CIRCULARA nr. 10 din 6 martie 1997privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 martie 1997  Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996;- Precizările Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind evidentierea în contabilitate, în cursul anului 1997, a diferenţelor de curs valutar de către societăţile bancare;- Ordonanţa Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare,în temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi al art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, se stabilesc următoarele reglementări:  +  Articolul 1Normele Băncii Naţionale a României nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare se modifica după cum urmează:1. La punctul 2.1. se includ, în componenta capitalului propriu, şi sumele evidentiate de societăţile bancare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 252/1996, în soldul contului "Alte rezerve", analiticele "Rezerve din diferenţe de curs aferente operaţiunilor de subscriere şi vărsare a capitalului social în valută" şi "Rezerve din influente de curs aferente disponibilităţilor în valută reprezentind capital social vărsat în valută".2. Nota de la punctul 2.1. se abroga.3. Punctul 2.2. liniuţa a 2-a va avea următorul cuprins:"- sumele legal înregistrate în contul Alte rezerve, altele decît cele evidentiate de către societăţile bancare în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 în analiticele Rezerve din diferenţe de curs aferente operaţiunilor de subscriere şi vărsare a capitalului social în valută şi Rezerve din influente de curs aferente disponibilităţilor în valută reprezentind capital social vărsat în valută".4. Punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Societăţile bancare au obligaţia sa determine, lunar, nivelul fondurilor proprii, pe baza datelor înscrise în balanţa contabila a fiecărei luni, în termen de cel mult 10 zile calendaristice din luna următoare celei pentru care se întocmeşte aceasta balanţa.Modelul formularului de calcul şi raportare a fondurilor proprii este prezentat în anexa."5. După punctul 4 se introduce punctul 4^1, care va avea următorul cuprins:"4^1. Pentru toţi indicatorii de prudenta bancară, a căror determinare se face în funcţie de fondurile proprii, societăţile bancare au obligaţia sa utilizeze ultimul nivel al fondurilor proprii rezultat din aplicarea pct. 4 şi sa anexeze calculul acestora la raportarile către Banca Naţionala a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare, referitoare la împrumuturile mari, poziţiile valutare şi determinarea raportului de solvabilitate."6. Anexa se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta circulara.  +  Articolul 2Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1994 privind solvabilitatea societăţilor bancare se modifica după cum urmează:1. Punctul 6 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Formularul va fi transmis trimestrial, în termen de 10 zile de la data depunerii la organele în drept a bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie şi, respectiv, a raportarilor financiar-contabile trimestriale."2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta circulara, anexa nr. 3 formularul I se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta circulara, iar formularele II, III, IV şi V se înlocuiesc cu anexa nr. 3 la prezenta circulara.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei circulare, Circulara Băncii Naţionale a României nr. 3/1995 se abroga.  +  Articolul 4Prezenta circulara intră în vigoare începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,CORNELIU CROITORU,viceguvernator  +  Anexa 1 CALCULULfondurilor proprii la .........
     
