HOTĂRÂRE nr. 815 din 15 iulie 2009privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo a unui imobil situat în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 3 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo, judeţul Constanţa. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei şi libertăţilorcetăţeneşti,Gabriel Tănăsescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 15 iulie 2009.Nr. 815.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea publică a statului, care setransmite din domeniul public al statului şi din administrareaAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrareaComplexului Flamingo, judeţul Constanţa - Cod fiscal - 14650968
  *Font 8*
  Nr. M.F. Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  154006 Judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Victor Climescu (fostă Inginerilor) nr. 2 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Complexul Flamingo, judeţul Constanţa Hotel P + 6, restaurant, centrală termică, spălătorie, garaje, piscină şi terenul aferent în suprafaţă totală de 6.873 mp, Valoare - 9.312.961 lei
  ---------