HOTĂRÂRE nr. 850 din 22 iulie 2009privind transmiterea unor imobile din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Berlişte şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Berlişte, judeţul Caraş-Severin
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 6 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil situat în localitatea Milcoveni, judeţul Caraş-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Berlişte şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Berlişte, judeţul Caraş-Severin, în vederea amenajării unui centru de zi pentru copiii de vârstă şcolară din ciclul primar şi gimnazial prin "Programul de Interes Naţional - P.I.N. - IV", finanţat prin proiect comunitar.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea a două imobile, situate în localităţile Iam şi Rusova Nouă, judeţul Caraş-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Berlişte şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Berlişte, în vederea amenajării unor depozite pentru produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare, acordate de Fondul European de Garantare Agricolă, destinate persoanelor celor mai defavorizate.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berlişte", publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 şi 541 bis din 24 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 5Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan Nicap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 850.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean alPoliţiei de Frontieră Caraş-Severin, care se transmite în domeniulpublic al comunei Berlişte şi în administrarea Consiliului Localal Comunei Berlişte, judeţul Caraş-Severin
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea actualizată a imobilului conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 Caracteristici tehnice ale imobilului Nr. atribuit de M.F.P., conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Satul Milcoveni, comuna Berlişte, judeţul Caraş-Severin Domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Domeniul public al comunei Berlişte, judeţul Caraş-Severin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Berlişte 365.054,16 lei Suprafaţă teren = 3.340 mp; Suprafaţă construită = 915 mp; Suprafaţă desfăşurată = 1.413 mp; Nr. construcţii = 12 - Denumire: 49-319- "PPF Berlişte"; - Nr. cadastral: 737; - Nr. C.F.: 288 105001
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin,care se transmit în domeniul public al comunei Berlişteşi în administrarea Consiliului Local alComunei Berlişte, judeţul Caraş-Severin
  *Font 7*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea de inventar actualizată a imobilului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 Caracteristici tehnice ale imobilului
  1. Satul Iam, comuna Berlişte, judeţul Caraş- Severin Domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Domeniul public al comunei Berlişte, judeţul Caraş- Severin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Berlişte 869.387,58 lei Suprafaţă teren =15.900 mp; Suprafaţă construită = 836 mp; Suprafaţă desfăşurată = 836 mp; Nr. construcţii = 8 Denumire: 49-320- "PPF Iam"; Nr. cadastral: 741
  2. Satul Rusova Nouă, comuna Berlişte, judeţul Caraş- Severin Domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Domeniul public al comunei Berlişte, judeţul Caraş- Severin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Berlişte 489.317,25 lei Suprafaţă teren = 10.350 mp; Suprafaţă construită = 604 mp; Suprafaţă desfăşurată = 604 mp; Nr. construcţii = 4 Denumire: 49-318- "PPF Rusova"; Nr. cadastral: 739
  ____________