HOTĂRÂRE nr. 879 din 29 iulie 2009privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul dezvoltăriiregionale şi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 879.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor care se transmit din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi desfiinţării acestora
  *Font 8*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.
  Municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1 Ministerul Administraţiei şi Internelor Pavilion 42.01.15 "copertină vizitatori" Suprafaţa construită = 200 mp Suprafaţa desfăşurată = 200 mp Valoarea contabilă = 7.407 lei
  Pavilion 42.01.23 "poligon tragere" Suprafaţa construită = 1.450 mp Suprafaţa desfăşurată = 1.450 mp Valoarea contabilă = 54.370 lei (parţial)
  Pavilion 42.01.27 "magazie materiale" Suprafaţa construită = 84,24 mp Suprafaţa desfăşurată = 84,24 mp Valoarea contabilă = 10.579 lei
  Pavilion 42.01.29 "seră flori" Suprafaţa construită = 280,50 mp Suprafaţa desfăşurată = 280,50 mp Valoarea contabilă = 38.245 lei
  Pavilion 42.01.42 "crematoriu" Suprafaţa construită = 10 mp Suprafaţa desfăşurată = 10 mp Valoarea contabilă = 6.323 lei
  ------------