LEGE nr. 254 din 30 iunie 2009privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 3 iulie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 3, alineatele (2) şi (3) ale articolului 39 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Sumele necesare realizării documentaţiilor şi lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii în turism aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului către bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie. (3) Proiectele de investiţii în turism şi sursele de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 254.----