HOTĂRÂRE nr. 791 din 8 iulie 2009privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 29 iulie 2009    Având în vedere prevederile cap. 6 "Aeroporturi internaţionale, facilităţi şi servicii pentru trafic" din anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 24 aprilie 1965,ţinând cont de prevederile acquis-ului Schengen, ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen),luând în considerare conţinutul Catalogului Schengen - Controlul frontierelor externe, extrădarea şi readmisia: Cele mai bune practici şi recomandări,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta hotărâre se stabilesc condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional. (2) Certificarea unui aeroport civil de pe teritoriul României ca fiind aeroport internaţional sau deschis traficului aerian internaţional se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza constatărilor şi recomandărilor cuprinse în raportul întocmit de o comisie de evaluare, înfiinţată conform prevederilor prezentei hotărâri. (3) Documentele de certificare ca aeroport internaţional, respectiv ca aeroport deschis traficului aerian internaţional se eliberează pe perioadă nedeterminată. (4) Forma şi conţinutul documentelor de certificare prevăzute la alin. (3), precum şi procedurile specifice de acordare, respingere sau revocare a certificării se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 2 (1) Zborurile internaţionale pot fi efectuate de pe/pe aeroporturi internaţionale. (2) De pe/Pe un aeroport deschis traficului aerian internaţional se pot efectua zboruri internaţionale numai în mod ocazional.  +  Articolul 3. (1) Condiţiile care trebuie îndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport internaţional sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport deschis traficului aerian internaţional sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) De la data ridicării controalelor la frontierele aeriene interne, ca urmare a aplicării prevederilor Deciziei Consiliului Uniunii Europene de aplicare integrală a acquis-ului Schengen pe teritoriul României, pe/de pe aeroporturile care nu solicită sau nu primesc certificarea stabilită prin prezenta hotărâre nu se mai pot efectua zboruri care au ca origine sau destinaţie aeroporturi situate pe teritoriul statelor care nu sunt părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, şi la Convenţia, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune. (2) De la aceeaşi dată, zborurile efectuate între aeroporturi din România şi aeroporturi de pe teritoriul unui stat care este parte la acordul şi convenţia prevăzute la alin. (1) vor fi considerate zboruri interne.  +  Articolul 5 (1) Comisia de evaluare prevăzută la art. 1 alin. (2) este formată din câte 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, câte 2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Sănătăţii. (2) Comisia de evaluare se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza propunerilor instituţiilor implicate, pentru fiecare cerere de evaluare în vederea certificării.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea unui aeroport civil în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional sau ca aeroport deschis traficului aerian internaţional se face la cererea aeroportului în cauză, înregistrată la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Formularul de cerere, precum şi documentaţia care trebuie anexată la aceasta se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (3) În termen de 60 de zile de la numirea sa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), comisia de evaluare întocmeşte raportul privind îndeplinirea condiţiilor de certificare a aeroportului, dar nu mai târziu de 6 luni de la data înregistrării cererii, şi îl supune aprobării ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 7 (1) Orice aeroport certificat potrivit prevederilor art. 1 este supus controlului şi inspecţiilor din partea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), conform atribuţiilor şi competenţelor legale ce le revin. (2) Administratorul aeroportului certificat potrivit prevederilor art. 1 are obligaţia: a) de a întocmi şi de a înainta instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, un raport de autoevaluare privind modul de respectare a condiţiilor care au stat la baza certificării; b) de a informa instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) asupra oricăror modificări survenite în condiţiile care au stat la baza certificării, în termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora.  +  Articolul 8Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va dispune reevaluarea unui aeroport civil certificat ca aeroport internaţional sau deschis traficului aerian internaţional, în următoarele situaţii: a) ca urmare a efectuării de lucrări de reparaţii, dezvoltare, modernizare, care schimbă condiţiile care au stat la baza certificării iniţiale; b) ca urmare a constatării unor modificări ale condiţiilor care au stat la baza certificării iniţiale; c) ca urmare a primirii unor sesizări de constatare a existenţei unor deficienţe la nivelul aeroportului, care influenţează negativ activităţile de transport aerian internaţional sau care determină nerespectarea standardelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, după caz; d) la constatarea unei modificări substanţiale a volumului de trafic derulat pe aeroport.  +  Articolul 9 (1) Reevaluarea prevăzută la art. 8 se efectuează de către o comisie de reevaluare având structura prevăzută la art. 5 alin. (1). (2) Comisia de reevaluare se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza propunerilor instituţiilor implicate.  +  Articolul 10 (1) Comisia de reevaluare numită potrivit prevederilor art. 9 elaborează în termen de cel mult 60 de zile de la numire un raport pe care îl supune aprobării ministrului transporturilor şi infrastructurii, care va conţine şi un plan de măsuri corective cu termene pentru eliminarea eventualelor neconformităţi constatate. (2) În cazul în care aeroportul nu reuşeşte să elimine neconformităţile cuprinse în raport la termenele stabilite prin planul de măsuri corective, documentul de certificare emis potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) va fi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 11Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiei de evaluare prevăzute la art. 5, precum şi membrii comisiei de reevaluare prevăzute la art. 9 beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din venitul lunar brut al directorului general al aeroportului evaluat, respectiv reevaluat, plătită de aeroportul în cauză, pe perioada de evaluare/reevaluare.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe a prevederilor art. 9 şi a anexei III şi anexei VI pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), referitoare la organizarea infrastructurii aeroportuare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:──────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuViceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 8 iulie 2009.Nr. 791.  +  Anexa 1 CONDIŢII NECESAREpentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport internaţionalA. Condiţii generale1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu reglementările specifice.2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.3. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicării periodice a unei proceduri de colaborare cu utilizatorii aeroportului* sau cu reprezentanţi ai acestora, în scopul asigurării unui nivel satisfăcător al facilităţilor şi serviciilor necesare pentru o procesare rapidă a pasagerilor, echipajelor aeronavelor, bagajelor, mărfii şi poştei. În situaţia în care aceste proceduri presupun participarea unor instituţii ale statului care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, ele vor trebui să fie avizate de instituţiile în cauză. Aceste facilităţi şi servicii sunt proiectate într-un mod flexibil, care să permită eventuala extindere şi dezvoltare ca urmare a previziunilor de creştere a traficului sau a aplicării de măsuri suplimentare de securitate pe durata situaţiilor de pericol sporit, permiţându-se în acelaşi timp aplicarea măsurilor specifice de control antidrog. De asemenea, aceste facilităţi şi servicii vor fi proiectate astfel încât să se asigure o organizare optimă a fluxurilor._________* Utilizator al aeroportului înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aeroportul în cauză.4. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicării unei proceduri de consultare cu utilizatorii aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, cu reprezentanţii autorităţilor de stat şi ai agenţilor aeronautici civili care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, aplicabilă în cazul planificării de noi terminale sau al modificării substanţiale a celor existente sau când sunt necesare modificări ale facilităţilor ca urmare a aplicării de noi proceduri.5. Sunt asigurate facilităţile pentru utilizarea cărţilor de credit ca mijloc de plată a serviciilor prestate pe aeroport, inclusiv pentru achitarea taxelor.B. Condiţii privind fluxurile a) Prevederi comune6. Administratorul aeroportului trebuie să facă dovada faptului că asigură facilităţile adecvate pe întreaga durată a programului de funcţionare a aeroportului.7. Fluxurile de sosiri şi plecări, interne şi internaţionale, sunt separate fizic, permanent, în întreaga zonă cuprinsă între ghişeele de control trecere frontieră şi aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel încât să se elimine posibilitatea ca persoanele sau documentele să treacă de la un flux la altul.8. Pe platforma de îmbarcare-debarcare, separarea fluxurilor se poate efectua şi prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzător şi aplicarea de proceduri specifice.9. Pentru fluxurile de plecări şi sosiri internaţionale, administratorul aeroportului trebuie să facă dovada luării măsurilor necesare, în colaborare cu autorităţile publice cu atribuţii de control la trecerea frontierei, pentru împiedicarea schimbului de bunuri între pasageri, în conformitate cu legislaţia comunitară în domeniul vamal.10. Organizarea fluxurilor este efectuată prin utilizarea rutelor celor mai directe posibil, evitându-se intersectarea diferitelor circuite.11. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizându-se semnele internaţionale prevăzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430 - şi conforme cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). Se recomandă presemnalizarea corespunzătoare a fluxurilor şi posibilitatea realocării culoarelor de pasageri înaintea controlului de frontieră.12. Culoare separate vor fi alocate, în funcţie de trafic, pentru corpul diplomatic şi echipaje.13. Este necesară îndeplinirea condiţiilor de presemnalizare a fluxurilor de pasageri, înainte de controlul de frontieră în prima linie, cu aproximativ 15-25 m înainte**, prin indicatoare fixe ce detaliază fluxurile plasate pe marginea căii de rulare sau deasupra acesteia şi prin marcaje pe podea.________** Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.14. Indicatoarele ce vor fi plasate pe linia I de control trebuie să fie vizibile şi să asigure îndeplinirea cerinţei de flexibilitate. Soluţia optimă constă în folosirea unor indicatoare luminoase al căror conţinut poate fi schimbat din cabinele de control, în vederea realocării fluxurilor în situaţia aglomerării.15. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea în/din ţară, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autorităţile competente.16. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.17. În perimetrul aeroportului există spaţii de parcare publică auto pe durată scurtă şi lungă.18. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât să constituie un obstacol evident pentru persoane şi care, eventual, să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează şi prin observare directă, prin patrule mobile sau posturi fixe. b) Fluxul de plecări internaţionale19. Se asigură accesul rapid al pasagerilor, echipajelor şi bagajelor care sosesc la aeroport cu alte mijloace de transport.20. Sunt amenajate încăperi dotate corespunzător pentru mamă şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.21. Este asigurat transportul între terminale sau între parcările auto şi terminale, dacă acestea sunt amplasate la mare distanţă.22. Facilităţile de check-în sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal cu alte mijloace de transport.23. Pentru controlul de securitate şi antidrog al pasagerilor şi bagajelor, autorităţile cu atribuţii în acest sens utilizează echipamente specializate, prin care se reduce numărul de persoane şi bagaje ce trebuie controlate prin alte mijloace.24. Sunt amenajate încăperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor, pe secţiunea din flux în care autorităţile cu competenţe în acest sens îşi desfăşoară activitatea. c) Fluxul de sosiri internaţionale25. Sunt amplasate suficiente puncte de control, astfel încât procesarea pasagerilor să se facă fără întârzieri majore.26. Sunt prevăzute fluxuri suplimentare, astfel încât cazurile dificile să nu întârzie fluxurile principale.27. Administraţia aeroportului face dovada aplicării de proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor.28. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată şi dotată corespunzător, în concordanţă cu volumul de trafic.29. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*, astfel încât să se poată face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe câte un birou destinat autorităţii vamale, primul în sensul de mers către ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de ieşire. Zona va fi marcată corespunzător.________* Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.30. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare până la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport. d) Fluxul de tranzit31. În situaţiile în care volumul şi natura traficului impun acest lucru, este organizat un flux separat fizic şi permanent de celelalte fluxuri, în care pasagerii aflaţi în tranzit direct pe aceeaşi aeronavă sau care se transferă pe alte zboruri să poată rămâne temporar, fără parcurgerea formalităţilor de inspecţie, cu excepţia măsurilor de securitate, a celor antidrog sau circumstanţelor speciale, ori de vamă, atunci când este cazul. e) Facilităţi diverse32. Sunt amenajate facilităţile necesare pentru depozitarea temporară a bagajelor, în scopul ridicării ulterioare.33. Sunt amenajate spaţii corespunzătoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate sau deteriorate sunt păstrate până la livrare, revendicare ori distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului.34. Este amenajat un spaţiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.35. Sunt amenajate, atât pe fluxurile de sosiri, cât şi pe cele de plecări, puncte de informare a pasagerilor.C. Condiţii privind facilităţile de sănătate publică, asistenţă medicală, controlul veterinar şi fitosanitar36. Administratorul aeroportului face dovada existenţei permanente şi a funcţionării corespunzătoare a facilităţilor privind sănătatea publică, controlul veterinar şi fitosanitar.37. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea şi servirea de produse alimentare şi apă, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentară.38. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.39. Sunt asigurate pe aeroport facilităţile proprii sau contractate necesare acordării de asistenţă medicală de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.40. Este asigurată o încăpere special destinată, de preferat la distanţă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale, regionale sau locale solicită acest lucru.41. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevăzută la pct. 40.42. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare şi fitosanitare este asigurat de organismele teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.D. Condiţii privind facilităţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal43. Controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal sunt asigurate gratuit şi permanent pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului.44. Personalul necesar efectuării controalelor prevăzute la pct. 43 este asigurat de organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv de organele subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cheltuielile aferente privind personalul fiind asigurate prin bugetele aprobate ale acestor instituţii.45. Asigurarea şi amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare pentru efectuarea controalelor se fac de către administraţia aeroportului, conform cerinţelor instituţiilor implicate în efectuarea controlului trecerii frontierei de stat şi a controlului vamal, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituţii şi aeroport.46. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi pentru controlul vamal, inclusiv din punct de vedere al numărului de personal specializat şi al dotării tehnice existente în acest scop, sunt suficiente pentru procesarea traficului derulat pe aeroport.47. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) amplasarea cabinelor de control în linia I pentru fiecare flux de călători intrare/ieşire; b) asigurarea ermetizării zonei aferente cabinelor de control prin prevenirea trecerii neautorizate pe lângă acestea, a observării sistemelor computerizate; c) amplasarea cabinelor de control cu partea frontală spre pasageri; d) amplasarea locaţiei liniei a II-a de control în imediata apropiere a liniei I, dar după aceasta, pe cât posibil cu vizibilitate asupra fluxului de pasageri; e) asigurarea unei camere pentru interviu cu facilităţile necesare şi a unei camere de control al documentelor pe fiecare flux; f) existenţa camerelor separate în funcţie de sex pentru procedurile de readmisie şi, respectiv, azil, acces la utilităţi, condiţii de şedere decentă, respectiv număr de paturi/suprafaţa vitală suficiente; g) spaţiu pentru persoanele care au interdicţie de intrare pe teritoriul României.48. Facilităţile pentru controlul vamal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) amplasarea biroului/cabinei "Bunuri de declarat" este imediat după linia a II-a a poliţiei de frontieră, pe fiecare flux în parte (plecări/sosiri), iar a celui/celei pentru controlul călătorilor în celălalt capăt al culoarului de trecere menţionat la pct. 29 necesar operaţiunii de selecţie a pasagerilor; b) asigurarea unei cabine de control corporal pe fiecare flux, a unui birou operativ de tură, a unui spaţiu de depozitare pentru bunurile reţinute şi a unui spaţiu pentru echipajul canin; c) asigurarea unei conexiuni securizate internet care să permită conectarea cu bazele de date ale Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ale altor instituţii abilitate.E. Condiţii privind facilităţile de schimb valutar49. Există şi sunt funcţionale, pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului, atât pe fluxul de plecări, cât şi pe cel de sosiri, servicii de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale specifice acestei activităţi.F. Pasageri turbulenţi50. Prin grija administraţiei aeroportului sunt luate măsurile necesare pentru ca personalul care intră în contact cu pasagerii să fie pregătit corespunzător pentru observarea, anticiparea şi intervenţia în cazul pasagerilor turbulenţi, pentru recunoaşterea potenţialelor situaţii de criză.51. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicării de proceduri de intervenţie în situaţiile menţionate la pct. 50.  +  Anexa 2 CONDIŢII NECESAREpentru certificarea unui aeroport civil ca aeroportdeschis traficului aerian internaţionalA. Condiţii generale1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu reglementările specifice.2. Administratorul aeroportului asigură, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientă pentru traficul derulat pe aeroport.B. Condiţii privind fluxurile a) Prevederi comune3. Administratorul aeroportului trebuie să facă dovada faptului că asigură facilităţile adecvate pe o durată de timp suficientă pentru procesarea zborului internaţional ocazional.4. Fluxurile de sosiri şi plecări, interne şi internaţionale, sunt separate fizic sau în timp, în întreaga zonă cuprinsă între ghişeele de control trecere frontieră şi aeronavă. Amenajarea separării va fi făcută astfel încât să se elimine posibilitatea ca persoanele sau documentele să treacă de la un flux la altul.5. Pe platforma de îmbarcare-debarcare, separarea fluxurilor se poate efectua şi prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzător şi aplicarea de proceduri specifice.6. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzător, utilizându-se semnele internaţionale prevăzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430 - şi conforme cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoana (Codul Frontierelor Schengen).7. Se asigură informarea vizuală a pasagerilor asupra consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarării scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizării speciale la introducerea/scoaterea în/din ţară, precum şi asupra măsurilor prevăzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, iar amplasarea acestora este stabilită de comun acord cu autorităţile competente.8. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificările de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.9. În perimetrul aeroportului există spaţii de parcare publică auto pe durată scurtă şi lungă.10. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât să constituie un obstacol evident pentru persoane şi care, eventual, să beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetrală se efectuează şi prin observare directă, prin patrule mobile sau posturi fixe. b) Fluxul de plecări internaţionale11. Se asigură accesul rapid al pasagerilor, echipajelor şi bagajelor care sosesc la aeroport cu alte mijloace de transport.12. Sunt amenajate încăperi dotate corespunzător pentru mamă şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.13. Facilităţile de check-în sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal cu alte mijloace de transport.14. Pentru controlul de securitate şi antidrog al pasagerilor şi bagajelor, autorităţile cu atribuţii în acest sens utilizează echipamente specializate, prin care se reduce numărul de persoane şi bagaje ce trebuie controlate prin alte mijloace.15. Sunt amenajate încăperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care măsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor. c) Fluxul de sosiri internaţionale16. Sunt amplasate suficiente puncte de control, astfel încât procesarea pasagerilor să se facă fără întârzieri majore.17. Sunt prevăzute fluxuri suplimentare, astfel încât cazurile dificile să nu întârzie fluxurile principale.18. Administraţia aeroportului face dovada aplicării de proceduri specifice care să asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor.19. Zona de ridicare a bagajelor este amenajată şi dotată corespunzător, în concordanţă cu volumul de trafic.20. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje către zona publică trebuie să fie de minimum 15 m*, astfel încât să se poată face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie să existe câte un birou destinat autorităţii vamale, primul în sensul de mers către ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul călătorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie să fie dotate cu geamuri către culoarul de ieşire._________* Pentru terminalele existente, în situaţia în care această distanţă nu poate fi respectată, ea va fi stabilită de comun acord de administraţia aeroportului şi autorităţile cu atribuţii de control la frontieră.21. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare până la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport. d) Facilităţi diverse22. Sunt amenajate spaţii corespunzătoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate ori deteriorate sunt păstrate până la livrare, revendicare sau distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toată durata programului de funcţionare a aeroportului.23. Este amenajat un spaţiu corespunzător pentru revendicarea bagajelor pierdute.24. Sunt amenajate, atât pe fluxurile de sosiri, cât şi pe cele de plecări, puncte de informare a pasagerilor.C. Condiţii privind facilităţile de sănătate publică, asistenţă medicală, controlul veterinar şi fitosanitar25. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi funcţionării corespunzătoare, pe o durată de timp suficientă pentru procesarea zborului internaţional ocazional, a facilităţilor privind sănătatea publică, controlul veterinar şi fitosanitar.26. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului**, aplică toate măsurile de rigoare pentru a se asigura că procurarea, prepararea, manipularea, păstrarea şi servirea de produse alimentare şi apă, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentară.__________** Utilizator al aeroportului înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aeroportul în cauză.27. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigură un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.28. Sunt asigurate pe aeroport facilităţile necesare acordării de asistenţă medicală de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.29. Este asigurată o încăpere special destinată, de preferat la distanţă de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale, regionale sau locale solicită acest lucru.30. Este asigurat de către aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidă, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevăzută la pct. 29.31. Personalul necesar efectuării controalelor veterinare şi fitosanitare este asigurat de organismele teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.D. Condiţii privind facilităţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal32. Controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal sunt asigurate gratuit şi pe o durată de timp suficientă pentru procesarea zborului internaţional ocazional.33. Personalul necesar efectuării controalelor prevăzute la pct. 32 este asigurat de organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv de organele subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cheltuielile aferente privind personalul fiind asigurate prin bugetele aprobate ale acestor instituţii.34. Asigurarea şi amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzătoare pentru efectuarea controalelor se fac de către administraţia aeroportului, conform cerinţelor instituţiilor implicate în efectuarea controlului trecerii frontierei de stat şi a controlului vamal, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituţii şi aeroport.35. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi pentru controlul vamal, inclusiv din punct de vedere al numărului de personal specializat şi al dotării tehnice existente în acest scop, sunt suficiente pentru procesarea traficului derulat pe aeroport.36. Facilităţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) amplasarea cabinelor de control în linia I pentru fiecare flux de călători intrare/ieşire; b) asigurarea ermetizării zonei aferente cabinelor de control prin prevenirea trecerii neautorizate pe lângă acestea, a observării sistemelor computerizate; c) amplasarea cabinelor de control cu partea frontală spre pasageri; d) amplasarea locaţiei liniei a II-a de control în imediata apropiere a liniei I, dar după aceasta, pe cât posibil cu vizibilitate asupra fluxului de pasageri; e) asigurarea unei camere pentru interviu cu facilităţile necesare şi a unei camere de control al documentelor pe fiecare flux; f) existenţa camerelor separate în funcţie de sex pentru procedurile de readmisie şi, respectiv, azil, acces la utilităţi, condiţii de şedere decentă, respectiv număr de paturi/suprafaţa vitală suficiente; g) spaţiu pentru persoanele care au interdicţie de intrare pe teritoriul României.E. Pasageri turbulenţi37. Prin grija administraţiei aeroportului sunt luate măsurile necesare pentru ca personalul care intră în contact cu pasagerii să fie pregătit corespunzător pentru observarea, anticiparea şi intervenţia în cazul pasagerilor turbulenţi, pentru recunoaşterea potenţialelor situaţii de criză.38. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicării de proceduri de intervenţie în situaţiile menţionate la pct. 37.___________