DECRET nr. 697 din 31 decembrie 1956privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor în R.P.R.
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 9 ianuarie 1957     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor împotriva dăunătorilor şi a bolilor este o problemă de stat.Măsurile tehnico-organizatorice de protecţia plantelor se realizează prin: a) Împiedicarea dăunătorilor, bolilor, fanerogamelor parazite şi buruienilor de carantina existente în ţara şi preintimpinarea introducerii altora din afară. b) Executarea combaterii dăunătorilor, bolilor, fanerogamelor parazite şi buruienilor de carantina pe o scara cît mai larga prin aplicarea metodelor agrotehnice, fizico-mecanice, biologice şi prin folosirea mijloacelor chimice. c) Mecanizarea protecţiei plantelor. d) Dezvoltarea producţiei de insecticide, fungicide, raticide, erbicide şi altor produse chimice folosite în protecţia plantelor.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Ministerul Silviculturii şi Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat stabilesc prin ordin comun lista dăunătorilor, bolilor, fanerogamelor parazite şi a buruienilor periculoase pentru plantele cultivate şi păduri, a căror combatere este obligatorie, precum şi a celor pentru care se instituie carantina fitosanitara.  +  Capitolul 2 Organizare, conducere şi atribuţii  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii, Ministerul Silviculturii şi Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat organizează, conduc, indrumeaza şi controlează acţiunile de prevenire şi combaterea dăunătorilor, bolilor, fanerogamelor parazite şi buruienilor de carantina, prin reţeaua de protecţia plantelor şi pădurilor din aparatul central şi unităţile exterioare ale acestor ministere şi ale sfaturilor populare.Stabilirea şi controlul măsurilor de carantina fitosanitara, interna şi externa, pe întreg teritoriul tarii şi în toate sectoarele agricole şi silvice este de competenţa Ministerului Agriculturii.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii, Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat şi Ministerul Silviculturii, ca organe de conducere în problemele de protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor, fiecare în sectorul sau de activitate, au următoarele atribuţii: a) Coordonează întocmirea planului general de măsuri pentru protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor pe întreg teritoriul Republicii Populare Române. b) Întocmesc planul de măsuri de prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor culturilor agricole şi silvice. c) Controlează şi răspund de aplicarea planului general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor culturilor agricole şi silvice pe întreg teritoriul Republicii Populare Române. d) Aplica măsurile de carantina fitosanitara stabilite de Ministerul Agriculturii. e) Organizează şi conduc activitatea reţelei de protecţia plantelor cultivate, protecţia pădurilor şi a tuturor unităţilor de protecţia plantelor şi pădurilor care depind de aceste ministere. f) Colaborează cu Academia Republicii Populare Române în întocmirea planului de cercetare ştiinţifică în sectorul protecţiei plantelor cultivate şi a pădurilor care depind de aceste ministere. g) Ţin evidenta cadrelor de protecţia plantelor şi a pădurilor, avizează asupra miscarii lor, a necesarului şi iau măsuri de ridicarea nivelului profesional al cadrelor superioare, medii şi de masa. h) Autoriza pe baza avizelor date, fabricarea produselor chimice, a aparatelor, utilajelor şi maşinilor ce se folosesc în protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor. j) Stabilesc necesarul de produse chimice, unelte, aparate şi maşini folosite în protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor pentru sectorul agricol de stat, colectiv, individual şi al gospodariilor anexe; aprovizioneaza direct unităţile proprii, îndrumă aprovizionarea sectorului agricol colectiv, individual şi al gospodariilor anexe, în colaborarea cu Centrocoopul şi Ministerul Comerţului Interior, ale căror unităţi vor fi tot timpul aprovizionate cu materialele şi aparatura de combatere necesare; răspund de justa repartiţie şi utilizare a produselor chimice şi a utilajelor pentru protecţia plantelor şi a pădurilor.Organizează şi duc acţiuni de propaganda în mijlocul maselor pentru popularizarea acţiunilor de protecţia plantelor şi a pădurilor.Ţin evidenta aparitiilor de daunatori şi boli la plantele cultivate şi păduri; întocmesc informaţiile, prognoza şi avertizarea în legătură cu acestea.  +  Articolul 5Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale au următoarele atribuţii în problemele de protecţia plantelor şi a pădurilor ce le deţin: a) Organizează şi răspund de aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor la plantele cultivate şi pădurile ce le deţin, potrivit Decretului de faţa, a Hotărîrilor Consiliului de Miniştri, a instrucţiunilor şi ordinelor Ministrului Agriculturii şi Ministrului Silviculturii. b) Organizează unităţile de protecţia plantelor de pe lîngă Direcţiile Agricole Regionale, secţiile agricole şi răspund de folosirea cadrelor de specialişti numai în problemele de protecţia plantelor. c) Elaborează decizii privind lupta împotriva dăunătorilor şi bolilor plantelor cultivate şi pădurilor.  +  Capitolul 3 Executarea şi finanţarea acţiunilor de protecţia plantelor  +  Articolul 6Acţiunile de protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor se executa şi se finanţează astfel: a) Acţiunile de prevenirea şi combaterea lacustelor, gindacului Colorado, omizii paroase a dudului, riiei negre a cartofului, rozatoare de cimp, dăunătorilor şi bolilor - de pe terenurile rezerva de stat şi parcuri de utilitate publică - se executa şi se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii.De asemenea se executa şi se finanţează din bugetul Ministerului Agriculturii acţiunile pentru combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor de carantina noi apărute, paduchelului din San Jose la deţinătorii ce poseda un număr mai mic de 20 de pomi, precum şi tratarea seminţelor de bumbac, informaţiile, prognoza şi avertizarea privind apariţia dăunătorilor şi a bolilor.Acţiunile de prevenirea şi combaterea tuturor dăunătorilor şi bolilor criptogamice din păduri vor fi executate şi suportate de Ministerul Silviculturii. b) Deţinătorii terenurilor sau pădurilor sînt obligaţi să execute acţiunile de combaterea dăunătorilor şi bolilor din culturile contractate, combaterea dăunătorilor şi bolilor cu caracter endemic şi accidental, dăunătorilor şi bolilor din padure ce nu fac obiectul prevederilor de la litera a, iar Ministerul Agriculturii şi Ministerul Silviculturii îi vor sprijini în mod gratuit cu materiale de combatere, aparatura şi asistenţa tehnica.Ministerul Agriculturii va suporta pentru cartofii de saminta necesari gospodariilor agricole colective, intovarasirilor agricole şi gospodariilor individuale, diferenţa dintre preţul de cost al cartofilor rezistenti la riia neagra şi preţul de cost al cartofilor comuni. c) Pentru combaterea buruienilor pe cale chimica, dăunătorilor şi bolilor în pepiniere pomicole, manei de viţă de vie - cînd se foloseşte aparatura moto-mecanică - deţinătorii culturilor şi plantaţiilor de vii, pomi şi pepiniere, sînt obligaţi sa suporte preţul materialelor şi sa presteze sau sa suporte manopera, iar Ministerul Agriculturii le va pune la dispoziţie aparatura şi asistenţa tehnica. d) Restul acţiunilor de combaterea dăunătorilor şi bolilor criptogamice se executa de către deţinătorii culturilor cu mijloace proprii.Ministerul Agriculturii poate stabili şi alte acţiuni noi, incadrindu-le în una din categoriile de mai sus, de la caz la caz, după necesitaţi sau poate schimba acţiunile dintr-o categorie într-alta prin ordinul ministrului.În cazul cînd deţinătorii culturilor nu executa lucrările în timp util, ele vor putea fi executate prin organele de protecţia plantelor, iar deţinătorii acestor culturi vor fi obligaţi la plata materialului folosit şi a manoperii. Urmărirea debitelor care decurg din aceste acţiuni se face de către organele Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 7Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat va stabili anual acţiunile de combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor cultivate de pe teritoriul unităţilor sale, care se susţin din bugetul central al acestui minister şi cele care sînt suportate de către gospodăriile agricole de stat.  +  Articolul 8Combaterea dăunătorilor cerealelor şi seminţelor depozitate este obligatorie pentru toţi deţinătorii şi va fi aplicată potrivit hotărîrilor Consiliului de Miniştri şi instrucţiunilor date de Ministrul Agriculturii, Ministrul Gospodariilor Agricole de stat şi Ministrul Colectarilor.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor va asigura creditele necesare acţiunilor de protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor care au fost înscrise în planul de cheltuieli al Ministerului Agriculturii, Ministerului Silviculturii, Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat şi în bugetele sfaturilor populare, pe baza planului de acţiuni, inclusiv a acţiunilor întreprinse de organele de protecţia plantelor potrivit art. 6 alin. ultim, propus anual de ministerele respective.De asemenea va asigura prin Banca de Stat, la propunerea Ministerului Agriculturii, credite speciale fără dobinda, care se vor pune la dispoziţia Centrocoopului în vederea procurării şi stocării produselor chimice şi a utilajelor pentru protecţia plantelor cultivate.  +  Articolul 10În cazul cînd pentru aplicarea măsurilor de combatere şi lichidare a focarelor de daunatori, boli şi buruieni periculoase pentru economia naţionala, este necesară distrugerea anumitor culturi, Ministerul Agriculturii are dreptul de a lua această măsură, prin ordinul Ministrului Agriculturii.În acest caz cultivatorii vor primi despăgubiri din partea statului, prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, în condiţiile ce se vor stabili prin ordinul ministrului.  +  Articolul 11În cazul de invazii cu caracter de calamitate declarate ca atare prin ordinul Ministrului Agriculturii, pentru culturile agricole, sau al Ministrului Silviculturii pentru păduri sau alte culturi forestiere, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, raionale, orăşeneşti şi comunale vor mobiliza populaţia pentru a lua parte activa la acţiunea de combatere.În asemenea cazuri participarea şcolilor şi sprijinul tuturor unităţilor de stat şi obşteşti sînt obligatorii.Unităţile Forţelor Armate vor participa la ordinul Ministrului Forţelor Armate, iar unităţile Ministerului Afacerilor Interne la ordinul ministrului acestuia.  +  Articolul 12Intervenţia organelor de protecţia plantelor cultivate şi de protecţia pădurilor în acţiunile de protecţia pădurilor în acţiunile de prevenirea şi combaterea dăunătorilor, care trebuiesc executate pe teritoriile perimetrelor de protecţie sanitară, a surselor şi instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apa potabilă, pe spaţiile verzi create pentru protecţie şi sistematizare, precum şi în zonele de protecţie sanitară ale întreprinderilor industriale se va face cu acordul prealabil al organelor Inspecţiei Sanitare de Stat regionale sau al organelor sanitaro-antiepidemice locale.  +  Articolul 13Unităţile socialiste care au exploatări agricole şi forestiere sînt obligate să-şi formeze brigazi şi echipe de muncitori instruiti pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor.  +  Capitolul 4 Carantina fitosanitara  +  Articolul 14Pentru preintimpinarea răspîndirii dăunătorilor, bolilor şi buruienilor periculoase culturilor agricole şi sectorului forestier, pentru lichidarea focarelor acestora şi pentru a se opri introducerea în ţara a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor periculoase, se instituie carantina fitosanitara.Ministerul Agriculturii are dreptul, prin organele sale de carantina, de a aplica sau ridica măsurile de carantina fitosanitara pe terenurile unde va fi cazul şi va impune sau va lua măsurile de combatere sau lichidare a focarelor.  +  Articolul 15Toate culturile producătoare de material săditor pomicol, viticol, forestier şi ornamental, precum şi loturile semincere de orice fel, necesare insamintarilor, destinate fie pentru comercializare, fie pentru uz propriu, sînt supuse obligatoriu controlului de carantina fitosanitara efectuat de delegaţii autorizaţi ai Ministerului Agriculturii.Desfacerea şi folosirea produselor sus arătate din culturile de înmulţire supuse regimului de carantina fitosanitara va putea fi facuta numai pe baza unui certificat fitosanitar eliberat deţinătorului culturii de Ministerul Agriculturii.  +  Articolul 16Deţinătorii sub orice formă de culturi producătoare de materiale de înmulţire agricole şi forestiere, sînt obligaţi a aplica toate măsurile de combatere indicate de organele de carantina fitosanitara.În cazul cînd deţinătorii nu au aplicat de loc sau la timp măsurile de combatere şi se constata prezenta dăunătorilor, bolilor şi buruienilor de carantina, aceste măsuri vor fi aplicate de către organele de protecţia plantelor în contul deţinătorilor.Organele de protecţia plantelor autorizate pot da alta destinaţie materialului infestat sau infectat sau sa ia măsuri de distrugerea lui.Ministerul Agriculturii nu va plati nici un fel de indemnizaţie sau despăgubire pentru materialul distrus sau pentru celelalte pagube pricinuite, dacă exista culpa sau neglijenţa din partea producătorilor respectivi.  +  Articolul 17Prin ordinul Ministrului Agriculturii se pot reglementa transporturile de produse agricole, pentru orice uz, infectate sau infestate de daunatori, boli sau seminţe de buruieni de carantina.  +  Articolul 18Plantele, părţile de plante, seminţele, fructele şi orice alte produse agricole şi forestiere, care fac obiectul importului, exportului şi tranzitului pe teritoriul tarii sînt supuse obligatoriu controlului fitosanitar.Organizarea acestui control fitosanitar, precum şi măsurile de carantina externa se stabilesc prin instrucţiunile Ministrului Agriculturii, date cu avizul consultativ al ministerelor interesate şi cu respectarea convenţiilor internaţionale privind protecţia plantelor.  +  Capitolul 5 Fabricarea, importul şi controlul produselor chimice, al utilajelor, aparatelor şi maşinilor destinate protecţiei plantelor cultivate şi pădurilor  +  Articolul 19Pentru asigurarea cu produse insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide şi alte produse chimice, precum şi cu maşini, utilaje şi aparate folosite în protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor, se vor înfiinţa în anumite întreprinderi industriale secţiuni specializate în aceasta producţie.Pentru revizia şi reparaţia aparatelor şi maşinilor de protecţia plantelor şi pădurilor şi pentru confecţionarea pieselor de schimb, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Gospodariilor de Stat, folosind posibilităţile existente vor organiza în cadrul centrelor mecanice şi atelierelor regionale GOSTAT secţii specializate pentru repararea şi confecţionarea de piese de schimb pentru aparatele şi maşinile din sectorul protecţiei plantelor.  +  Articolul 20Fabricarea şi folosirea produselor chimice, utilajului, aparaturii şi masinii de protecţia plantelor se poate face numai dacă tipul a fost autorizat.Autorizarea se da de către Ministerul Agriculturii în urma cercetărilor făcute de către Institutele de specialitate I.C.M.E.A., I.C.A.R., I.C.E.S. şi I.C.T.A. şi pe baza avizului obligatoriu al unei comisii interministeriale de specialişti, alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Ministerului Silviculturii, Ministerului Gospodariilor Agricole de Stat, Ministerul Industriei Chimice şi Ministerul Industriei Metalurgice şi Construcţiilor de Maşini.Dacă produsele chimice au acţiune nociva asupra celor care le manipuleaza, atît fabricarea cît şi folosirea lor, precum şi a utilajelor întrebuinţate, trebuie avizate din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat, potrivit legilor în vigoare.  +  Articolul 21Importul de produse chimice, aparate sau maşini de protecţia plantelor se va face cu autorizarea Ministerului Agriculturii, data pe baza avizului comisiei prevăzute la art. 20.  +  Articolul 22Delegaţii autorizaţi ai Ministerului Agriculturii, Ministerului Gospodariilor Agricole de Stat şi ai Ministerului Silviculturii sînt în drept de a ridica probe pentru analize din produsele chimice folosite în protecţia plantelor, de la întreprinderile industriale, magazine de desfacere, depozitele unităţilor care le folosesc.Ministerul Agriculturii poate da autorizaţie de a efectua acest control şi la persoane aparţinînd altor ministere şi instituţii de stat.  +  Articolul 23Pentru prevenirea atacurilor de daunatori şi boli şi pentru aplicarea la timp a măsurilor de combaterea acestora, unităţile exterioare de protecţia plantelor ale Ministerului Agriculturii şi Ministerului Silviculturii, gospodăriile agricole de stat, unităţile de protecţia plantelor ale sfaturilor populare, unităţile comerţului de stat şi cooperatiste care desfac produse chimice şi utilaj pentru protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor, vor avea permanent cantitatea de materiale necesară ducerii acestor acţiuni.Pentru prevenirea şi combaterea invaziilor accidentale şi cu caracter de calamitate, Ministerul Agriculturii, Ministerul Silviculturii şi Ministerul Gospodariilor Agricole de Stat vor avea un stoc minim de materiale pentru a putea interveni eficace în aceste acţiuni.Acest stoc se va completa anual şi nu va fi considerat ca un stoc supranormativ.Separat de cantităţile prevăzute mai sus, la propunerea Ministerului Agriculturii se va crea o rezervă de stat cu principalele produse de insecticide şi fungicide necesare în protecţia plantelor şi a pădurilor.  +  Articolul 24Nu se pot folosi produse chimice în protecţia plantelor şi a pădurilor, fără a avea un buletin de analiza calitativă şi nu se pot folosi utilaje, aparate şi maşini de protecţia plantelor şi a pădurilor fără a fi încercate şi avizate.Pentru executarea acestor analize chimice şi biologice se va extinde laboratorul Ministerului Agriculturii prin crearea şi a unei secţii de analize, iar încercările şi avizarea maşinilor, aparatelor şi a utilajului se va face de către Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii.  +  Articolul 25Substanţelor chimice folosite în protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor, cu excepţia cloropicrinei şi a acidului cianhidric, nu li se aplică prevederile Decretului nr. 496/1952, pentru reglementarea regimului substanţelor şi produselor toxice, publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 33 din 21 septembrie 1953.Ministrul Agriculturii, Ministrul Silviculturii şi Ministrul Gospodariilor Agricole de Stat, Împreună cu Ministrul Sănătăţii, vor da instrucţiuni privind modul de păstrare şi utilizare a produselor chimice, a aparaturii şi a maşinilor de protecţia plantelor şi pădurilor, iar împreună cu Consiliul Central al Sindicatelor vor da instrucţiuni privind măsurile de protecţia muncii.  +  Capitolul 6 Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice, pregătirea cadrelor, propaganda  +  Articolul 26Pentru aplicarea în cele mai bune condiţii a mijloacelor de prevenirea şi combaterea dăunătorilor, bolilor, fanerogamelor parazite şi buruienilor de carantina ce s-au adaptat la specificul tarii noastre, pentru urmărirea biologiei dăunătorilor, agenţilor patogeni care produc boli la plante, a fanerogamelor parazite şi a buruienilor de carantina, pentru stabilirea de noi mijloace de lupta împotriva acestora şi pentru îndrumarea producţiei de produse chimice, aparate şi maşini necesare în protecţia plantelor şi pădurilor, se vor întări unităţile existente pe lîngă Institutul de Cercetări Agronomice, Institutul de Cercetări şi Experimentari Silvice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii şi Institutul de Cercetări Tehnico-Analitice, sau se vor înfiinţa noi unităţi de cercetare.  +  Articolul 27Ministerul Agriculturii şi Ministerul Silviculturii împreună cu Ministerul Învăţămîntului, vor lua măsuri pentru pregătirea cadrelor superioare, medii şi profesionale, necesare acţiunilor de protecţia plantelor şi pădurilor, accentuindu-se şi mai mult predarea acestei discipline în formele de învăţămînt existente.Pentru nevoile gospodariilor agricole colective şi pentru pregătirea de cadre tehnice ajutatoare în gospodăriile agricole de stat, se vor înfiinţa cursuri de specialitate în protecţia plantelor, care vor pregati brigadieri şi muncitori ce vor deservi acţiunile de combaterea dăunătorilor şi bolilor.Modul de organizare şi durata cursurilor se va stabili prin instrucţiunile Ministrului Agriculturii, Ministrului Silviculturii şi Ministrului Gospodariilor Agricole de Stat.  +  Articolul 28Ministerul Agriculturii şi Ministerul Silviculturii, Ministerul Culturii şi Ministerul Învăţămîntului vor lua măsuri pentru raspindirea în rindurile populaţiei a cunoştinţelor asupra protecţiei plantelor şi a pădurilor.  +  Capitolul 7 Sancţionarea infracţiunilor şi contravenţiilor  +  Articolul 29Prevederile Decretului de faţa şi ale instrucţiunilor şi ordinelor date de Ministrul Agriculturii, Ministrul Silviculturii şi Ministrul Gospodariilor Agricole de Stat pentru aplicarea acestui Decret, precum şi ale hotărîrilor şi dispoziţiilor Consiliului de Miniştri privind prevenirea şi combaterea dăunătorilor, bolilor, fanerogamelor parazite şi a buruienilor de carantina din culturile şi plantaţiile agricole şi forestiere, sînt obligatorii pentru toate organele de stat şi celelalte instituţii de stat şi cooperatiste, pentru organizaţiile obşteşti, precum şi pentru toţi locuitorii tarii.  +  Articolul 30Acele încălcări ale dispoziţiilor prezentului Decret, care constituie infracţiuni, se pedepsesc potrivit legilor penale.  +  Articolul 31Ministerul Agriculturii şi Ministerul Silviculturii vor stabili, în conformitate cu Decretul nr. 184/1954, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 12 din 28 mai 1955, contravenţiile la normele prezentului Decret.  +  Articolul 32Ministrul Agriculturii, Ministrul Gospodariilor Agricole de Stat şi Ministrul Silviculturii vor întocmi în termen de 30 de zile de la data prezentului Decret instrucţiunile pentru aplicarea acestuia.  +  Articolul 33Dispoziţiile privitoare la protecţia plantelor, din Decretul nr. 367 din 12 septembrie 1953; art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 552 din 11 iunie 1949; partea VI, Capitolele I, II, III şi IV, din Legea privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii, din 22 martie 1937; Legea nr. 406 din 7 mai 1941 privitoare la modificarea şi completarea art. 73 din Legea privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii; parte privitoare la modificarea art. 64, cuprinsă în art. II al Legii nr. 699 din 31 iulie 1941, pentru "modificarea art. 54-64, 161 pct. 3, 172 alin. 5 şi 174 alin. 1 din Legea privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii", precum şi orice alte dispoziţii contrarii prevederilor prezentului Decret, se abroga.------------------------