REGULAMENT nr. 2 din 15 aprilie 1997privind operaţiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 16 aprilie 1997     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 29 şi 30 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi cu prevederile Convenţiei nr. 20.169/1994, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, Banca Naţionala a României acţionează în calitate de agent al statului pentru operaţiunile de vînzare, înregistrare, decontare, transfer şi depozitare a titlurilor de stat.  +  Articolul 2Titlurile de stat sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/1993 privind datoria publică şi ale convenţiei încheiate între Ministerul Finanţelor, în calitate de emitent, şi Banca Naţionala a României, în calitate de agent al statului.Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finanţelor în forma dematerializată, conform unui calendar previzional (anual, semestrial sau trimestrial), stabilit de comun acord cu Banca Naţionala a României.  +  Articolul 3Banca Naţionala a României, în baza prerogativelor ce decurg din calitatea sa de agent al statului şi în numele autorităţii emitente, Ministerul Finanţelor: a) reglementează şi supraveghează vânzarea titlurilor de stat (piaţa primara) şi tranzacţionarea acestora între deţinătorii înregistraţi (piaţa secundară); b) autorizeaza şi supraveghează intermediarii pe aceste pieţe.  +  Capitolul 2 Piaţa primara a titlurilor de stat  +  Articolul 4Piaţa primara reprezintă totalitatea operaţiunilor legate de plasarea emisiunilor, respectiv vânzarea pentru prima data a titlurilor de stat.Participanţi  +  Articolul 5Participanţii pe piaţa primara a titlurilor de stat (intermediari ai pieţei primare - "primary dealers") pot fi societăţi bancare, instituţii financiare şi de credit, autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii, şi sunt selectaţi de către Banca Naţionala a României.În afară intermediarilor pieţei primare, Banca Naţionala a României poate accepta participarea directa pe piaţa primara a titlurilor de stat şi a altor participanţi, persoane juridice şi fizice.  +  Articolul 6Intermediarii potenţiali ai pieţei primare vor solicita autorizarea Băncii Naţionale a României, făcând dovada îndeplinirii următoarelor condiţii minimale:- cont curent deschis la Banca Naţionala a României;- capital social minim;- existenta unei structuri organizatorice distincte şi a unor spaţii specifice (ghisee de lucru cu clienţii, sala de tranzactionare), necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat;- reglementarea, prin norme proprii, a procedurilor de lucru cu clienţii, a relatiei cu alţi intermediari ai pieţei, a sistemului de evidenţa contabilă specific, precum şi a controlului operaţiunilor cu titluri de stat;- dotări tehnice specifice activităţilor de tranzactionare:. echipamente informatice;. echipament de suport informaţional (Reuters, Telerate etc.);. echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);- desemnarea personalului implicat în activităţile cu titluri de stat;- dovada unei performanţe minimale pe piaţa primara a titlurilor de stat.  +  Articolul 7Intermediarii pieţei primare trebuie să-şi asume, în condiţii de concurenta, performanta şi transparenta, următoarele obligaţii minimale:- vor asigura plasarea integrală*) a emisiunilor de titluri de stat. În acest scop, intermediarii pieţei primare vor depune la fiecare emisiune de titluri de stat, anunţată de Ministerul Finanţelor şi de Banca Naţionala a României, oferte de cumpărare într-un cuantum minim din totalul emisiunii, cuantum care va fi negociat cu Banca Naţionala a României;- îşi vor aduce continuu contribuţia la dezvoltarea pieţei secundare şi la menţinerea unui nivel corespunzător de lichiditate a acesteia. În acest scop, vor derula un volum minim anual de tranzacţii pe aceasta piaţa şi vor afişa în permanenta atât la ghiseele lor de lucru cu clienţii, cît şi prin sistemele de difuzare a informatiei (Reuters, Telerate, Bloomberg, Knightrider) cotaţii pentru un număr minim de serii de