ORDIN nr. 979 din 10 iulie 2009privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009  Văzând Referatul de aprobare nr. 105.614/SM din 29 iunie 2009,în conformitate cu art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul naţional.  +  Articolul 2 (1) Nu fac obiectul prezentului ordin speciile care fac obiectul altor reglementări în vigoare şi care nu se regăsesc pe listele privind speciile invazive, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, după modelul prevăzut în anexa nr. 1. (2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului ordin organismele modificate genetic care se supun legislaţiei specifice în vigoare.  +  Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. arie naturală protejată - definită conform art. 4 pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare;2. introducere de specii - acţiunea, deliberată sau accidentală, de stabilire a unei populaţii viabile, aparţinând unei specii în afara arealului natural de răspândire;3. reintroducere de specii - acţiunea de stabilire a unei populaţii viabile, aparţinând unei specii indigene, în arealul natural de răspândire în care specia fie a suferit un declin major, fie a dispărut;4. specie indigenă - definită conform art. 4 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare;5. specie alohtonă - definită conform art. 4 pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare;6. specie invazivă - definită conform art. 4 pct. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Reintroducerea deliberată de specii indigene în habitatele naturale şi seminaturale de origine, respectiv în ariile naturale protejate, este permisă numai în baza autorizaţiei de mediu cu privire la reintroducerea speciilor indigene, eliberată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu avizul favorabil emis de Academia Română în baza datelor analizate şi a certificatului de provenienţă genetică a speciei emis de o autoritate competentă în domeniu, pentru fiecare caz în parte, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7310. (2) Activitatea de reintroducere permisă în baza autorizaţiei de mediu emise, în scopul prevăzut la alin. (1), nu trebuie să pericliteze existenţa populaţiilor autohtone ale speciei respective: a) din acelaşi habitat natural de origine în care se realizează reintroducerea în scopul restabilirii proporţiei originale a populaţiei speciei respective aflate în declin; b) din alte habitate naturale sau seminaturale de origine pentru a fi reintroduse în habitate naturale din care au dispărut. (3) Utilizatorul care reintroduce deliberat sau accidental specii indigene în lipsa autorizaţiei de mediu prevăzute la alin. (1) este responsabil pentru plata prejudiciului înregistrat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Este interzisă introducerea deliberată în mediu pe teritoriul României a speciilor invazive din afara teritoriului naţional. (2) Excepţie în aplicarea alin. (1) fac: a) introducerea în scop de cercetare-dezvoltare în condiţii de izolare a speciilor invazive, care este permisă numai persoanelor juridice care îndeplinesc condiţiile de izolare prevăzute în anexa nr. 2, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activităţilor, cod CAEN 7310; b) introducerea în scop de cercetare-dezvoltare pentru reconstrucţia ecologică a unor habitate, care nu sunt incluse în reţeaua de arii naturale protejate şi sunt distruse iremediabil de factori antropici sau de schimbările climatice. (3) Restrângerea arealului de răspândire/Eradicarea speciilor invazive apărute accidental sau deliberat pe teritoriul naţional este permisă în baza autorizaţiei de mediu privind restrângerea arealului de răspândire/eradicarea speciilor invazive, eliberată de autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului, în baza avizului ştiinţific favorabil emis de Academia Română, pentru fiecare caz, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7310.  +  Articolul 6Introducerea pe teritoriul României a speciilor invazive se realizează numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, cu respectarea legislaţiei specifice privind perioada de carantină, după caz.  +  Articolul 7Transportul speciilor invazive pe teritoriul României se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8Persoanele responsabile pentru introducerea deliberată sau accidentală a speciilor invazive pe teritoriul naţional sunt responsabile pentru plata întregului prejudiciu înregistrat până la data eradicării complete, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  +  Articolul 9Până la aprobarea listei de specii invazive la nivel naţional va fi utilizată lista de specii invazive de la nivelul Comunităţii Europene, care se găseşte pe pagina de internet http://www.europe-aliens.org/  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 10 iulie 2009.Nr. 979.  +  Anexa 1 I. LISTA SPECIILOR INVAZIVE
