tală arti- col fac- tu- rată (euro)Fac- tura nr./ dataArticole de cheltuieli plătiteIdentificare debitRecuperare debitDecla- rat ACP în Decla- ra- ţia de chel tu- ieli nr./ dataDedus/ Necer- tifi- cat din/în apli- caţia de plată la CE nr./ data
    Din fonduri de co finan- ţare pre- văzute în MF (BS/ IFI/BL) (euro)Ex- tras de cont nr./ dataDin fon- duri CE (euro)Ex- tras de cont nr./ dataValoare majo- rări de întâr- ziere plătite (euro)Ex- tras de cont nr./ dataAutori- tate de control/ Document de identi- ficare a debitului (raport de audit/ control/ on the spot nr./data)Valoare debit identi- ficat (euro)Nr./ data rapor- tului de ne- reguliValoare recuperataRest de recu- perat
    Sursa fondu- rilor recu- perate (BF/ con- trac- tor)leieuroEchi- valent în euro al valorii recupe- rate în leiVa- loare majo- rări de întâr- ziereData/ extras de contData OP schimb valutar
    01234567891011121314151617181920212223
      Nume pro- iect conf. MF                                            
      Con- tract nr.                                            
    1auto                                            
    2                                              
    ...                                              
                                                   
    Total MF                                            
      ...                                            
      Total gene- ral (BF me- diu/ CNA- DNR/ CN CFR/ MTI)                                          
   +  Anexa 2.2 LISTAcheltuielilor neeligibile care se finanţează de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestoraBF mediu/CNADNR/CN CFR/MTIConfirmăm legalitatea, regularitatea şi realitatea sumelor aferente articolelor de cheltuieli achiziţionate.Director,................................(nume, semnătură, ştampilă)
                         
    Nr.Articol cheltuieli achiziţionate (conform contract)Valoare totală articol (conform contract) (euro)Articole de cheltuieli ce urmează a fi plătiteData estimată a scadenţei/ plăţii
    Din fonduri de cofinanţare prevăzute în MF (BS/IFI/BL) (euro)Din fonduri alocate prin OUG nr. 8/2008 (euro)Valoare majorări de întârziere datorate la data de .... (data întocmirii listei)Valoare majorări de întârziere estimate a fi datorate la data de .... (data estimată a plăţii)Total valoare de plată din fonduri alocate prin OUGnr. 8/2008(euro)
    Din fonduri de cofinanţare prevăzute în MF (BS/IFI/BL) euroDin fonduri alocate prin OUG nr. 8/2008 (euro)Din fonduri de cofinanţare prevăzute în MF (BS/IFI/BL) euroDin fonduri alocate prin OUG nr. 8/2008 (euro)
    012345678910
      Nume proiect conf. MF                  
      Contract nr.                  
    1auto                  
    2                    
    ...                    
                         
    Total MF                  
      ...                  
      Total general (BF mediu/CNADNR/ CN CFR/ MTI)                
   +  Anexa 3.1 Antet emitent: BF mediu/CNADNR/CFR/MTIDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul, .......(numele directorului general/directorului)......, în calitate de reprezentant legal al .......(numele autorităţii contractante)........ , cunoscând prevederile legale în vigoare, certific, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, atât legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea cheltuielilor efectuate, cât şi conformitatea acestora cu prevederile art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008.Eventualele cheltuieli pe care controlul ex-post le va identifica ca nefiind în relaţie directă cu obiectivul deciziei de finanţare şi conforme cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008, vor fi suportate din sursele proprii ale autorităţii contractante.DataSemnătura şi ştampila*
     
    Viza control financiar preventiv (se acordă dacă este cazul)
    Viza audit intern (se acordă dacă este cazul)
  --------------* Declaraţia va fi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de o persoană împuternicită de acesta (în acest caz, se va prezenta împuternicirea).
   +  Anexa 3.2 Antet emitent: BF mediu/CNADNR/CFR/MTIDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul, ........(numele directorului general/directorului)........., în calitate de reprezentant legal al ........(numele autorităţii contractante)........ , cunoscând prevederile legale în vigoare, certific, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, atât legalitatea, necesitatea, regularitatea, realitatea, oportunitatea şi exactitatea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate, conform listei de cheltuieli anexate, cât şi conformitatea acestora cu prevederile art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009.De asemenea, declar pe propria răspundere că articolele de cheltuieli, prevăzute în lista anexată, nu au mai fost plătite anterior.Eventualele cheltuieli pe care controlul ex-post le va identifica ca nefiind în relaţie directă cu obiectivul deciziei de finanţare şi conforme cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008, vor fi suportate din sursele proprii ale autorităţii contractante.DataSemnătura şi ştampila*------------* Declaraţia va fi semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de o persoană împuternicită de acesta (în acest caz, se va prezenta împuternicirea).  +  Anexa 4.1 NOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind solicitarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzutela art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionareafondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană,precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009, pentrumăsurile ex-ISPA din domeniul transporturilor pe trimestrul(corespunzător) anul (corespunzător)
         
