HOTĂRÂRE nr. 814 din 15 iulie 2009privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 4 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- În anexa nr. 13, la un imobil aparţinând domeniului public al statului se modifică datele tehnice, potrivit prevederilor din anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti.  +  Articolul IIIPredarea-preluarea imobilului ce se transmite potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 15 iulie 2009.Nr. 814.  +  Anexa 1 Imobile la care se modifică descrierea tehnică
  *Font 7*
  Număr M.F.P. Administrator Denumirea Modificarea - descrierea tehnică -
  101.963 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Clădiri Construcţii parter, din zidărie de cărămidă în sistem pavilionar (C1-C16) Sc = 5.294,17 mp
  149.626 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Teren S = 15.956,61 mp
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, proprietate publică a statului, care se transmitedin administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale -Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţiide Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti
  *Font 7*
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 301, sectorul 2 Clădiri: - cod 8.29.06 - nr. MFP 101.963 Teren: - cod 8.29.06 - nr. MFP 149.626 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti Clădiri: - construcţii parter, din zidărie de cărămidă în sistem pavilionar (C1-C16) Sc = 5.294,17 mp Teren: S = 15.956,61 mp
  --------