ORDIN nr. 729 din 17 iulie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei juridic, contencios şi acorduri internaţionale nr. JA/1.769/2009 şi Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 324.746/2009,în temeiul dispoziţiilor art. 236 alin. (3), ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian CeleaBucureşti, 17 iulie 2009.Nr. 729.  +  AnexăNORMA 17/07/2009