HOTĂRÂRE nr. 819 din 15 iulie 2009privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Giurgiu a unui imobil situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 3 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Giurgiu-Bucureşti km 3,5, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarul Giurgiu, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Penitenciarul Giurgiu îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei şi libertăţilorcetăţeneşti,Gabriel Tănăsescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 15 iulie 2009.Nr. 819.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea publică a statului, care setransmite din domeniul public al statului şi din administrareaAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrareaPenitenciarului Giurgiu, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu
  *Font 8*
  Nr. M.F. Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  107183 Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Giurgiu- Bucureşti km 3,5 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Giurgiu, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu Imobil 5205 (teren) - 6,50 ha Valoare - 1.176 lei
  ---------