HOTĂRÂRE nr. 801 din 8 iulie 2009privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov a unui imobil situat în oraşul Victoria, judeţul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Victoria nr. 28/2007.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexa nr. 9 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Victoria" la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov se va modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 8 iulie 2009.Nr. 801.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, proprietate publică a statului, care se dăîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentruInspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov
           
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Oraşul Victoria, str. Mihai Eminescu nr. 2A, judeţul BraşovOraşul Victoria, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Victoria, judeţul BraşovStatul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului BraşovSuprafaţa utilă construcţie = 190 m2, compusă din 5 camere, hol acces, grup sanitar şi terasă
    Suprafaţa construită = 220 m2
        Suprafaţa desfăşurată = 220 m2
          Suprafaţa terenului = 1.100 m2
          C.F. nr. 1.706, nr. cadastral 123, nr. topo 86/2/2/2
  ------------