    - mii lei -
             
    Elemente luate în calculNr. rândValoare contabilăCoeficient de ajustareValoare ajustată
    ab123
    Capital social vărsat1   x  
    Primele legate de capital, vărsate2   x  
    Fondul de rezervă3   x  
    Rezultatul reportat, reprezentând profit nerepartizat4   x  
    Rezultatul net al exerciţiului curent, reprezentând profit*)5   x  
    Fondul imobilizărilor corporale6   x  
    Fondul de dezvoltare7   x  
    Sumele înscrise în contul "Alte rezerve", în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 252/1996, din care:8   x  
    - Sumele înscrise în contul "Alte rezerve" analitic "Rezerve din diferenţe de curs aferente operaţiunilor de subscriere şi vărsare a capitalului social în valută"9   x  
    - Sumele înscrise în contul "Alte rezerve" analitic "Rezerve din influenţe de curs aferente disponibilităţilor în valută reprezentând capital social vărsat în valută"10   x  
    TOTAL (rd. 1 la rd. 8)11   x  
    Imobilizări necorporale12   x  
    Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale13   x  
    Valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale (rd. 11 = rd. 12 - rd. 13)14   x  
    Dividende**)15   x  
    Participaţii ale salariaţilor la profit**)16   x  
    Cota de participare a managerului la profit**)17   x  
    Cheltuieli înregistrate în avans, din care:18   x  
    - aferente imobilizărilor corporale puse în funcţiune19   x  
    Imobilizări corporale în curs***)20   x  
    Materiale pentru investiţii***)21   x  
    Stocuri pentru investiţii***)22   x  
    Debitori pentru investiţii***)23   x  
    Fondul de dezvoltare existent24   x  
    Sume ce depăşesc fondul de dezvoltare existent (rd. 25 = rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + + rd. 23 - rd. 24)****)25   x  
    Rezultatul reportat, reprezentând pierdere neacoperită26   x  
    Rezultatul net al exerciţiului curent, reprezentând pierdere*)27   x  
    TOTAL ELEMENTE DEDUCTIBILE (rd. 14 la rd. 18 + rd. 25 la rd. 27)28    x  
    TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd. 11 - rd. 28)29   x  
    Rezerva generală pentru riscul de credit30   x  
    Sumele înregistrate în contul "Alte rezerve", altele decât cele evidenţiate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 şi incluse la rd. 831   x  
    Sumele înregistrate în contul "Alte fonduri"32   x  
    Soldul creditor al contului "Decontări din influenţe de curs valutar"33   x  
    Împrumuturi subordonate primite (datoria subordonată)34   maximum 50% din rd. 29  
    TOTAL (rd. 30 la rd. 34) 35     
    Soldul debitor al contului "Decontări din influenţe de curs valutar"36   x  
    Total capital suplimentar (rd. 35 - rd. 36)37   maximum 100% din rd. 29  
    Participaţii la capitalul altor societăţi bancare38   x  
    Împrumuturi subordonate, acordate altor societăţi bancare39   x  
    TOTAL ELEMENTE DEDUCTIBILE (rd. 38 + rd. 39) 40    x  
    TOTAL FONDURI PROPRII (rd. 29 + rd. 37 - rd. 40)41   x  
       
       
    Întocmit de:  
    Nume .................................................... Telefon/interior .....................................
    Conducătorul unităţii, (nume, prenume, semnătură)Conducătorul compartimentului  financiar-contabil,  (nume, prenume, semnătură)
  Notă *) Rezultatul net al exerciţiului curent reprezentind profit sau pierdere se va calcula lunar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit prin diminuarea rezultatului brut cumulat al exerciţiului curent cu sumele cumulate de la începutul anului reprezentind cheltuieli cu impozitul pe profit. Notă **) Se va completa potrivit prevederilor pct. 2.1. din Normele Băncii Naţionale a României nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare, referitoare la sumele reprezentind dividende şi participatii ale salariaţilor şi managerului la profit. Notă ***) Se va completa cu soldurile conturilor respective reflectate în balanţa contabila. Notă ****) Se va completa numai în situaţia în care rd. 20 la rd. 23 > rd. 24.
   +  Anexa 2 PONDERI DE RISCpe categorii de active din bilanţ
       
    Ponderi de riscElemente luate în calcul
    0%1. Numerar şi disponibil la Banca Naţională a României: a) casa de lei şi de valută; b) disponibil la Banca Naţională a României.
    2. Titluri de valoare emise de: a) administraţia publică centrală de specialitate a statului român; b) administraţia centrală a ţărilor din categoria A [anexa nr. 1a)]; c) băncile centrale din ţările din categoria A; d) instituţii financiare internaţionale [anexa nr. 1b)].
    3. Credite şi avansuri acordate (sau garantate de acestea): a) administraţiei publice centrale de specialitate a statului român; b) administraţiei centrale a ţărilor din categoria A; c) Băncii Naţionale a României; d) băncilor centrale din ţările din categoria A; e) instituţiilor financiare internaţionale.
    4. Alte creanţe asupra: a) administraţiei publice centrale de specialitate a statului român; b) administraţiei centrale a ţărilor din categoria A; c) Băncii Naţionale a României; d) băncilor centrale din ţările din categoria A; e) instituţiilor financiare internaţionale.
    20%1. Cecuri, cupoane şi alte elemente în curs de încasare
      2. Titluri de valoare emise de: a) societăţi bancare româneşti; b) bănci din ţările din categoria A; c) administraţia locală din România; d) administraţia locală din ţările din categoria A.
    3. Credite şi avansuri acordate (sau garantate de acestea): a) societăţilor bancare româneşti; b) băncilor din ţările din categoria A; c) băncilor din ţările din categoria B [anexa nr. 1a)], cu scadenţă de maximum un an; d) administraţiei locale din România; e) administraţiei locale din ţările din categoria A; f) organismelor guvernamentale din România; g) organismelor guvernamentale din ţările din categoria A.
    4. Disponibilităţi şi depozite la: a) societăţi bancare româneşti; b) bănci din ţările din categoria A; c) bănci din ţările din categoria B pe termen de maximum un an
    5. Alte creanţe asupra: a) societăţilor bancare româneşti; b) băncilor din ţările din categoria A; c) băncilor din ţările din categoria B, cu scadenţă de maximum un an d) administraţiei locale din România; e) administraţiei locale din ţările din categoria A; f) organismelor guvernamentale din România; g) organismelor guvernamentale din ţările din categoria A.
    50%1. Credite şi avansuri acordate clienţilor, garantate cu ipoteci asupra locuinţelor. 2. Terenuri şi clădiri în proprietatea societăţii bancare, pentru scopurile activităţii sale. 3. Poziţia valutară totală scurtă.
    100%1. Alte titluri de valoare. 2. Alte credite şi avansuri acordate. 3. Participaţii de capital la instituţii financiare şi la alte entităţi nebancare. 4. Alte imobilizări corporale. 5. Alte active.
   +  Anexa 3 II. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANŢ, PONDERATE ÎN FUNCŢIE DE RISC
     