titluri de stat (stabilit de Banca Naţionala a României);- vor furniza Băncii Naţionale a României orice informaţie, documente sau registre pe care aceasta le poate solicita în legătură cu activitatea pe piaţa titlurilor de stat;- vor organiza şi vor participa la campanii promotionale referitoare la emisiunile de titluri de stat;- vor participa, lunar sau ori de cîte ori va fi necesar, la consultări la sediul Băncii Naţionale a României, în vederea analizarii condiţiilor pieţei şi previziunilor privind evoluţia acesteia;- vor contribui permanent la creşterea standardului profesional şi a reputaţiei pieţei titlurilor de stat din România, prin promovarea unor norme şi principii de conduita specifice.  +  Articolul 8Intermediarii pieţei primare îşi vor asuma responsabilitatea respectării tuturor acestor obligaţii minimale în baza unui angajament încheiat cu Banca Naţionala a României.  +  Articolul 9Anual, Banca Naţionala a României va analiza performanta pe piaţa a intermediarilor pieţei primare şi va decide asupra reautorizarii acestora.Plasarea/vânzarea titlurilor de stat  +  Articolul 10Banca Naţionala a României va organiza şi va conduce activitatea de plasare/ vînzare a emisiunii de titluri de stat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 11În funcţie de condiţiile pieţei, de experienta intermediarilor pieţei primare, precum şi în funcţie de tipul de titluri de stat emise, vânzarea acestora se realizează prin, fără a se limita la, una dintre următoarele modalităţi:- subscripţie publică;- subscripţie publică garantată;- licitaţie.Subscripţia publică  +  Articolul 12Vînzarea prin subscripţie publică a titlurilor de stat se realizează de către intermediarii pieţei primare şi de către alţi participanţi agreati de Banca Naţionala a României.Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate cu Banca Naţionala a României, va anunta elementele emisiunii. Preţul emisiunii, exprimat ca rata a dobinzii, va fi stabilit în baza unor consultări prealabile cu Banca Naţionala a României.  +  Articolul 13Intermediarii pieţei primare şi alţi participanţi agreati de Banca Naţionala a României vor depune oferte de cumpărare în contul lor şi în cel al clienţilor lor, până la subscrierea integrală a emisiunii de titluri de stat sau până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere, considerată a fi data vinzarii.  +  Articolul 14Ofertele de subscriere vor fi transmise în plic sigilat sau prin alte modalităţi considerate acceptabile de Banca Naţionala a României (telex cifrat, SWIFT, modem etc.).Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor.  +  Articolul 15În situaţia în care cererile depăşesc valoarea emisiunii de titluri de stat, subscripţia se va închide la sfârşitul zilei în care valoarea cererilor depăşesc valoarea emisă. Toate cererile din acea zi vor fi acceptate proporţional şi/sau, cu acordul Ministerului Finanţelor, emisiunea va fi majorată.Titlurile de stat rămase nesubscrise până la ora 12.00 a ultimei zile din perioada de subscriere vor fi anulate şi emisiunea se va închide la valoarea subscrisă.Subscripţia publică garantată  +  Articolul 16Subscripţia publică garantată se realizează, de regula, de către intermediarii pieţei primare care, în conformitate cu obligaţiile asumate, garantează plasarea întregii valori a emisiunii de titluri de stat pe piaţa, respectiv îşi asuma obligaţia de a cumpara în cont propriu titlurile de stat pe care nu le plaseaza la clienţi şi pe piaţa.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate cu Banca Naţionala a României, va anunta elementele emisiunii. Preţul emisiunii, exprimat ca rata a dobinzii, va fi stabilit de către Ministerul Finanţelor în baza unor consultări prealabile cu Banca Naţionala a României şi cu intermediarii pieţei primare, participanţi la plasarea emisiunii de titluri de stat.  +  Articolul 18Ofertele intermediarilor pieţei primare, în contul lor şi în cel al clienţilor lor, vor fi acceptate până la sfârşitul ultimei zile a perioadei de subscriere, considerată a fi data vinzarii.