HOTĂRÂRE nr. 743 din 24 iunie 2009privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Suprafaţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile M.F. nr. 33559; 33568; 33577 şi 33586 se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi a evaluării, în condiţiile legii.2. Caracteristicile bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile M.F. nr. 33560, 33561, 33563, 33564, 33565, 33566, 33567, 33570, 33573, 33574, 33575, 33584, 33587, 33588, 33590, 33591, 33593 şi 33594 se modifică potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii care au fost puse în funcţiune.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 24 iunie 2009.Nr. 743.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi în concesiunea Societăţii Comerciale deTransport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. pentru care semodifică suprafeţele de teren şi valorile de inventar, ca urmare aefectuării lucrărilor de cadastru şi a evaluării terenurilor
  1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  4. Regii autonome şi companii/socie- tăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulte- rioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 13863739 Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
  Număr M.F. Denumirea imobilului Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (lei)
  33559 Terenuri Magistrala I 344.254,06 mp, din care: 7.807,86 mp accese; prize 336.446,20 mp depouri 76.372.741
  33568 Terenuri Magistrala II 96.284,25 mp, din care: 10.447,45 mp accese; prize 85.836,80 mp depouri 17.891.538
  33577 Terenuri Magistrala III 2.415,49 mp accese; prize 677.468
  33586 Terenuri Magistrala IV 986,31 mp accese; prize 318.030
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi în concesiunea Societăţii Comerciale deTransport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.pentru care se modifică caracteristicile, ca urmare apunerii în funcţiune a unor investiţii*Font 8*
  1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţio- nale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonan- ţei Guvernului nr. 25/1995, prin Legea nr. 51/ 1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patri- moniul public de stat 13863739 Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
  Număr M.F. Denumirea imobilului Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (lei) Nr. proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
  33560 Tunele şi galerii de metrou Magistrala I tunele, casete duble din elemente de beton 681.976.992 M04.19/1124/2007
  33561 Staţii de metrou şi accese Magistrala I peroane laterale, spaţii tehnice; accese acoperite; depouri 352.891.932 M04.19/1124/2007 M04.19/1332/2007
  33563 Cale de rulare - linii ferate curente Magistrala I şina tip 49; linie dublă prindere pe beton 54.658.021 M04.19/1332/2007
  33564 Instalaţii electrice Magistrala I linie de contact; alimentarea cu energie electrică a trenurilor de metrou 20.843.370 M04.19/1332/2007
  33565 Instalaţii de automatizare Magistrala I comandă şi control la distanţă circulaţia în sistem dispecerat 6.042.962 M04.17/829/2006
  33566 Instalaţii de telecomunica- ţii Magistrala I realizează legătura operativă între trenuri vizualizează şi informează publicul călător 30.790.281 M04.17/902/2006 M04.17/908/2006
  33567 Instalaţii generale Magistrala I instalaţii de ventilaţie, sanitare, termice 765.847 M04.19/1124/2007
  33570 Staţii de metrou şi accese Magistrala II peroane laterale, spaţii tehnice; accese acoperite; depouri 210.142.171 M04.17/829/2006
  33573 Instalaţii electrice Magistrala II linie de contact, alimentarea cu energie electrică a trenurilor de metrou 21.797.224 M04.17/829/2006 M04.19/1276/2007
  33574 Instalaţii de telecomunica- ţii Magistrala II realizează legătura operativă între trenuri, vizualizează şi informează publicul călător 17.624.805 M04.17/829/2006 M04.17/902/2006 M04.17/908/2006
  33575 Instalaţii de automatizări Magistrala II comandă şi control la distanţă circulaţia în sistem dispecerat 55.055.314 M04.17/829/2006 M04.17/1018/2006
  33584 Instalaţii de telecomunica- ţii Magistrala III realizează legătura operativă între trenuri, vizualizează şi informează publicul călător 7.748.919 M04.17/902/2006 M04.17/908/2006
  33587 Tunele şi galerii de metrou Magistrala IV tunele, casete duble din elemente de beton 20.226.995 M04.17/594/2006 M04.20/212/2007 M04.20/213/2007
  33588 Staţii de metrou şi accese Magistrala IV peroane laterale, spaţii tehnice; accese acoperite; depouri 50.584.571 M04.17/1148/2006 M04.20/41/2007 286/2007
  33590 Cale de rulare Magistrala IV şina tip 49; linie dublă prindere beton 13.950.526 M04.20/343/2007 M04.19/1161/2007
  33591 Instalaţii electrice Magistrala IV linie de contact, alimentarea cu energie electrică a trenurilor de metrou 21.988.480 M04.17/1148/2006 M04.20/41/2007 131/2007 132/2007 286/2007
  33593 Instalaţii de telecomunica- ţii Magistrala IV realizează legătura operativă între trenuri, vizualizează şi informează publicul călător 9.376.329 M04.17/1358/2005
  33594 Instalaţii generale Magistrala IV instalaţii de ventilaţie, sanitare, termice 12.299.598 M04.17/1148/2006 228/2007 286/2007
  --------