    - mii lei -
             
    Elemente luate în calculNr. rândValoare contabilaPondere de risc - % -Valoare ponderata [col. 3= (1x2)/100]
    ab123
    Numerar si disponibil la Banca Nationala a României (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)1   0%  
    Casa de lei si de valuta2   0%  
    Disponibil la Banca Nationala a României3   0%  
    Titluri de valoare emise de: (rd. 4 = rd. 5 la rd. 8)4   0%  
    Administratia publica centrala de specialitate a statului român5   0%  
    Administratia centrala a tarilor din categoria A6   0%  
    Bancile centrale din tarile din categoria A7   0%  
    Institutii financiare internationale8   0%  
    Credite si avansuri acordate (sau garantate de acestea): (rd. 9 = rd. 10 la rd. 14)9   0%  
    Administratiei publice centrale de specialitate a statului român10   0%  
    Administratiei centrale a tarilor din categoria A11   0%  
    Bancii Nationale a României12   0%  
    Bancilor centrale din tarile din categoria A13   0%  
    Institutiilor financiare internationale14   0%  
    Alte creante asupra: (rd. 15 = rd. 16 la rd. 20)15   0%  
    Administratiei publice centrale de specialitate a statului român16   0%  
    Administratiei centrale a tarilor din categoria A17   0%  
    Bancii Nationale a României18   0%  
    Bancilor centrale din tarile din categoria A19   0%  
    Institutiilor financiare internationale20   0%  
    Elemente deductibile din capital: (rd. 21 = rd. 22 la rd. 26)21   0%  
    Valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale22   0%  
    Cheltuieli înregistrate în avans23   0%  
    Sume ce depasesc fondul de dezvoltare existent, aferente imobilizarilor corporale în curs, materialelor pentru investitii, stocurilor pentru investitii si debitorilor pentru investitii (înscrise la rd. 25 din macheta cu calculul fondurilor proprii)24   0%  
    Împrumuturi subordonate, acordate altor societati bancare25   0%  
    Participatii la capitalul altor societati bancare26   0%  
    Cecuri, cupoane si alte elemente în curs de încasare27   20%  
    Titluri de valoare emise de: (rd. 28 = rd. 29 la rd. 32)28   20%  
    Societati bancare românesti29   20%  
    Banci din tarile din categoria A30   20%  
    Administratia locala din România31   20%  
    Administratia locala din tarile din categoria A32   20%  
    Credite si avansuri acordate (sau garantate de acestea): (rd. 33 = rd. 34 la rd. 40)33   20%  
    Societatilor bancare românesti34   20%  
    Bancilor din tarile din categoria A35   20%  
    Bancilor din tarile din categoria B, cu scadenta de maximum un an36   20%  
    Administratiei locale din România37   20%  
    Administratiei locale din tarile din categoria A38   20%  
    Organismelor guvernamentale din România39   20%  
    Organismelor guvernamentate din tarile din categoria A40   20%  
    Disponibilitati si depozite la: (rd. 41 = rd. 42 la rd. 44)41   20%  
    Societati bancare românesti42   20%  
    Banci din tarile din categoria A43   20%  
    Banci din tarile din categoria B, pe termen de maximum un an44   20%  
    Alte creante asupra: (rd. 45 = rd. 46 la rd. 52)45   20%  
    Societatilor bancare românesti46   20%  
    Bancilor din tarile din categoria A47   20%  
    Bancilor din tarile din categoria B, cu scadenta de maximum un an48   20%  
    Administratiei locale din România49   20%  
    Administratiei locale din tarile din categoria A50   20%  
    Organismelor guvernamentale din România51   20%  
    Organismelor guvernamentate din tarile din categoria A52   20%  
    Credite si avansuri acordate clientilor, garantate cu ipoteci asupra locuintelor53   50%  
    Terenuri si cladiri ocupate de banca pentru scopurile activitatii sale54   50%  
    Alte titluri de valoare55   100%  
    Alte credite si avansuri acordate56   100%  
    Participatii de capital la institutii financiare si la alte entitati nebancare57   100%  
    Alte imobilizari corporale, inclusiv sumele aferente imobilizarilor corporale în curs, care nu au fost incluse la rd. 2458   100%  
    Alte active, inclusiv sumele aferente materialelor pentru investitii, stocurilor pentru investitii si debitorilor pentru investitii, care nu au fost incluse la rd. 2459   100%  
    TOTAL ACTIVE DIN BILANT (rd. 60 = rd. 1 + rd. 4 + rd. 9 + rd. 15 + + rd. 21 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 33 + + rd. 41 + + rd. 45 + rd. 53 la rd. 59)60   x  
    Pozitia valutara totala scurta61   50%  
    TOTAL ELEMENTE (rd. 62 = rd. 60 + rd. 61)62   x
  III. CONVERSIA ELEMENTELOR ÎN AFARĂ BILANŢULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT
     
