HOTĂRÂRE nr. 711 din 10 iunie 2009privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 6 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman. (2) Penitenciarul Bucureşti Rahova îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Predarea şi preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se fac pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Cătălin Marian PredoiuViceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 10 iunie 2009.Nr. 711.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman
  *Font 9*
  Nr. M. F. Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  154388 Str. Griviţei nr.4, municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Rahova Municipiul Turnu Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman Teren curţi construcţii: - 2.250 mp; Construcţii - 1558 mp Valoare - 156 lei
  154389 Str. Pompierilor nr.1, municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Rahova Municipiul Turnu Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman Teren curţi construcţii- 1.484 mp Construcţii - 416 mp Valoare - 11 lei
  __________