LEGE nr. 250 din 30 iunie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 3 iulie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (3) al articolului 70 va avea următorul cuprins:(3) Instituțiile de învățământ superior acreditate, care se supun periodic evaluării instituționale, au dreptul să organizeze studii universitare de masterat, prin decizii ale senatului universitar. Studiile de masterat pot fi organizate în domeniile universitare de licență, precum și în alte domenii stabilite prin ordin al ministrului de resort.2. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 70, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Programele de masterat dintr-un domeniu se consideră acreditate, dacă cel puțin un program de masterat din acel domeniu este acreditat. Termenul-limită până la care universitățile organizatoare de studii de masterat într-un domeniu trebuie să își acrediteze cel puțin un program de masterat în acel domeniu este 1 octombrie 2011. După această dată pot fi organizate studii de masterat doar în domeniile pentru care s-a acreditat în prealabil cel puțin un program de masterat.(5) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, un program de studiu de masterat poate fi înființat și poate funcționa doar dacă universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau de conferențiar, pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului.(6) Instituțiile de învățământ superior care nu respectă dispozițiile prezentului articol își pierd dreptul de a organiza programe de masterat în domeniile cu neconformități și de a primi diplome de la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREȘ
  București, 30 iunie 2009.Nr. 250.----