ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 iunie 2009pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009  Având în vedere faptul că:- Ministerul Apărării Naţionale, prin structura medicală specializată în acest sens, asigură asistenţă medicală Preşedintelui României, preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi primului-ministru;- Academia Română este o instituţie de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei, fără a avea ca atribuţii activităţi de inspecţie sanitară;- Serviciul de Protecţie şi Pază are în competenţă protecţia demnitarilor români şi străini şi a familiilor acestora, inclusiv protecţia medicală;- în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 166/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 5/2009, asistenţa medicală pentru demnitarii români este asigurată de către Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile specializate,în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, hotărârile acestuia sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile la care se referă,pentru eficientizarea măsurilor antiepidemice în scopul prevenirii îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, toxico-chimică sau produse de radiaţiile ionizante, se impune adoptarea de urgenţă a cadrului legal care să permită îndeplinirea acestei atribuţii.Ţinând seama de necesitatea adoptării unor măsuri imediate în vederea asigurării cadrului legal care să permită Serviciului de Protecţie şi Pază punerea în practică a tuturor măsurilor care se impun pentru asigurarea protecţiei demnitarilor aflaţi în competenţa sa,având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinţe negative asupra asigurării în deplină siguranţă a asistenţei medicale şi protecţiei sanitare pentru demnitarii români şi străini,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Componenta de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, denumită în continuare componenta de medicină preventivă, trece în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în cadrul structurii medicale specializate. (2) Structura medicală specializată se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 2Asistenţa medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii români şi străini, precum şi activităţile de control în domeniul sănătăţii publice se realizează de structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale în colaborare cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere protocolul de colaborare interinstituţională în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă transmiterea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea componenta de medicină preventivă, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele, aparatura şi tehnica medicală aflate în dotarea şi în folosinţa componentei de medicină preventivă, precum şi alte bunuri patrimoniale şi ambulanţele destinate asigurării asistenţei medicale de specialitate a demnitarilor se transmit de la Academia Română la Ministerul Apărării Naţionale. (3) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin protocol de predare-preluare încheiat între Academia Română şi Ministerul Apărării Naţionale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Sumele prevăzute în bugetul Academiei Române pentru anul 2009, alocate componentei de medicină preventivă, se transferă cu aceeaşi destinaţie în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Apărării Naţionale şi Academiei Române pe anul 2009.  +  Articolul 5De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, se asigură fonduri pentru: a) activităţi de medicină preventivă; b) activităţi de control în domeniul sănătăţii publice; c) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, în ţară şi în străinătate; d) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii străini şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, aflaţi în vizită oficială pe teritoriul României; e) controale medicale obligatorii ale demnitarilor români, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru sau în normele proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea contractului-cadru; f) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă pentru asigurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-e).  +  Articolul 6Personalul militar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul componentei de medicină preventivă se numeşte în funcţiile militare care vor fi preluate în organica structurii medicale specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, iar personalul civil contractual angajat pe acelaşi segment al medicinei preventive, ce va fi preluat de Ministerul Apărării Naţionale, îşi păstrează drepturile salariale prevăzute în art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2007.  +  Articolul 7Asistenţa medicală a demnitarilor este organizată şi coordonată de către Serviciul de Protecţie şi Pază, pentru demnitarii din competenţă, şi este asigurată de Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", structură medicală specializată a Ministerului Apărării Naţionale, şi de către spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, pe cele 4 componente prevăzute prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 166/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 5/2009.  +  Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Centrul asigură asistenţă medicală primară, de specialitate, de urgenţă pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate."2. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 6 alineatul (4), literele a)-d) se abrogă.4. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Fondurile pentru activităţile prevăzute la alin. (4) lit. e)-g) se suportă din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat."5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Personalul civil angajat al segmentului de medicină preventivă îşi păstrează această calitate şi drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Ministerului Apărării Naţionale."  +  Articolul 9Pentru punerea în practică a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii vor încheia un protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Mihai StănişoarăMinistrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 89.  +  Anexa
  *Font 9*
                               DATELE DE IDENTIFICARE
                 ale imobilului care se transmite din administrarea
                         Academiei Române în administrarea
                          Ministerului Apărării Naţionale
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasifi- care din inventa- rul bunurilor aflate în adminis- trarea Academiei Române care alcătuiesc dome- niul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Bd. Ion Mihalache nr. 126, municipiul Bucureşti Statul român, Academia Română Statul român, Ministerul Apărării Naţionale - cod 8.29.06 - nr. M.F. 154.468 - suprafaţa construită = 1.405 mp - suprafaţa desfăşurată = 1.518 mp - suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 6.808 mp
  -------