HOTĂRÂRE nr. 703 din 10 iunie 2009privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 22 iunie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă schimbarea unităţii de administrare a imobilului situat în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă, f.n., judeţul Botoşani, aflat în domeniul public al statului, înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice cu numărul 111.835, şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice cu numerele 101.098 şi 111.835, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile situate în municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 50, judeţul Botoşani, respectiv în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă, f.n., judeţul Botoşani, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 10 iunie 2009.Nr. 703.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor la care se modifică înregistrările în inventarul domeniuluipublic al statului
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Cod de clasifi- care Denumirea imobilului Adresa Persoana juridică care deţine imobilul Persoana juridică care preia imobilul Valoarea contabilă actualizată - lei -
  101.098 8.29.10 07-87 devine 45-259 Ţara: România Botoşani Inspectoratul General al Poliţiei Române - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani 1.233.899
  111.835 8.29.10 45-327 Ţara: România Botoşani Inspectoratul General al Poliţiei Române - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani 5.624.739
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor ce se transmit din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şidesfiinţării acestora
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă a construcţiilor demolate Valoarea contabilă actualizată a părţii de imobil rămase în administrarea M.A.I. - lei -
  101.098 (parţial) Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 50, judeţul Botoşani Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani 1. Pavilion 45-259-02 C3: Sc = 80,28 mp Sd = 80,28 mp 2. Pavilion 45-259-03 C5: Sc = 64,12 mp Sd = 64,12 mp 3. Pavilion 45-259-04 C6: Sc = 102,30 mp Sd = 102,30 mp 4. Pavilion 45-259-06 C2: Sc = 219,00 mp Sd = 219,00 mp 5. Pavilion 45-259-07 C4: Sc = 28,00 mp Sd = 28,00 mp 9.310,25 3.513,53 52.157,80 96.772,08 6.651,39 1.065.494
  111.835 (parţial) Botoşani, str. Ion Creangă, f.n., judeţul Botoşani Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani 1. Pavilion 45-327-02 C2: Sc = 74,50 mp Sd = 74,50 mp 2. Pavilion 45-327-03 (parţial) C1: Sc = 564,53 mp Sd = 564,53 mp 3. Pavilion 45-327-04 C4: Sc = 140,00 mp Sd = 140,00 mp 21.723,77 27.711,00 11.165,57 5.564.139
  ___________