HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 iulie 2009privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 21 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii situate în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Braşov, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 8 iulie 2009.Nr. 797.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor care se transmit din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestor
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică care admi- nistrează imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiei Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.
  1. Dumbrăviţa Judeţul Braşov M.A.I. Pavilion 58-05-06 "padoc animale" Sc = 134,40 mp Sd = 134,40 mp 114.732 (parţial)
  2. Dumbrăviţa Judeţul Braşov M.A.I. Pavilion 58-05-08 "bordei carburanţi" Sc = 112,50 mp Sd = 112,50 mp
  3. Dumbrăviţa Judeţul Braşov M.A.I. Pavilion 58-05-07 "bordei alimente" Sc = 62,50 mp Sd = 62,50 mp
  4. Dumbrăviţa Judeţul Braşov M.A.I. Pavilion 58-05-04 "magazie, frizerie" Sc = 150 mp Sd = 150 mp
  _____________