LEGE nr. 288 din 5 august 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Produsele şi materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, pot fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate numai dacă respectă condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Produsele şi materialele de exploatare noi, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz. (3) Produsele şi materialele de exploatare noi care necesită omologare sau certificare în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (4) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2) se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R. (5) Certificarea produselor şi a materialelor de exploatare prevăzute la alin. (2) se efectuează de R.A.R. pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R. (6) Dacă R.A.R. consideră că anumite produse şi materiale de exploatare noi care deţin omologare comunitară (CE) de tip, acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului şi/sau sănătăţii publice, R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, pentru o perioadă de maximum 6 luni, introducerea pe piaţă, comercializarea sau utilizarea acestora. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre şi Comisia Europeană, specificând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerinţelor relevante. (7) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, să acorde omologarea sau certificarea, în cazul în care constată că un tip de produs sau material de exploatare, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului şi/sau sănătăţii publice. (8) Se exceptează de la prevederile alin. (4) şi (5): a) produsele omologate de autorităţile competente ale părţilor contractante în baza acordurilor de la Geneva; b) produsele omologate sau certificate de autorităţile competente ale statelor membre potrivit directivelor/regulamentelor Uniunii Europene; c) produsele de origine sau produsele de schimb de origine; d) produsele şi materialele de exploatare noi fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competiţiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulaţia rutieră. Această excepţie nu se aplică în cazul în care produsele şi materialele de exploatare respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele destinate competiţiilor sportive, cât şi pentru vehiculele destinate circulaţiei rutiere. (9) Se supun omologării sau certificării, potrivit prezentei ordonanţe, şi componentele, piesele de schimb şi entităţile tehnice neomologate sau necertificate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi care sunt destinate înlocuirii componentelor, pieselor şi entităţilor tehnice care fac parte dintr-un sistem sau un echipament de origine ori care fac parte dintr-un sistem sau un echipament omologat, potrivit prevederilor directivelor/regulamentelor Uniunii Europene ori regulamentelor CEE-ONU. (10) Produsele prevăzute la alin. (2), respectiv componentele, piesele şi entităţile tehnice, care sunt fabricate şi comercializate legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, şi care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directivă/regulament al Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeană, sunt exceptate de la obligativitatea omologării sau a certificării în vederea introducerii pe piaţă şi/sau comercializării, dacă acestea asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale. (11) Sunt exceptaţi de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării carburanţii auto fabricaţi şi comercializaţi legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă aceştia asigură un nivel echivalent de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale. (12) Produsele şi materialele de exploatare noi, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate numai dacă respectă prevederile art. 3 şi 4. (13) Comercializarea produselor şi a materialelor de exploatare este admisă pe toată durata termenului de garanţie/valabilitate a produselor şi a materialelor de exploatare certificate/omologate, indiferent de termenul de expirare a certificării/omologării, cu condiţia ca certificarea/omologarea să nu fie suspendată sau să nu fi fost retrasă. (14) Producătorul unui vehicul sau reprezentantul acestuia este obligat să comunice R.A.R. situaţia abilitărilor retrase pentru fabricarea de produse de origine, în termen de 7 zile de la data retragerii acestora."3. Articolul 1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1^1. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate şi serviciu tehnic pentru omologarea, certificarea şi supravegherea introducerii pe piaţă a produselor şi a materialelor de exploatare noi, precum şi notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R., după caz, către Comisia Europeană şi Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare şi de acordurile de la Geneva."4. La articolul 1^2, punctele 1.1, 3, 4 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1.1. produs de origine - produsul fabricat potrivit specificaţiilor şi standardelor de producţie prevăzute de producătorul vehiculului pentru fabricarea unor produse utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeaşi linie de producţie cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedeşte contrariul, că produsele sunt de origine în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză şi că au fost fabricate potrivit specificaţiilor şi standardelor de producţie ale producătorului vehiculului;............................................................3. omologarea unui produs - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs nou îndeplineşte cerinţele aplicabile, potrivit legislaţiei în vigoare;4. certificarea unui produs sau a unui material de exploatare-procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs sau un material de exploatare nou îndeplineşte condiţiile tehnice esenţiale pentru siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi eficienţa energetică, precizate prin standardele naţionale sau standardele internaţionale aplicabile ori prin specificaţiile tehnice declarate de producător;.............................................................8. partiţionare- împărţirea unei cantităţi de materiale de exploatare în vrac în cantităţi mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piaţă şi/sau pentru comercializare;".5. La articolul 1^2, punctul 7 se abrogă.6. La articolul 1^2, după punctul 8 se introduc patru noi puncte, punctele 9-12, cu următorul cuprins:"9. serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii producţiei, în vederea evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele R.A.R.;10. introducere pe piaţă- acţiunea de a face disponibile pentru prima dată pe teritoriul României, contra cost sau gratuit, produsele şi/sau materialele de exploatare noi, în vederea distribuirii şi/sau a utilizării acestora;11. comercializare - acţiunea de a face disponibile contra cost, după introducerea pe piaţă, produsele şi/sau materialele de exploatare noi, în vederea redistribuirii şi/sau a utilizării acestora;12. produse şi materiale de exploatare noi - produsele şi materialele de exploatare neutilizate şi aflate în termen de garanţie/valabilitate."7. Articolul 1^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1^3. - (1) Pentru fiecare tip de produs omologat de tip, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, după caz: a) certificatul de omologare naţională a unui tip de produs; b) certificatul de omologare CE a unui tip de produs; c) certificatul de omologare CEE-ONU a unui tip de produs. (2) Pentru fiecare produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate."8. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Omologarea naţională de tip/certificarea produselor şi/sau a materialelor de exploatare se acordă de R.A.R. la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică. (2) Omologarea comunitară (CE) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia. (3) Omologarea internaţională (CEE-ONU) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia. (4) Operatorii economici care nu dispun de împuterniciri de reprezentare din partea producătorilor sau a reprezentanţilor producătorilor pot obţine dreptul de introducere pe piaţă şi/sau de comercializare numai prin certificarea de către R.A.R. a loturilor de produse respective, în condiţiile prezentei ordonanţe. (5) În cazul în care un material de exploatare în vrac, prevăzut la art. 1 alin. (2), este partiţionat şi/sau ambalat de operatori economici, alţii decât deţinătorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partiţionare şi ambalare a acestuia trebuie să fie autorizat de R.A.R."9. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, produsele şi materialele de exploatare trebuie inscripţionate cu toate informaţiile stabilite de reglementările în vigoare. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscripţionarea direct pe produs, informaţiile se înscriu pe ambalajul individual. Pentru materialele de exploatare livrate în vrac, informaţiile se înscriu în documentele de însoţire stabilite de reglementările în vigoare. (2) În vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, produsele şi materialele de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform prezentei ordonanţe, trebuie să aibă aplicate, după caz, mărci de certificare a conformităţii, mărci/marcaje de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare. (3) Obligaţia aplicării mărcilor/marcajelor sau a numărului certificatului de conformitate/omologare revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate/omologare sau titularilor de autorizaţie pentru activitatea de partiţionare şi ambalare, prevăzuţi la art. 2 alin. (5), după caz."10. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În vederea introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării, produsele şi materialele de exploatare trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Declaraţia de conformitate reprezintă asumarea răspunderii de către producător, de reprezentantul acestuia sau de importator în privinţa conformităţii produselor ori materialelor de exploatare introduse pe piaţă cu cele omologate sau certificate."11. La articolul 4 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Dreptul de introducere pe piaţă şi/sau de comercializare încetează în următoarele cazuri:".12. La articolul 4 alineatul (3), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:"e) omologarea/certificarea/autorizarea, după caz, a fost suspendată sau retrasă; f) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentaţia tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine sau documentaţia tehnică respectivă nu aduce dovada că produsul respectiv este produs de origine, potrivit definiţiei prevăzute la art. 1^2 pct. 1.1; g) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piaţă asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă."13. La articolul 4, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Documentele prevăzute la alin. (1), în original sau copie legalizată, trebuie să cuprindă toate datele prevăzute de legislaţia în vigoare, scrise lizibil, explicit şi fără ambiguităţi, şi să fie semnate de persoana care angajează juridic emitentul. (6) Produsele şi materialele de exploatare neconforme cărora li s-a interzis introducerea pe piaţă şi/sau comercializarea, potrivit alin. (3), sunt făcute publice de R.A.R."14. Articolul 5^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - Producătorii de vehicule rutiere persoane juridice române sau, după caz, reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor au obligaţia de a asigura echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare aferente, precum şi service-ul necesar, atât pe durata comercializării vehiculelor noi, cât şi după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel puţin 8 ani, calculată de la data vânzării ultimului lot de vehicule, direct sau prin terţi abilitaţi."15. La articolul 5^2, partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5^2. - Este interzisă introducerea pe piaţă şi/sau comercializarea următoarelor produse şi materiale de exploatare: a) produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2), necertificate/neomologate sau cu omologarea/ certificarea suspendată ori retrasă, după caz; b) produsele sau materialele de exploatare care nu sunt marcate corespunzător, cu marca producătorului, marca de certificare a conformităţii, marca/marcajul de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare, după caz;".16. După articolul 5^2 se introduc două noi articole, articolele 5^3 şi 5^4, cu următorul cuprins:"Art. 5^3. - Producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz, are următoarele obligaţii: a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare sau certificare; b) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare; c) să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea produsului, în cazul în care reglementarea aplicabilă conţine astfel de dispoziţii; d) producătorul de componente sau entităţi tehnice, în calitatea sa de deţinător al unui certificat de omologare de tip pentru aceste produse, certificat care include restricţii de utilizare, condiţii speciale de montaj sau ambele, trebuie să furnizeze producătorului vehiculului rutier toate informaţiile detaliate relevante; e) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentaţia tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine; f) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piaţă asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă.Art. 5^4. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii."17. La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4) şi (5), art. 4 alin. (3), art. 5^2 lit. a) şi f) şi ale art. 6^2 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;................................................................... c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (14) şi ale art. 5^2 lit. g), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;".18. La articolul 6 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) nerespectarea de către producător, de către reprezentantul acestuia sau de către importator a obligaţiilor prevăzute la art. 5^3, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; f) nefurnizarea datelor sau a specificaţiilor tehnice care ar putea duce la retragerea omologării sau a certificării, utilizarea dispozitivelor de manipulare a performanţelor sau a funcţionării produselor şi refuzul de a acorda acces la informaţiile prevăzute în reglementările aplicabile, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."19. La articolul 6^2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) acordă omologarea sau certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2);".20. La articolul 6^2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) suspendă sau retrage, după caz, omologarea sau certificarea produselor şi/sau a materialelor de exploatare;".21. La articolul 6^2 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) realizează funcţia de serviciu tehnic;".22. La articolul 6^2 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) evaluează serviciile tehnice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă."23. La articolul 6^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care R.A.R. constată că produsele sau materialele de exploatare noi pe care le-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse în conformitate cu tipul omologat/certificat."24. La articolul 6^2, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de neconformităţile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) au în vedere sistarea introducerii pe piaţă sau a comercializării şi/sau retragerea lotului de produse şi materiale de exploatare neconforme, cu interdicţia introducerii pe piaţă, a comercializării sau a folosirii până la remediere, ori, după caz, suspendarea sau retragerea omologării/certificării. (3) În funcţie de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate dispune confiscarea şi/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piaţă şi/sau a comercializării de produse sau materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscripţionate ori care nu sunt marcate corespunzător, a celor neînsoţite de certificate de garanţie şi declaraţii de conformitate, a celor falsificate, a celor declarate în mod fals ca produse de origine, precum şi a celor care se dovedesc neconforme, în condiţiile prezentei ordonanţe.................................................................. (5) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformităţilor şi repunerii în circulaţie a produselor şi a materialelor de exploatare se suportă de deţinătorul omologării/certificării/autorizării."25. După articolul 7 se introduce o menţiune, cu următorul cuprins:"Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 3 pct. 26 şi 31, art. 4 alin. (3) (parţial) şi alin. (4) (parţial), art. 8 alin. (3) (parţial), art. 13 alin. (1) (parţial), art. 29 alin. (1) (parţial), art. 30 alin. (1) (parţial), art. 31 alin. (1), (3) şi (8) (parţial), art. 37 alin. (1) (parţial) şi alin. (2) (parţial), art. 38 alin. (2), art. 43 alin. (1) (parţial), art. 46 (parţial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263/2007."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN VOICULESCUBucureşti, 5 august 2009.Nr. 288.------------