ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009    Având în vedere obiectivele Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, care urmăresc reducerea poluării generate de emisiile de gaze de eşapament şi prevenirea formării deşeurilor generate de autovehicule, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi ameliorarea factorilor de mediu,luând în considerare necesitatea încadrării aerului ambiental în valorile-limită admise la nivel european şi a atingerii ţintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehiculele uzate,toate acestea reclamă adoptarea unui cadru legislativ în concordanţă cu angajamentele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene şi fundamentat deopotrivă pe actuala situaţie de criză economică mondială, cu implicaţii negative majore asupra economiei naţionale şi implicit la nivelul cetăţeanului.Ţinând cont că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice române."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu; b) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M(1), conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune; c) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N(1), conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone; d) autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care circulă pe şine; e) autovehicul uzat - orice autovehicul prevăzut la lit. b) şi c), înmatriculat în România şi având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie; f) autovehicul nou - orice autovehicul prevăzut la lit. b) şi c), care nu a fost înmatriculat niciodată; g) proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum şi moştenitorii săi; h) producător validat - orice persoană juridică, producător de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program."3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Producătorul validat garantează accesul la Program proprietarului care depune în termen toate documentele necesare pentru achiziţionarea unui autovehicul nou. În cazul în care accesul la Program nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere respectivului proprietar posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou la un preţ mai mic cu 3.800 lei faţă de preţul de achiziţie."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.800 lei proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui autovehicul nou; b) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere; c) a radiat autovehiculul uzat; d) achiziţionează un autovehicul nou de la producătorul validat la care s-a înscris."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Suma prevăzută la art. 6 se scade din preţul de achiziţie al autovehiculului nou."6. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Se interzic omologarea pentru circulaţie, reînmatricularea sau reutilizarea caroseriei, şasiului ori a motorului unui autovehicul uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6. (2) Comercializarea ulterioară a autovehiculelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, şasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizaţi prevăzuţi la art. 6 lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 190.000 mii lei din sumele virate Administraţiei Fondului pentru Mediu cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Articolul IIInstrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 66.-----------