HOTĂRÂRE nr. 885 din 29 iulie 2009privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009  Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la poziţiile cu nr. M.F.P. 101.230 şi 104.952, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 885.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scad din inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora foştilorproprietari
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului Număr de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
  Satul Mintia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara Ministerul Administraţiei şi Internelor Suprafaţa terenului = 49.685,00 mp; Castel = 945,00 mp; Garaj = 77,00 mp; Foişor = 128 mp; 101.230
  Satul Mintia, comuna Veţel, judeţul Hunedoara Ministerul Administraţiei şi Internelor Suprafaţa terenului = 10.680,00 mp; Grajd (puierniţă) = 365,00 mp; 104.952
  _________