CIRCULARA nr. 14 din 27 martie 1997pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/1997 privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 martie 1997  În temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi al art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, se stabilesc următoarele reglementări:  +  Articolul 1Anexa nr. 3 la Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/1997 privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, se înlocuieşte cu anexa la prezenta circulara.  +  Articolul 2Prezenta circulara intră în vigoare începând cu data de 21 martie 1997.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,CORNELIU CROITORU,viceguvernator  +  Anexa 1 II. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANŢ, PONDERATE ÎN FUNCŢIE DE RISC
  - mii lei -
             
    Elemente luate în calculNr. rândValoare contabilăPondere de risc - % -Valoare ponderată [col. 3= (1x2)/100]
    ab123
    Numerar şi disponibil la Banca Naţională a României (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)1   0%  
    Casa de lei şi de valută2   0%  
    Disponibil la Banca Naţională a României3   0%  
    Titluri de valoare emise de: (rd. 4 = rd. 5 la rd. 8)4   0%  
    Administraţia publică centrală de specialitate a statului român5   0%  
    Administraţia centrală a ţărilor din categoria A6   0%  
    Băncile centrale din ţările din categoria A7   0%  
    Instituţii financiare internaţionale8   0%  
    Credite şi avansuri acordate (sau garantate de acestea): (rd. 9 = rd. 10 la rd. 14)9   0%  
    Administraţiei publice centrale de specialitate a statului român10   0%  
    Administraţiei centrale a ţărilor din categoria A11   0%  
    Băncii Naţionale a României12   0%  
    Băncilor centrale din ţările din categoria A13   0%  
    Instituţiilor financiare internaţionale14   0%  
    Alte creanţe asupra: (rd. 15 = rd. 16 la rd. 20)15   0%  
    Administraţiei publice centrale de specialitate a statului român16   0%  
    Administraţiei centrale a ţărilor din categoria A17   0%  
    Băncii Naţionale a României18   0%  
    Băncilor centrale din ţările din categoria A19   0%  
    Instituţiilor financiare internaţionale20   0%  
    Elemente deductibile din capital: (rd. 21 = rd. 22 la rd. 26)21   0%  
    Valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale22   0%  
    Cheltuieli înregistrate în avans23   0%  
    Sume ce depăşesc fondul de dezvoltare existent, aferente imobilizărilor corporale în curs, materialelor pentru investiţii, stocurilor pentru investiţii şi debitorilor pentru investiţii (înscrise la rd. 25 din macheta cu calculul fondurilor proprii)24   0%  
    Împrumuturi subordonate, acordate altor societăţi bancare25   0%  
    Participaţii la capitalul altor societăţi bancare26   0%  
    Cecuri, cupoane şi alte elemente în curs de încasare27   20%  
    Titluri de valoare emise de: (rd. 28 = rd. 29 la rd. 32)28   20%  
    Societăţi bancare româneşti29   20%  
    Bănci din ţările din categoria A30   20%  
    Administraţia locală din România31   20%  
    Administraţia locală din ţările din categoria A32   20%  
    Credite şi avansuri acordate (sau garantate de acestea): (rd. 33 = rd. 34 la rd. 40)33   20%  
    Societăţilor bancare româneşti34   20%  
    Băncilor din ţările din categoria A35   20%  
    Băncilor din ţările din categoria B, cu scadenţa de maximum un an36   20%  
    Administraţiei locale din România37   20%  
    Administraţiei locale din ţările din categoria A38   20%  
    Organismelor guvernamentale din România39   20%  
    Organismelor guvernamentate din ţările din categoria A40   20%  
    Disponibilităţi şi depozite la: (rd. 41 = rd. 42 la rd. 44)41   20%  
    Societăţi bancare româneşti42   20%  
    Bănci din ţările din categoria A43   20%  
    Bănci din ţările din categoria B, pe termen de maximum un an44   20%  
    Alte creanţe asupra: (rd. 45 = rd. 46 la rd. 52)45   20%  
    Societăţilor bancare româneşti46   20%  
    Băncilor din ţările din categoria A47   20%  
    Băncilor din ţările din categoria B, cu scadenţa de maximum un an48   20%  
    Administraţiei locale din România49   20%  
    Administraţiei locale din ţările din categoria A50   20%  
    Organismelor guvernamentale din România51   20%  
    Organismelor guvernamentate din ţările din categoria A52   20%  
    Credite şi avansuri acordate clienţilor, garantate cu ipoteci asupra locuinţelor53   50%  
    Terenuri şi clădiri ocupate de bancă pentru scopurile activităţii sale54   50%  
    Alte titluri de valoare55   100%  
    Alte credite şi avansuri acordate56   100%  
    Participaţii de capital la instituţii financiare şi la alte entităţi nebancare57   100%  
    Alte imobilizări corporale, inclusiv sumele aferente imobilizărilor corporale în curs, care nu au fost incluse la rd. 2458   100%  
    Alte active, inclusiv sumele aferente materialelor pentru investiţii, stocurilor pentru investiţii şi debitorilor pentru investiţii, care nu au fost incluse la rd. 2459   100%  
    TOTAL ACTIVE DIN BILANŢ (rd. 60 = rd. 1 + rd. 4 + rd. 9 + rd. 15 + + rd. 21 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 33 + + rd. 41 + + rd. 45 + rd. 53 la rd. 59)60   x  
    Poziţia valutară totală scurtă61   50%  
    TOTAL ELEMENTE (rd. 62 = rd. 60 + rd. 61)62   x
  III. CONVERSIA ELEMENTELOR ÎN AFARA BILANŢULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT
     