În situaţia în care cererile depăşesc valoarea emisiunii titlurilor de stat, subscripţia se va închide la sfârşitul zilei în care valoarea cererilor depăşesc valoarea emisă. Toate cererile din acea zi vor fi acceptate şi, cu acordul Ministerului Finanţelor, emisiunea va fi majorată.  +  Articolul 19Intermediarii pieţei primare pot primi de la Ministerul Finanţelor un comision procentual pentru titlurile de stat plasate pe piaţa.Nivelul comisionului va face obiectul negocierilor anterioare dintre Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României şi reprezentanţii intermediarilor pieţei primare.  +  Articolul 20Ofertele de subscriere vor fi transmise în plic sigilat sau prin alte modalităţi considerate acceptabile de Banca Naţionala a României (telex cifrat, SWIFT, modem etc.).Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanţilor.Licitaţia  +  Articolul 21Vînzarea titlurilor de stat prin licitaţie se face de către Banca Naţionala a României, ca agent al Ministerului Finanţelor. Ministerul Finanţelor, în conformitate cu convenţia încheiată cu Banca Naţionala a României, va anunta elementele emisiunii de titluri de stat. Elementele tehnice ale licitaţiei şi data desfăşurării acesteia vor fi stabilite după consultări cu Banca Naţionala a României. Banca Naţionala a României va face publice data şi locul desfăşurării licitaţiei, precum şi elementele de identificare a emisiunii ce urmează a fi plasata prin licitaţie.  +  Articolul 22Intermediarii pieţei primare vor depune oferte de cumpărare în cont propriu şi în contul clienţilor lor în ziua desfăşurării licitaţiei, până la ora 12,00.Vor putea prezenta oferte de cumpărare, în nume şi în cont propriu, şi alţi participanţi agreati de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 23Formularul ofertei de cumpărare folosit în licitaţie va include cel puţin următoarele elemente:- emisiunea pentru care este prezentată oferta;- data completării;- data licitaţiei;- valoarea totală şi rata dobinzii licitate (se admite defalcarea valorii totale în maximum cinci transe valorice la rate diferite ale dobinzii);- defalcarea sumei totale licitate în suma solicitată în cont propriu şi în contul clienţilor;- elementele de identificare a intermediarului pieţei primare, denumirea şi sediul social, semnatura autorizata şi ştampila oficială etc.;- numărul contului corespondent atât de numerar, cît şi de titluri de stat.Banca Naţionala a României va putea stabili, în funcţie de gradul de dezvoltare a pieţei titlurilor de stat, limite maxime pentru oferta unui intermediar al pieţei primare în totalul emisiunii.  +  Articolul 24Ofertele vor fi trimise, în plicuri sigilate, cu ştampila şi antetul participanţilor, direcţie de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României. Secretarul comisiei de licitaţie va elibera o adeverinta. După eliberarea adeverintei plicul nu mai poate fi retras.Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalităţi considerate acceptabile de către Banca Naţionala a României (telex cifrat, SWIFT, modem etc.).Comisia de licitaţie  +  Articolul 25În vederea bunei desfăşurări a licitaţiei, conducerea Băncii Naţionale a României, prin ordin al guvernatorului, va numi o comisie de licitaţie formată din:- preşedinte, desemnat de conducerea Băncii Naţionale a României;- un secretar;- cel puţin doi membri, din cadrul direcţiei de specialitate din Banca Naţionala a României.Comisia de licitaţie va avea şi un membru desemnat de către Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 26Preşedintele comisiei de licitaţie conduce lucrările acesteia, verifica modul de adjudecare, semnează procesul-verbal încheiat la sfârşitul şedinţei şi comunicatul oficial care va fi făcut public.  +  Articolul 27Reprezentantul Ministerului Finanţelor semnează împreună cu preşedintele comisiei procesul-verbal şi comunicatul oficial, atestind corectitudinea desfăşurării licitaţiei.  +  Articolul 28Secretarul comisiei de licitaţie, împreună cu membrii acesteia, derulează toate operaţiunile specifice legate de deschiderea, desfăşurarea şi stabilirea rezultatului licitaţiei, întocmeşte procesul-verbal şi comunicatul oficial, semnează, împreună cu membrii, procesul-verbal şi comunicatul oficial.Desfăşurarea licitaţiei  +  Articolul 29Şedinţa de licitaţie începe la ora 13,00, prin deschiderea de către secretarul comisiei de licitaţie, în prezenta celorlalţi membri, a plicurilor conţinând ofertele de cumpărare ale participanţilor la licitaţie.Membrii comisiei de licitaţie vor verifica respectarea condiţiilor de forma prevăzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament sunt considerate nule de drept şi se înapoiază participanţilor emitenti.În mod excepţional, preşedintele comisiei de licitaţie poate decide, de comun acord cu participantul emitent, rectificarea pe loc a erorilor şi validarea ofertei. Acordul participantului emitent poate fi comunicat telefonic, cu condiţia confirmării, în scris, în cursul aceleiaşi zile.  +  Articolul 30Secretarul comisiei de licitaţie împreună cu membrii întocmesc centralizatorul ofertelor de cumpărare şi, în baza grilei de cotare, vor determina nivelul la care cererea cumulată descrescator satisface oferta, stabilind totodată:- valoarea emisiunii oferite ce şi-a găsit contrapartida în cerere;- preţul (rata dobinzii) maxim şi minim la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare.  +  Articolul 31În situaţia în care întreaga emisiune de titluri de stat a fost vinduta, iar la nivelul marginal (nivelul preţului minim, respectiv al ratei dobinzii maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpărare ce nu pot fi satisfacute integral, se va aplica principiul proportionalitatii, fiecare primind valoarea rezultată. Toate valorile vor fi rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.Determinarea preţului  +  Articolul 32Cele doua sisteme de determinare a preţului, folosite de către Banca Naţionala a României, sunt: a) metoda preţului multiplu; b) metoda preţului uniform.  +  Articolul 33Metoda preţului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele acceptate la preţul (rata dobinzii) pe care fiecare dintre ofertanţii câştigători l-au oferit, până la adjudecarea completa a emisiunii de titluri de stat.În baza ofertelor de cumpărare acceptate la preţuri (rate ale dobinzii) diferite se va calcula un preţ (rata a dobinzii) mediu de adjudecare.  +  Articolul 34Metoda preţului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele acceptate la cel mai scăzut preţ (rata dobinzii cea mai ridicată) care a fost acceptat pentru adjudecarea completa a emisiunii de titluri de stat.Tipuri de oferte  +  Articolul 35Ofertele de cumpărare la licitaţie sunt de doua feluri:- oferte de cumpărare competitive;- oferte de cumpărare necompetitive.  +  Articolul 36Oferta de cumpărare competitivă reprezintă un instrument de participare rezervat persoanelor juridice şi se caracterizează prin faptul ca participantul indica, pe lângă valoarea pe care doreşte sa o adjudece, şi preţul maxim (exprimat ca rata minima a dobinzii) pe care este dispus sa îl plătească.  +  Articolul 37Oferta de cumpărare necompetitiva reprezintă un instrument de participare care se caracterizează prin faptul ca participantul indica valoarea pe care doreşte sa o adjudece, fără însă a indica preţul (rata dobinzii).Participarea pe bază de oferta necompetitiva conferă investitorului garanţia executării integrale a ofertei sale de cumpărare.Ofertele de cumpărare necompetitive vor fi executate la preţul (rata dobinzii) mediu ponderat al ofertelor de cumpărare competitive acceptate în licitaţiile adjudecate pe baza metodei preţului multiplu şi la preţul (rata dobinzii) final al licitaţiilor adjudecate pe baza metodei preţului uniform.  +  Articolul 38Ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.  +  Capitolul 3 Piaţa secundară  +  Articolul 39Piaţa secundară a titlurilor de stat reprezintă totalitatea operaţiunilor de vînzare, cumpărare şi alte operaţiuni cu titluri de stat aflate în circulaţie, libere de sarcini.Tranzacţiile pe piaţa secundară a titlurilor de stat se vor efectua în interiorul termenului de scadenta, dar numai până la data înregistrării curente.Participanţii  +  Articolul 40Participanţii pe piaţa secundară sunt intermediarii pieţei primare, alţi intermediari autorizaţi de Banca Naţionala a României, deţinătorii înregistraţi, persoane juridice şi fizice, care pot, conform legii, sa desfăşoare operaţiuni cu titluri de stat.  +  Articolul 41Intermediarii potenţiali ai pieţei secundare a titlurilor de stat, alţii decît intermediarii pieţei primare, în vederea autorizării de către Banca Naţionala a României, vor trebui sa îndeplinească următoarele condiţii minimale: - cont curent deschis la unul dintre intermediarii pieţei primare, aceştia fiind singurii participanţi la sistemul de transfer-înregistrare-decontare organizat şi condus de Banca Naţionala a României;- capital social minim;- existenta unei structuri organizatorice distincte şi a unor spaţii specifice (ghisee de lucru cu clienţii), necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat;- reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienţii, a relatiei cu alţi intermediari ai pieţei, a sistemului de evidenţa contabilă specific, precum şi a controlului operaţiunilor cu titluri de stat;- dotări tehnice specifice activităţilor de tranzactionare:. echipamente informatice;. echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.).- desemnarea personalului implicat în activităţile de pe piaţa secundară a titlurilor de stat;- sa furnizeze Băncii Naţionale a României orice informaţie, documente cu registre pe care aceasta le poate solicita în legătură cu activitatea privind titlurile de stat.Principii de desfăşurare a tranzacţiilor  +  Articolul 42Orarul de funcţionare a pieţei secundare a titlurilor de stat din România se va amortiza cu normele legale ce reglementează regimul de plati şi decontări.  +  Articolul 43Intermediarii autorizaţi sunt obligaţi sa afiseze permanent în timpul orelor de funcţionare a pieţei secundare a titlurilor de stat, la ghiseele lor de lucru cu clienţii şi, optional, prin sisteme de difuzare a informatiei (tip Reuters, Telerate etc.), cotaţii pentru seriile de titluri de stat pe care le oferă spre tranzactionare clienţilor lor.  +  Articolul 44Intermediarii autorizaţi vor cota preţul titlurilor de stat ca rata a dobinzii sau randament pentru titlurile de stat pe termen scurt (cu discount) şi ca preţ în lei pentru titlurile de stat pe termen lung (purtătoare de dobânda).  +  Articolul 45În situaţia în care cotatia este acceptată de un client sau de un alt intermediar autorizat, tranzacţia este considerată încheiată şi se executa necondiţionat.  +  Articolul 46Tranzacţiile cu titluri de stat sunt efectuate pe principiul livrare contra plata ("delivery versus payment").  +  Articolul 47Marja dintre preţurile de vînzare şi cele de cumpărare va fi libera şi va fi determinata de raportul cerere-oferta pe piaţa secundară a titlurilor de stat.  +  Articolul 48Intermediarii autorizaţi au obligaţia să asigure executarea cu prioritate a ordinelor clienţilor în timpul orelor de funcţionare a pieţei secundare a titlurilor de stat şi sa nu concureze executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume şi în cont propriu.  +  Articolul 49Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piaţa secundară a titlurilor de stat din România vor controla şi vor fi răspunzătoare de activitatea personalului din subordine, asigurindu-se ca acest personal cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale celorlalte reglementări legale.  +  Articolul 50Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi sa opereze pe piaţa secundară a titlurilor de stat din România vor delimita atribuţiile şi răspunderea personalului implicat.Fiecare persoana care tranzactioneaza în numele instituţiei trebuie să aibă autoritatea şi pregătirea necesară sa angajeze instituţia din punct de vedere legal.  +  Articolul 51Conducerile executive ale intermediarilor autorizaţi au datoria de a verifica corectitudinea tranzacţiilor încheiate de către personalul implicat, în sensul evitării derulării unor tranzacţii la preţuri în afară pieţei titlurilor de stat, ce se bazează pe înţelegeri cu caracter oneros sau pe obţinerea unui profit personal.  +  Articolul 52Tranzacţiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cît şi în contul clienţilor, se încheie prin confirmare între aceştia (telefonic, telex, Reuters dealing) şi reconfirmari letrice şi telex sau SWIFT, codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT). Reconfirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:- contrapartida;- data încheierii tranzacţiei;- data decontării;- seria (seriile implicata(e);- numărul de titluri de stat;- sumele tranzacţionate:. valoarea nominală individuală;. valoarea nominală totală;. valoarea rezultată din tranzacţie;- tipul tranzacţiei;- preţ (rata dobinzii);- alte informaţii privind decontarea şi tranzacţionarea;- modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing).  +  Articolul 53După reconfirmare, orice tranzacţie va fi notificată Băncii Naţionale a României, în forma stabilită de către aceasta, în vederea înregistrării şi decontării, atunci când este cazul.Notificările vor fi transmise direct de către intermediarii pieţei primare sau, prin intermediul acestora, de către ceilalţi intermediari autorizaţi.  +  Articolul 54În cazul apariţiei unor diferenţe în urma verificării documentelor de mai sus, părţile vor incerca soluţionarea situaţiei pe cale amiabila. În caz contrar, părţile pot inainta cazul spre soluţionare instanţelor de arbitraj competente, ce sunt stabilite de comun acord.Banca Naţionala a României este abilitata sa arbitreze astfel de litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentului regulament, dar numai după ce părţile implicate dovedesc ca au epuizat toate posibilităţile de soluţionare pe cale amiabila.În astfel de cazuri, părţile trebuie să recunoască, în prealabil, principiul acceptării neconditionate a deciziei de soluţionare a litigiului, adoptată de Banca Naţionala a României.  +  Capitolul 4 Înregistrarea şi transferul  +  Articolul 55Înregistrarea este o operaţiune efectuată de către Banca Naţionala a României în Registrul titlurilor de stat, care garantează deţinătorului înregistrat dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat. Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat este evidenţiat prin înregistrările în conturile titlurilor de stat deschise la Banca Naţionala a României, înregistrări efectuate pe baza documentelor primare aferente operaţiunilor din piaţa primara şi secundară, prin înscrierea de menţiuni cu privire la:- deţinătorii înregistraţi ai titlurilor de stat;- transferurile dreptului de proprietate şi alte instrucţiuni de tranzactionare privind titlurile de stat;- stingerea dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data răscumpărării acestora.  +  Articolul 56Banca Naţionala a României poate delega toate responsabilităţile sau o parte dintre ele, privind înregistrarea şi transferul, intermediarilor pieţei primare sau altor agenţi, cu aprobarea Ministerului Finanţelor. Totuşi transferul responsabilităţilor nu degreveaza Banca Naţionala a României de responsabilitatea ei privind garanţia unei înregistrări corecte a titlurilor de stat.  +  Articolul 57Toate tranzacţiile sunt compensate şi decontate de către Banca Naţionala a României sau de către agentul ei desemnat, iar participanţii vor respecta regulile de cliring stabilite de Banca Naţionala a României.Înregistrarea tuturor titlurilor de stat se va face prin Banca Naţionala a României sau prin agentul ei desemnat, iar participanţii vor respecta regulile de înregistrare stabilite de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 58Banca Naţionala a României are dreptul sa corecteze înregistrările în contul titlurilor de stat prin:- înregistrarea oricărei tranzacţii omise;- înlocuirea unei înregistrări incorecte;- anularea unei înregistrări.Banca Naţionala a României notifica intermediarilor pieţei primare corectiile efectuate, aceştia fiind singurii răspunzători pentru orice obligaţie rezultată din aceste corectii.  +  Capitolul 5 Decontarea  +  Articolul 59Plata sumelor datorate este efectuată prin Banca Naţionala a României, prin înregistrarea operaţiunilor corespunzătoare în conturile de numerar ale Ministerului Finanţelor şi/sau ale intermediarilor pieţei primare, după caz, conform ofertelor de cumpărare acceptate, instrucţiunilor de tranzactionare şi la scadenta, pe baza înregistrărilor din data înregistrării curente.  +  Articolul 60Transferurile titlurilor de stat, precum şi plăţile devin efective după operarea de către Banca Naţionala a României în conturile de numerar ale intermediarilor pieţei primare şi în conturile titlurilor de stat ale deţinătorilor înregistraţi.  +  Articolul 61Data plăţii reprezintă:- data emisiunii titlurilor de stat (data de la care începe calculul dobinzii) - în cazul unei noi emisiuni;- data decontării tranzacţiei secundare - în cazul vinzarii-cumpărării sau al altei operaţiuni cu titluri de stat;- data scadentei - în cazul răscumpărării.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 62Începând cu data intrării în vigoare a acestui regulament, solicitanţii pentru participarea pe piaţa titlurilor de stat ca intermediari autorizaţi vor putea depune cereri în acest sens la Banca Naţionala a României.Participanţii autorizaţi (în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor Băncii Naţionale a României nr. 2 din 18 mai 1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iunie 1994), până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor fi reautorizati din oficiu ca intermediari ai pieţei titlurilor de stat.  +  Articolul 63Într-un termen ce va fi anuntat, Banca Naţionala a României va selecta din rindul intermediarilor autorizaţi pe intermediarii pieţei primare, în funcţie de evoluţia şi de performanţele lor pe piaţa titlurilor de stat.  +  Articolul 64Intermediarii autorizaţi, precum şi salariaţii acestora pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduita şi de etica profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa titlurilor de stat din România.Astfel de asociaţii pot emite coduri de conduita care vor trebui avizate de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 65Intermediarii autorizaţi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea operaţiunilor desfăşurate pe piaţa titlurilor de stat.  +  Articolul 66Încălcarea prevederilor prezentului regulament, a normelor şi procedurilor de lucru emise în aplicarea acestuia constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 67Nivelul comisioanelor pentru operaţiunile cu titluri de stat face obiectul negocierii directe între părţi. Plata acestora se va face exclusiv în moneda naţionala.  +  Articolul 68Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor vor analiza posibilitatea acordării unor facilităţi intermediarilor pieţei primare în compensarea obligaţiilor asumate.  +  Articolul 69Banca Naţionala a României poate emite, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, norme şi proceduri de lucru privind: nivelul capitalului social minim, performanţele minimale pe piaţa primara a titlurilor de stat în vederea autorizării ca intermediar al pieţei primare, cuantumul minim din totalul emisiunii al ofertelor de cumpărare depuse de intermediarii pieţei primare, volumul minim anual al tranzacţiilor derulate pe piaţa de către intermediarii pieţei primare, numărul minim de serii de titluri de stat pentru care intermediarii pieţei primare trebuie să afiseze cotaţii, orarul de funcţionare a pieţei secundare, reguli de înregistrare, depozitare, decontare şi transfer etc.  +  Articolul 70Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Instrucţiunile Băncii Naţionale a României nr. 2 din 18 mai 1994 privind înregistrarea, transferul şi plata aferente operaţiunilor cu certificate de trezorerie.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU --------------------------