DECIZIE nr. 677 din 5 mai 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 17 iunie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIuliana Nedelcu - procurorOana Cristina Puică - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Alexandru Ciurariu în Dosarul nr. 16/197/2004 al Curţii de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, de Lucian Lupu în Dosarul nr. 21.406/245/2006 al Judecătoriei Iaşi şi de Eduard-Daniel Popescu în Dosarul nr. 8.974/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia I penală.La apelul nominal, pentru autorul excepţiei Eduard-Daniel Popescu, se prezintă apărătorul ales Constantin Popescu, cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.123D/2008, nr. 2.260D/2008 şi nr. 2.510D/2008 au obiect identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.260D/2008 şi nr. 2.510D/2008 la Dosarul nr. 2.123D/2008, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului ales al autorului excepţiei, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată, depunând concluzii scrise în acest sens.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin Încheierea din 17 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 16/197/2004, Curtea de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Alexandru Ciurariu cu ocazia soluţionării recursurilor formulate împotriva unei decizii penale pronunţate de Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov.Prin Încheierea din 25 septembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 21.406/245/2006, Judecătoria Iaşi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Lucian Lupu cu ocazia soluţionării unei cauze penale.Prin Încheierea din 30 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 8.974/302/2007, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Eduard-Daniel Popescu cu ocazia soluţionării unei cauze penale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală aduc atingere egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie, dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare, în măsura în care respectivele declaraţii de martori, a căror ascultare de către instanţă nu mai este posibilă, au fost date în faza de urmărire penală în lipsa inculpatului şi a apărătorului acestuia, fiind încălcat astfel principiul contradictorialităţii.Curtea de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu aduce atingere prevederilor din Legea fundamentală şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorul excepţiei.Judecătoria Iaşi apreciază ca fiind neîntemeiată critica de neconstituţionalitate. Face trimitere, în acest sens, la jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia I penală consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile nr. 275/2003, nr. 918/2006, nr. 578/2007 şi nr. 704/2007 ale Curţii Constituţionale.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt constituţionale. Face trimitere, în acest sens, la deciziile nr. 596/2006 şi nr. 334/2008 ale Curţii ConstituţionalePreşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: "Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanţa dispune citirea depoziţiei date de acesta în cursul urmăririi penale şi va ţine seama de ea la judecarea cauzei."În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi legale, autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, precum şi ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 paragrafele 1 şi 3 lit. d) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentală şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 704 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, şi prin Decizia nr. 221 din 17 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 18 martie 2009, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, pentru motivele acolo arătate.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor nr. 704/2007 şi nr. 221/2009 îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.Eventualele abuzuri ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor de judecată, la care se face referire în motivarea excepţiei şi care constituie, în realitate, cauza nemulţumirii autorilor excepţiei, nu pot constitui motive de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate şi, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanţa de contencios constituţional.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Alexandru Ciurariu în Dosarul nr. 16/197/2004 al Curţii de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, de Lucian Lupu în Dosarul nr. 21.406/245/2006 al Judecătoriei Iaşi şi de Eduard-Daniel Popescu în Dosarul nr. 8.974/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia I penală.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 mai 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Oana Cristina Puică_________