LEGE nr. 241 din 23 iunie 2009pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi pe viaţă dintre personalităţile prevăzute la alin. (2). Numărul maxim de membri titulari şi corespondenţi este de 250, din care 150 sunt membri titulari. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei. Numărul de membri de onoare, rezidenţi în ţară, este de maximum 40."2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută de 2.000 lei, iar membrii corespondenţi primesc o indemnizaţie lunară brută de 1.400 lei, dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizaţii academice. Membrii de onoare primesc o indemnizaţie lunară brută de 1.000 lei."3. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii AOSR, în subordinea acesteia se organizează secţii ştiinţifice de specialitate şi filiale teritoriale, potrivit statutului propriu............................................................................................... (4) Filiala este condusă de un preşedinte, membru titular al AOSR, remunerat, ales prin vot de adunarea generală a membrilor filialei. Mandatul preşedintelui este de 4 ani, putând fi reales. Numărul mandatelor nu este limitat."4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Membrii prezidiului AOSR au funcţia de bază în cadrul AOSR. În perioada mandatului lor nu pot exercita funcţii de conducere în afara AOSR."5. La articolul 20, alineatele (2) şi (2^2) vor avea următorul cuprins:"(2) Veniturile proprii ale AOSR provin din: donaţii, sponsorizări, taxe, chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, studii pentru avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, precum şi din alte activităţi realizate..................................................................................................(2^2) Activitatea institutelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică din cadrul AOSR se organizează ca activitate finanţată integral din venituri proprii şi este supusă legislaţiei privind finanţele publice. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din veniturile proprii se aprobă odată cu bugetul AOSR."6. La articolul 20, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:"(2^5) Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor şi drepturilor salariale se alocă de la bugetul de stat şi se plătesc beneficiarilor lunar, prin bugetul AOSR."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 23 iunie 2009.Nr. 241.--------