    - mii lei -
             
    Elemente luate în calculNr. rândValoare contabilăFactor de conversieEchivalent credit col. 3 = (1 x 2)
    ab123
    Cambii şi alte efecte de comerţ, acceptate la plată de către societatea bancară şi care nu sunt avalizate de alte bănci1   1  
    Garanţii irevocabile de plată, emise de către societatea bancară2   1  
    Garanţii irevocabile de plată, emise de către societatea bancară, altele decât cele de plată3   0,5  
    Angajamente irevocabile ale societăţii bancare de acordare de credit4   0,5  
    Acreditive deschise şi confirmate de către societatea bancară, negarantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei5   0,5  
    Acreditive deschise şi confirmate de către societatea bancară, garantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei6   0,2  
    Cambii şi alte efecte de comerţ, acceptate la plată de către societatea bancară şi care sunt avalizate de alte bănci7   0,2  
    TOTAL DE CONTROL (rd. 8 = rd. 1 la rd. 7)8   x
  IV. STRUCTURA ELEMENTELOR ÎN AFARA BILANŢULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT, ÎN FUNCŢIE DE BENEFICIARII ACESTOR FACILITĂŢI
  - mii lei -
             
    Categorii de beneficiariNr. rândEchivalent creditPondere de risc - % -Valoare ponderată [col. 3= (1x2)/100]
    ab123
    Administraţia publică centrală de specialitate a statului român1   0%  
    Administraţia centrală a ţărilor din categoria A2   0%  
    Banca Naţională a României3   0%  
    Băncile centrale din ţările din categoria A4   0%  
    Instituţii financiare internaţionale5   0%  
    Societăţile bancare româneşti6   20%  
    Băncile din ţările din categoria A7   20%  
    Băncile din ţările din categoria B, cu scadenţa de maximum un an8   20%  
    Administraţia locală din România9   20%  
    Administraţiile locale din ţările din categoria A10   20%  
    Organismele guvernamentale din România11   20%  
    Organismele guvernamentale din ţările din categoria A12   20%  
    Alte categorii de beneficiari13   100%  
    TOTAL ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI (rd. 14 = rd. 1 la rd. 13)14   x
  V. CALCULAREA RAPORTULUI DE SOLVABILITATE
     
    - mii lei -
         
    Total fonduri proprii (Calculul fondurilor proprii, col. 3 rd. 41)1  
    Total elemente din bilanţ, ponderate în funcţie de risc (formularul II, col. 3 rd. 62)2  
    Total elemente în afara bilanţului, ponderate în funcţie de risc (formularul IV, col. 3 rd. 14)3  
    RAPORT DE SOLVABILITATE (ÎN PROCENTE) [rd. 4 = rd. 1 x 100/(rd. 2 + rd. 3)]4  
       
    Conducătorul unităţii,  ............................ (nume, prenume, semnătură)Conducătorul compartimentului  financiar-contabil,  ............................ (nume, prenume, semnătură)
  ---------