HOTĂRÂRE nr. 716 din 17 iunie 2009privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, situate în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării construcţiilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 17 iunie 2009.Nr. 716.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Agenţiei Naţionalede Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastruşi Publicitate Imobiliară Cluj, care trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia
  *Font 8*
  Adresa imobilului Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiilor Nr. de înregistrare la MEF Valoarea de inventar - lei -
  Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53, judeţul Cluj Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj 1. Corp clădire A - birouri din cărămidă 9 încăperi, grup social Suprafaţa construită - 254 mp Suprafaţa desfăşurată - 211,44 mp Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445 2. Corp clădire B - birouri de cărămidă 9 încăperi, grup social Suprafaţa construită - 248 mp Suprafaţa desfăşurată - 200,96 mp Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445 3. Corp clădire C - clădire de cărămidă 8 încăperi Suprafaţa construită - 267 mp Suprafaţa desfăşurată - 229,73 mp Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445 4. Cabină portar; construcţie din cărămidă Suprafaţa construită - 23,72 mp Suprafaţa desfăşurată - 17,36 mp Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445 5. Gard din prefabricate - din beton la clădirile A, B, C Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445 6. Poartă metalică Nr. CF 86339; nr. cadastral 7445 36547 97125 97126 97127 97128 97129 140.000 140.000 229,73 17,36 37,27 0,56
  -------