LEGE nr. 243 din 23 iunie 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Începând cu data de 1 iulie 2010, competenţele informatice ale R.N.E.P. se organizează pe un singur nivel, nivelul central. Începând cu această dată, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor vor efectua activităţile de actualizare şi verificare direct pe componenta informatică constituită la nivel central."2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate."3. La articolul 18 alineatul (1), litera h) se abrogă.4. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5)."5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an."6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Pe actul de identitate se fac menţiuni numai de lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi în situaţiile prevăzute de art. 13 alin. (8), de lucrătorii Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, referitoare la stabilirea reşedinţei."7. La articolul 27 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, cât şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghişeu unic."2. La articolul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;".3. La articolul 5, litera g) se abrogă.4. La articolul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;".5. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;".6. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.7. La articolul 23^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) Pentru asigurarea compatibilităţii hardware şi software a sistemelor informatice şi de comunicaţii pentru emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, echipamentele necesare preluării imaginii cetăţenilor care solicită cărţi de identitate, precum şi cele necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor se achiziţionează de serviciile publice comunitare, în baza specificaţiilor tehnice elaborate de Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor."  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială."2. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) După înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, serviciul public transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau, după caz, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului."  +  Articolul IV (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe măsura asigurării comunicaţiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi baza de date judeţeană de evidenţă a persoanelor, componentele informatice ale Registrului naţional de evidenţă a persoanelor prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează pe două niveluri: nivelul central şi nivelul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, moment de la care serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor efectuează activităţile de actualizare şi verificare direct pe componenta informatică constituită la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) De la data asigurării comunicaţiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi baza de date judeţeană de evidenţă a persoanelor, referirea la Registrul local de evidenţă a persoanei din cuprinsul art. 5 lit. e) şi al art. 23^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la Registrul judeţean de evidenţă a persoanei.  +  Articolul VDispoziţiile art. II pct. 2, 4 şi 7 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 23 iunie 2009.Nr. 243.-----------