HOTĂRÂRE nr. 818 din 15 iulie 2009privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Oradea a două imobile situate în judeţul Bihor, comuna Sânmartin, satul Cihei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 4 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea a două imobile situate în judeţul Bihor, comuna Sânmartin, satul Cihei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarul Oradea, judeţul Bihor. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Penitenciarul Oradea îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,Gabriel Tănăsescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 15 iulie 2009.Nr. 818.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în proprietatea publică astatului, care se transmit din domeniul public al statuluişi din administrarea Administraţiei Naţionale aPenitenciarelor în administrarea Penitenciarului Oradea, judeţul Bihor
  *Font 8*
  Nr. M.F. Adresa imobilelor care se transmite Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  154007 Judeţul Bihor, comuna Sânmartin, satul Cihei Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Oradea, judeţul Bihor Imobil 2952 (poligon tragere)- construcţii Suprafaţa construită - 968 mp Suprafaţa desfăşurată - 1.007 mp Valoare - 531.773 lei
  154008 Judeţul Bihor, comuna Sânmartin, satul Cihei Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Oradea, judeţul Bihor Imobil 2952 (poligon tragere) - teren, curţi, construcţii - 240.000 mp Valoare - 10.826.612 lei
  -----------