HOTĂRÂRE nr. 679 din 3 iunie 2009privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009    Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea poziţiei M.F.P. nr. 112243 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin operarea modificărilor intervenite în urma efectuării actualizării valorii imobilului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei Române, situată în comuna Forotic, judeţul Caraş-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 679.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei care trece din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor InspectoratulGeneral al Poliţiei Române în domeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune şi demolării acesteia
    Adresa Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar a imobilului - lei - Număr de inventar atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
    Comuna Forotic nr. 150, judeţul Caraş- Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş- Severin 1 clădire parter Suprafaţa construită - 124 mp 60.181,77 112.243 (parţial)
    ___________