HOTĂRÂRE nr. 666 din 3 iunie 2009privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 15 iunie 2009    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la imobilul înregistrat cu nr. M.F.P. 35.530 şi 35.531.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------DirectorulServiciului Român de Informaţii,George-Cristian MaiorViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 666.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul publical statului şi din administrarea Serviciului Românde Informaţii în domeniul public al oraşului Recaşşi în administrarea Consiliului Localal Oraşului Recaş, judeţul Timiş
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Numărul de iden- tificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice Caracteristicile tehnice ale imobilului
    Oraşul Recaş, judeţul Timiş, şos. Timişoara- Lugoj, km. 537,90 Statul român, din adminis- trarea Serviciului Român de Informaţii Oraşul Recaş, în adminis- trarea Consiliului Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş 35.530 35.531 - Imobil compus din teren şi construcţie: Suprafaţa construită = 454,55 mp Suprafaţa desfăşurată = 454,55 mp Suprafaţa terenului = 16.543 mp - Nr. cadastral 5000, 5001 şi 5002, cărţile funciare nr. 400090, 400091, 400092 şi 400093 - Recaş
    ----------