HOTĂRÂRE nr. 821 din 15 iulie 2009privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 10 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, a bunurilor imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, identificate conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind bunurile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, se modifică după cum urmează:1. Se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Se aprobă modificarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar ale bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a scoaterii din funcţiune şi casării conform art. I.  +  Articolul IIISumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. I, după deducerea cheltuielilor aferente scoaterii din funcţiune sau, după caz, casării, se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul IVInstituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi evidenţa cantitativ-valorică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 15 iulie 2009.Nr. 821.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale anexelor care fac parte din descrierea tehnică abunurilor înscrise în domeniul public al statului aflate înadministrarea Institutului de Stat pentru Testarea şiÎnregistrarea Soiurilor şi care urmează să fie scoase din funcţiune
  *Font 8*
  Nr. crt. Nr. MEF Denumirea bunului de care aparţin anexele Adresa Denumirea anexelor care urmează să fie scoase din funcţiune Valoarea de inventar a anexelor care urmează să fie scoase din funcţiune (lei)
  1. 34057 Hală laborator Bacău + anexe Judeţul Bacău, municipiul Bacău Calea Republicii nr. 230 Baracă din lemn; grajd pentru animale; racord apă; racord termic; reţea electrică exterioară 3.213
  2. 34062 Clădire administrativă, laborator şi dependinţe Hărman + anexe Judeţul Braşov, comuna Hărman Grajd pentru cai; depozit carburanţi 14.960
  3. 34068 Laborator câmp, remiză maşini agricole Dej + anexe Judeţul Cluj, municipiul Dej, str. Dumbrava Roşie nr. 9 Canal de irigaţii; copertină utilaje; WC cărămidă 320
  4. 34074 Hală laborator, remiză maşini agricole Târgovişte + anexe Judeţul Dâmboviţa comuna Ulmi Grajd pentru cai; adăpost pentru îngrăşăminte chimice; baracă metalică 6
  5. 34080 Clădire administrativă Tâncăbeşti + anexe Judeţul Ilfov, comuna Snagov, satul Tâncăbeşti Clădire pentru staţie de pompare; clădire pentru unelte; baracă; castel apă; clădire pentru seminţe; WC din scândură; remiză din scândură 8
  6. 106313 Hală sortare, remiză maşini agricole Inand + anexe Judeţul Bihor, satul Inand Căsuţă meteorologică 0
  7. 106317 Magazie seminţe Luduş + anexe Judeţul Mureş, oraşul Luduş, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 2 WC din cărămidă; împrejmuire stâlpi vie; rampă spălat maşini; racord apă 9
  8. 106359 Atelier mecanic Peciu Nou + anexe Judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Cocină pentru porci; şopron lemne; WC 3.109
  9. 106396 Garaj din bolţari Râmnicu Sărat + anexe Judeţul Buzău, municip. Râmnicu Sărat, şos. Puieşti nr. 21 Grajd magazie; şopron pentru îngrăşăminte; fânărie; împrejmuire prefabricate; WC cărămidă 4
  10. 106407 Şopron pentru maşini agricole Satu Mare + anexe Judeţul Satu Mare comuna Odoreu Pichet incendiu; bucătărie de vară; WC 4.950
  11. 106412 Remiză maşini agricole Şimleu Silvaniei + anexe Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei; str. T. Vladimirescu nr. 45 Şopron; WC 8.855
  12. 106426 Remiză maşini agricole Turda + anexe Judeţul Cluj, municipiul Turda, Str. Câmpiei nr. 112 Adăpost rogojini 965
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului din domeniul public al statului aflat înadministrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi ÎnregistrareaSoiurilor, pentru care se modifică descrierea tehnică
  *Font 7*
  Nr. MEF Denumirea actuală Adresa Denumirea tehnică înscrisă Descrierea tehnică modificată