    - mii lei -
             
    Elemente luate în calculNr. rândValoare contabilaFactor de conversieEchivalent credit col. 3 = (1 x 2)
    ab123
    Cambii si alte efecte de comert, acceptate la plata de catre societatea bancara si care nu sunt avalizate de alte banci1   1  
    Garantii irevocabile de plata, emise de catre societatea bancara2   1  
    Garantii irevocabile de plata, emise de catre societatea bancara, altele decât cele de plata3   0,5  
    Angajamente irevocabile ale societatii bancare de acordare de credit4   0,5  
    Acreditive deschise si confirmate de catre societatea bancara, negarantate cu bunurile care fac obiectul tranzactiei5   0,5  
    Acreditive deschise si confirmate de catre societatea bancara, garantate cu bunurile care fac obiectul tranzactiei6   0,2  
    Cambii si alte efecte de comert, acceptate la plata de catre societatea bancara si care sunt avalizate de alte banci7   0,2  
    TOTAL DE CONTROL (rd. 8 = rd. 1 la rd. 7)8   x
  IV. STRUCTURA ELEMENTELOR ÎN AFARĂ BILANŢULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT,ÎN FUNCŢIE DE BENEFICIARII ACESTOR FACILITĂŢI
  - mii lei -
             
    Categorii de beneficiariNr. rândEchivalent creditPondere de risc - % -Valoare ponderata [col. 3= (1x2)/100]
    ab123
    Administratia publica centrala de specialitate a statului român1   0%  
    Administratia centrala a tarilor din categoria A2   0%  
    Banca Nationala a României3   0%  
    Bancile centrale din tarile din categoria A4   0%  
    Institutii financiare internationale5   0%  
    Societatile bancare românesti6   20%  
    Bancile din tarile din categoria A7   20%  
    Bancile din tarile din categoria B, cu scadenta de maximum un an8   20%  
    Administratia locala din România9   20%  
    Administratiile locale din tarile din categoria A10   20%  
    Organismele guvernamentale din România11   20%  
    Organismele guvernamentale din tarile din categoria A12   20%  
    Alte categorii de beneficiari13   100%  
    TOTAL ELEMENTE ÎN AFARA BILANTULUI (rd. 14 = rd. 1 la rd. 13)14   x
  V. CALCULAREA RAPORTULUI DE SOLVABILITATE
     
    - mii lei -
         
    Total fonduri proprii (Calculul fondurilor proprii, col. 3 rd. 41)1  
    Total elemente din bilant, ponderate în functie de risc (formularul II, col. 3 rd. 62)2  
    Total elemente în afara bilantului, ponderate în functie de risc (formularul IV, col. 3 rd. 14)3  
    RAPORT DE SOLVABILITATE (ÎN PROCENTE) [rd. 4 = rd. 1 x 100/(rd. 2 + rd. 3)]4  
       
    Conducatorul unitatii, ............................  (nume, prenume, semnatura)Conducatorul compartimentului financiar-contabil, ............................  (nume, prenume, semnatura)
  ----------