  Nr. crt. Denumire ştiinţifică Simbol UE şi/sau RO UE ROMÂNIA
  II. LISTA SPECIILOR POTENŢIAL INVAZIVE
  Nr. crt. Denumire ştiinţifică Simbol UE şi/sau RO UE ROMÂNIA
  III. FIŞA SPECIEI[Denumirea ştiinţifică a speciei]
  1. Încadrare taxonomică
  1.1. Denumire ştiinţifică
  1.2. Nume popular
  1.3. Familie
  1.4. Grup taxonomic
  2. Descrierea şi identificarea speciei
  2.1. Descriere generală
  2.2. Specii asemănătoare
  3. Biologia şi ecologia speciei
  3.1. Comportament
  3.2. Necesităţi nutriţionale
  3.3. Habitat preferat
  4. Originea speciei
  5. Introducere şi dispersie-răspândire
  5.1. Istoria introducerii
  5.2. Modalităţi de introducere
  5.3. Modalităţi de dispersie
  6. Reintroducerea de specii autohtone
  6.1. Istoricul distribuţiei populaţiei
  6.2. Modalităţi de reintroducere
  6.3. Modalităţi de înmulţire
  7. Stadiu curent
  7.1. Distribuţie prezentă şi potenţială
  7.2. Debutul răspândirii
  8. Impact
  8.1. Impactul asupra mediului
  8.2. Impact financiar
  9. Măsuri de management
  10. Lacune informaţionale
  11. Bibliografie
  11.1. Literatură ştiinţifică şi tehnică
  11.2. Alte surse
   +  Anexa 2 CONDIŢII SPECIFICE DE UTILIZARE ÎN CONDIŢII DE IZOLARE
  *Font 9*
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. Principii generale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Utilizatorul aplică măsurile de izolare şi alte măsuri de protecţie adecvate în funcţie││de specie, astfel încât gradul de expunere a mediului să fie menţinut la cel mai redus ││nivel posibil pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a habitatelor naturale şi ││seminaturale de pe teritoriul naţional. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Incintele în care se desfăşoară activităţi cu specii invazive trebuie situate la o ││distanţă minimă, fundamentată ştiinţific, de la caz la caz, de orice arie naturală ││protejată. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Expunerea speciilor invazive în spaţii complet deschise este interzisă. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Utilizatorul are obligativitatea să asigure instruirea adecvată a personalului şi ││desemnează responsabilul pentru gestiunea registrului utilizatorului pentru specii ││invazive, care se arhivează pentru o perioadă de 10 ani. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Utilizatorul are obligativitatea să asigure măsuri corespunzătoare de prevenire a ││diseminării speciilor invazive, în cazul transferului în cadrul amplasamentului sau ││transportului în afara acestuia. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Măsuri de urgenţă publicate la vedere pentru personal, care se aplică în caz de urgenţă│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. Măsuri speciale de protecţie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Amenajările de tipul laboratoarelor, vivariilor şi serelor sunt prevăzute cu: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) spaţii-tampon care separă spaţiile rezervate speciilor invazive de ieşirea din ││amplasament; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) sisteme de control eficient al vectorilor de tipul rozătoarelor, insectelor; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) sisteme de protecţie şi alarmă pentru prevenirea răspândirii speciilor invazive în ││afara amplasamentelor; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│d) sisteme de control al scurgerilor de apă; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│e) dispozitivele de etanşare în cazul insectelor trebuie proiectate pentru a reduce la ││minimum sau a preveni diseminarea; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│f) măsuri corespunzătoare de gestionare a deşeurilor prelevate de la plante sau ││nevertebrate care se inactivează termic înainte de a fi reintroduse în circuitul ││deşeurilor organice; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│g) obligativitatea montării plaselor, grătarelor şi/sau gratiilor de izolare. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Măsurile de izolare se revizuiesc anual şi ori de câte ori este necesar, dacă: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) măsurile de izolare aplicate nu mai sunt adecvate în funcţie de speciile invazive; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) există informaţii noi care fac ca măsurile iniţiale să nu mai fie corespunzătoare. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------------