HOTĂRÂRE nr. 876 din 29 iulie 2009privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare a bunului imobil înscris în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, poziţia M.F.P. nr. 102.360 (parţial), cod de clasificare nr. 8.29.10, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 876.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa Ordonatorul/ Administratorul de la care se transferă partea de imobil (denumire şi CIF) Ordonatorul/ Administratorul care preia partea de imobil (denumire şi CIF) Valoarea contabilă a părţii de imobil rămase în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Datele de identificare a părţii de imobil ce se transmite în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public
  102.360 (parţial) 8.29.10 41-23 Şos. Olteniţei nr. 217B, municipiul Bucureşti Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti 4221047 Direcţia economico- administrativă 4267095 7.154.920 lei Denumire: 47-138 Valoarea contabilă: 426.371 lei Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr în inventarul domeniului public
  -------------