      Valoare
    mii euro**mii lei*
    1. Titlul şi codul măsurii    
    2. Autoritatea contractantă    
    3. Bugetul alocat măsurii (pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009    
    4. Sume pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, suplimentate anterior    
    5. Plăţi efectuate cumulat din sumele suplimentate anterior (la sfârşitul lunii a doua a trimestrului curent)    
    6. Disponibilităţi (4-5)***    
    7. Sume contractate şi care necesită a fi plătite în trimestrul următor (inclusiv sumele preliminate pe ultima lună a trimestrului curent)    
    8. Sume necesare a fi suplimentate pe trimestrul ... (7-6)    
    9. Sume destinate finanţării majorărilor de întârziere    
    10. Sume destinate finanţării costurilor bancare şi a diferenţelor nefavorabile ale cursului de schimb leu/euro practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al BNR de la data întocmirii documentelor (5% din valoarea cumulată a sumelor de la punctele 8 şi 9)    
    11. Sume solicitate pentru trimestrul următor (8+9+10)    
       
    Autoritatea de Management ex-ISPA Avizat pentru legalitate, conformitate şi oportunitate ............................................................. (semnătura autorizată şi ştampila)Autoritatea contractantă ............................................................. (semnătura autorizată şi ştampila)
    Avizat CFPP ............................................................. (semnătura autorizată şi stampila)
     
    Avizat CFPP ............................................................. (semnătura autorizată şi ştampila
  -----------* La punctele 3 şi 6 nu se calculează valoarea în euro.** Pentru conversia leu-euro se utilizează cursul BNR de la data întocmirii documentelor.*** Se va corela cu extrasele de cont/reconcilieri bancare pentru conturile 5094.01, lei 264xxx, euro 264xxx (echivalentul în lei la cursul BNR de la data întocmirii documentelor).
   +  Anexa 4.2 NOTĂ JUSTIFICATIVĂprivind solicitarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzutela art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionareafondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană,precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009,pentru măsurile ex-ISPA din domeniul mediului pe trimestrul(corespunzător) anul (corespunzător)Vă transmitem necesităţile de fonduri de la bugetul de stat, pentru suma de ....... (euro) aferentă:1. sumelor destinate finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009, în sumă de ..... (euro);2. sumelor destinate finanţării majorărilor de întârziere în sumă de .... (euro);3. sumelor destinate finanţării costurilor bancare şi a diferenţelor nefavorabile ale cursului de schimb leu/euro practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al BNR de la data întocmirii documentelor (determinate prin aplicarea unui procent de 5% asupra valorii cumulate a sumelor de la punctele 1 şi 2), în sumă de ...... (euro).Suma totală menţionată se va diminua cu soldul conturilor: 5094.01, lei 264xxx (echivalentul în euro la cursul BNR de la data întocmirii documentelor), euro 264xxx, în sumă de ...... (euro).Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă rugăm a dispune alimentarea contului nr. 5094.01 "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008, aprobată prin Legea nr. 188/2008" cu echivalentul în lei al sumei de ..... (euro), la cursul BNR de la data întocmirii situaţiei.Anexăm la prezenta notă justificativă anexa nr. 5 "Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009, pentru trimestrul (corespunzător) anul (corespunzător)".
       
    Autoritatea contractantă/Autoritatea de Management ex-ISPA ........................................................... (semnătura autorizată şi ştampila)Avizat CFPP Autoritate contractantă*/AM ex-ISPA ........................................................... (semnătura autorizată şi ştampila)
    Autoritatea de Management ex-ISPA Avizat pentru legalitate, conformitate şi oportunitate ........................................................... (semnătura autorizată şi ştampila)
  -------------* Nota justificativă va purta viza controlorului financiar preventiv propriu al autorităţii contractante (dacă statutul juridic al acesteia prevede acest tip de control) şi al AM ex-ISPA.
   +  Anexa 5 Autoritatea contractantă/AM ex-ISPAPROGNOZA FLUXULUI DE NUMERARaferentă sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2din Instrucţiunile pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilornerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şia fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinulministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009, pentru trimestrul(corespunzător) anul (corespunzător)
                                       
    Măsura/ContractBugetul alocat măsuriiValoarea contractului sau valoarea estimată a contractuluiContractorPlăţi cumulative până la sfârşitul lunii anterioarePrognoza pentru 12 luni
    CodTitluLuna curentăUrmătoarea lună............
    Total MEurodin care: sume aferente cheltuielilor prevăzute la art. 2 din Instrucţiunile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009EuroMii lei/ TleiNr. factură/ dataEuroMii lei/ TleiEuroTLei/ Mii leiEuroTLei/ Mii leiEuroTLei/ Mii lei
    MEuroMil. lei
    123456789101112131415161718
    Cod măsurăDenumire măsură                                
    Cod contractDenumire contract                                
    Factură                                  
                                       
    TOTAL                                
  Autoritatea contractantă/AM ex-ISPADirector,...................... -------------