  34057 Hală laborator Bacău + anexe România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, Calea Republicii nr. 230 Suprafaţa construită - 107 mp; suprafaţa desfăşurată - 214 mp; P + 1; suprafaţa curţi - construcţii - 6.100 mp Anexe: Amenajare post trafo; baracă din lemn; drumuri şi platforme; grajd pentru animale; împrejmuire; racord apă; racord termic; reţea canalizare; reţea electrică exterioară; rezervor combustibil 2.000 l Suprafaţa construită - 107 mp; suprafaţa desfăşurată - 214 mp; P + 1; suprafaţa curţi - construcţii - 6.100 mp Anexe: Amenajare post trafo; baracă din lemn; drumuri şi platforme; grajd pentru animale; împrejmuire; racord apă; racord termic; reţea canalizare; reţea electrică exterioară
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statului aflate înadministrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi ÎnregistrareaSoiurilor, ale căror denumire, descriere tehnică şi valoarede inventar se modifică ca urmare a scoaterii din funcţiunea unor anexe
  *Font 8*
  Nr. crt. Nr. MEF Denumirea actuală Adresa Denumirea tehnică modificată Valoarea de inventar modificată (lei)
  1. 34057 Hală laborator Bacău + anexe România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, Calea Republicii nr.230 Suprafaţa construită - 107 mp suprafaţa desfăşurată - 214 mp; P + 1; suprafaţa curţi - construcţii - 6.100 mp Anexe: Amenajare post trafo; drumuri şi platforme; împrejmuire; reţea canalizare 382.733
  2. 34062 Clădire administrativă laborator, dependinţe Hărman + anexe România, judeţul Braşov, comuna Hărman Suprafaţa construită - 299 mp+65 mp; suprafaţa curţi - construcţii - 4.800 mp Anexe: Racord apă; împrejmuire cu poartă 104.863
  3. 34068 Laborator câmp, remiză maşini agricole Dej + anexe România, judeţul Cluj, municipiul Dej, str.Dumbrava Roşie nr. 9 Suprafaţa construită - 186 mp+80 mp; suprafaţa curţi - construcţii - 5.600 mp Anexe: Clădire pentru locuit; grajd pentru cai; şopron utilaje; poartă metalică; gard din beton 70.446
  4. 34074 Hală laborator, remiză maşini agricole Târgovişte România, judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi Suprafaţa construită - 134 mp + 238 mp; suprafaţa curţi - construcţii - 3.000 mp 315.028
  5. 34080 Clădire administrativă Tâncăbeşti + anexe România, judeţul Ilfov, comuna Snagov, satul Tâncăbeşti Suprafaţa construită - 216 mp suprafaţa curţi - construcţii - 12.200 mp Anexe: Magazie pentru seminţe 108.702
  6. 106313 Hală sortare, remiză maşini agricole Inand România, judeţul Bihor, satul Inand Suprafaţa construită - 175 mp 59.124
  7. 106317 Magazie seminţe Luduş + anexe România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, str.Pictor Nicolae Grigo- rescu nr. 2 Suprafaţa construită - 238 mp Anexe: Magazie garaj; şopron unelte agricole; beci pesticide; pivniţă ciment - 2; beci cartofi; căsuţă seminţe; racord instalaţie electrică; racord instalaţie electrică câmp; împrejmuire stâlpi beton; şopron adăpost maşini 39.424
  8. 106359 Atelier mecanic Peciu Nou România, judeţul Timiş, comuna Peciu Nou Suprafaţa construită - 58 mp 995
  9. 106396 Garaj din bolţari Râmnicu Sărat + anexe România, judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, şos.Puieşti nr.21 Suprafaţa construită - 42 mp Anexe: WC din bolţari 9.650
  10. 106407 Şopron maşini agricole Satu Mare + anexe România, judeţul Satu Mare, comuna Odoreu Suprafaţa construită - 80 mp Anexe: Pătul porumb; fântână; împrejmuire; depozit carburanţi; grajd; stâlp beton; coteţ porci 176.455
  11. 106412 Remiză maşini agricole Şimleu Silvaniei + anexe România, judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Tudor Vla- dimirescu nr. 45 Suprafaţa construită - 62 mp Anexe: Spaţiu pentru analiză; magazie cărămidă; poartă metalică; gard; adăpost pentru animale; Linie LEA 0,4 kW 55.820
  12. 106426 Remiză maşini agricole Turda România, judeţul Cluj, municipiul Turda, Str. Câmpiei nr. 112 Suprafaţa construită - 283 mp 100.325
  -------